Anbefalinger

Hvis du anvender andres LCA-studier som input til diskussioner eller som baggrund for beslutninger, bør du vurdere, om studierne er tilstrækkeligt repræsentative for din aktuelle situation.

Hvis du selv laver beregninger baseret på resultater og data fra andres LCA-studier, er det vigtigt at vurdere, om rammerne for beregningerne er nogenlunde ens.

Du skal blandt andet være opmærksom på følgende spørgsmål:

Hvilke geografiske forhold dækker studiet?

  • Hvilke energikilder er dominerende?

Eksempel: I en norsk LCA af forbrændingsscenarier fortrænger den producerede el og varme et el-mix, der primært består af vandkraft. Dermed gives meget lidt kredit for affaldsforbrænding. I Danmark vil man ofte regne med et mere miljøbelastende elmix eller den marginale energikilde (kul og/eller gas).

  • Har transportafstandene stor betydning for resultatet, og vil de være anderledes i dit område?

Eksempel: Transport har ofte ikke en væsentlig betydning i LCA af affald, men i enkelte tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om meget lange transportafstande eller meget ineffektiv indsamling, kan transporten blive en vigtig faktor.

Hvilken teknologi tager studiet udgangspunkt i?

  • Kan du opnå samme sorteringseffektivitet, genanvendelseseffektivitet osv.?
  • Er genanvendelsesprocesser, komposteringsprocesser osv. lige så effektive som i dit område?

Hvad er den tidsmæssige gyldighed af resultaterne?

  • Hvornår er studiet lavet?
  • Har teknologien ændret sig?

LCA’er har som regel en gyldighed på 5-10 år, hvorefter teknologier, data osv. vil have ændret sig så meget, at konklusionerne kan være ugyldige.

Hvordan håndteres fossil og biogen CO2?

  • Er der taget højde for eventuel kulstofbinding i jorden?

Eksempel: Biologiske materialer (fx træ og organisk madaffald) indeholder CO2 optaget fra atmosfæren undervejs i materialernes livsforløb. Denne CO2 kaldes biogen i modsætning til den fossile CO2, som udledes ved afbrænding af kul, olie, gas og andre fossile brændsler. I mange tilfælde regnes den biogene CO2 ikke med i LCA-resultaterne, men det kan være aktuelt at se på den biogene CO2, hvis de biologiske materialer anvendes til eksempelvis jordforbedring eller isolering, hvorved det biologiske kulstof lagres over en længere tidsperiode.

Betragtes biomasse som en begrænset ressource?

Eksempel: Det forventes, at biomasse inden for en kort årrække på grund af øget efterspørgsel kan betragtes som en begrænset ressource. I en livscyklusvurdering kan det eksempelvis betyde, at genanvendelse af papir giver en væsentlig større miljøgevinst end man antager, at den sparede biomasse vil blive brugt til energiproduktion og dermed substituere fossile brændsler.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.