Organisk husholdningsaffald

Vigtige faktorer: Affaldssammensætning, indsamlingssystemer, fortrængte energiressourcer, komposteringsforhold (industriel vs. hjemmekompostering)

WRAP

Konklusionerne (for mad- og haveaffald) i WRAP’s studie er, at bioforgasning ser ud til at være den bedste løsning miljømæssigt set, og at der ikke er stor forskel på kompostering og forbrænding.

Komposteringen skal være effektiv (industriel) og føre til erstatning af eksempelvis gødning, før det giver en væsentlig miljømæssig gevinst sammenlignet med forbrænding.

Find WRAP's rapport (2010) her: Environmental benefits of recycling

Danske studier

Miljøstyrelsen igangsatte i 2011 et nyt projekt om livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af dagrenovation, herunder en opdateret vurdering af øget genanvendelse af den organiske fraktion.

DTU er i gang med en ny LCA baseret modellering og miljøvurdering af BioVækst.

Find DTU's LCA om Biovækst her

Samfundsøkonomiske analyser

Miljøstyrelsen udgav i 2003 en samfundsøkonomisk vurdering af øget genanvendelse af dagrenovation, der konkluderede, at ”det samfundsøkonomisk set er væsentligt billigere, at samle det organiske affald ind sammen med det øvrige affald og forbrænde det frem for at etablere et todelt indsamlingssystem med efterfølgende bioforgasning eller central kompostering.”

Dog skriver Miljøstyrelsen i et notat fra 2011, at udgifterne til det todelte indsamlingssystem har vist sig at være væsentligt lavere end antaget i 2003-rapporten, hvilket kan ændre konklusionerne.

Samtidig nævnes en række forhold, som bør inddrages i en fornyet samfundsøkonomisk vurdering specielt set i lyset af den teknologiske og politiske udvikling på området.

Miljøstyrelsen igangsatte i 2011 et nyt projekt om livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af dagrenovation, herunder en opdateret vurdering af øget genanvendelse af den organiske fraktion.

Find Miljøstyrelsens notat (2011) her: Samfundsøkonomien i øget genanvendelse af organisk dagrenovation

Find Miljøstyrelsen's rapport (2003) her: Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvendes? Samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af organisk dagrenovation

Se endvidere Joint Research Centres guide til LCA af bioaffald: Supporting Environmentally Sound Decisions for Bio-Waste Management - A practical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle Assessment (LCA).

Miljøstyrelsen har i 2013 Publiceret en miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af mulighederne for øget genanvendelse af bl.a. organisk affald fra dagrenovation. Der er udført livscyklusvurderinger samt budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Scenarierne inddrager synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg.

Læs rapporten her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.