Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og område

Stk. 1:

Navnet er ”Dakofa – Dansk Kompetencecenter for Cirkulær Omstilling” eller blot forkortet ”Dakofa”.

Stk. 2:

Kompetencecentrets arbejdsområde er de klima-, energi-, miljø- og ressourcemæssige aspekter vedrørende cirkulær økonomi; herunder tillige drift, økonomi, planlægning og juridiske aspekter af affalds- og ressourcehåndtering.

 

§ 2 Opgave

Kompetencecentrets opgave er:

1. ud fra et apolitisk fundament at understøtte de i § 1, stk. 2 nævnte emner, dels på eget initiativ og dels på anden foranledning.

2. at sikre samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling inden for de i §1, stk. 2 nævnte emner.

3. at formidle viden om og resultater fra arbejdet inden for fagområdet – både nationalt og internationalt.

4. at koordinere og initiere system- og teknologiudvikling.

5. at etablere et samarbejde med andre organisationer, som arbejder med samme og beslægtede emner. 

 

§ 3 Medlemmer

Stk. 1:

Som medlemmer optages private og offentlige virksomheder og institutioner samt myndigheder med interesse for kompetencecentrets arbejde.

Stk. 2:

Privatpersoner kan dog optages som associerede medlemmer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til Dakofas kompetente organer.

 

§ 4 Ophør af medlemskab

Medlemskab kan opsiges skriftligt inden udgangen af oktober måned med virkning fra den følgende 1. januar.

 

§ 5 Stemmeret

Medlemmer af Dakofa har hver en stemme på generalforsamlingen. Dog har associerede medlemmer, jvf. § 3, stk. 2, ikke stemmeret.

Medlemmer, der ikke har indbetalt forfaldent kontingent for pågældende år til Dakofa senest 1 uge inden ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, har ingen stemmeret.

 

§ 6 Regnskabet

Regnskabet dækker kalenderåret. Regnskabet revideres af den efter § 7, stk. 4, nr. 9, valgte revisor.

 

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 3:

Indkaldelse skal ske senest 1. juli. I indkaldelsen oplyses - foruden tid og sted - om fristen for indsendelse af forslag. Med mindst 4 ugers varsel inden dato for afholdelse af ordinær generalforsamling udsendes dagsorden med indkomne forslag. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 8 uger inden dato for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 4:

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forpersonens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om 1. halvårs regnskab.

4. Handlingsplan – og evt. strategi - for det/de kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter.

8. Valg til Rådet for Cirkulær Omstilling.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Stk. 5:

Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Stemme afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 6:

Almindelige afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog efter henstilling fra mindst 2 generalforsamlingsdeltagere bestemme, at afstemninger foregår skriftligt.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen ved personligt fremmøde, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer inklusive godkendte fuldmagter afgives for vedtægtsændringer.

Opnår et forslag om vedtægtsændringer den krævede majoritet af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen i henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 8 uger derefter med vedtægtsændringsforslaget som eneste punkt. Til vedtagelse af denne generalforsamling kræves alene 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2:

Ved afstemninger om vedtægtsændringer foregår afstemningen altid skriftligt.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til foreningens forperson fra mindst 25 stemmeberettigede medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 2 og højest 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden, og senest 2 uger efter, at der fra medlemsside er rejst krav om en ekstraordinær generalforsamling.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget dens indkaldelse. 

 

§ 10 Rådet for Cirkulær Omstilling

Stk. 1:

Rådet for Cirkulær Omstilling består af personer, der har erhvervet sig en sådan indsigt og erfaring på Dakofas fagområder jf. §1, stk. 2, at de kan sikre fremdrift i den cirkulære omstilling samt fremme foreningens arbejde og udvikling.

Stk. 2:

Rådet for Cirkulær Omstilling har til opgave at rådgive og inspirere til Dakofas strategier og handlingsplaner og kan formidle opsamlet viden og erfaringer til eksterne parter.

Stk. 3:

Rådet for Cirkulær Omstilling skal være alsidigt sammensat af repræsentanter for de interesser, der er nævnt under vedtægternes § 1, stk. 2.

Stk. 4:

Rådet for Cirkulær Omstilling består herudover af bestyrelsens til en hver tid siddende medlemmer og suppleanter og af de til en hver tid siddende forpersoner for netværkerne. Herudover vælger generalforsamlingen 8 medlemmer blandt foreningens medlemskreds, som har en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg.

Rådet for Cirkulær Omstilling kan suppleres af medlemmer fra organisationer/myndigheder efter beslutning af bestyrelsen. Disse medlemmer udpeges for 3 år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Stk. 5:

Rådet for Cirkulær Omstilling mødes mindst 2 gange om året og indkaldes af Dakofas sekretariat.

Stk. 6:

Bestyrelsen vælger en forperson for Rådet for Cirkulær Omstilling blandt Dakofas medlemmer. Forpersonen vælges hvert 3. år og kan genvælges.

 

§ 11 Netværk

Bestyrelsen nedsætter netværk til behandling af de under §§ 1 og 2 nævnte emner. Deltagelse i netværkernes arbejde er åbent for alle Dakofa-medlemmer.

Forpersonerne for netværkerne vælges af bestyrelsen - efter indstilling fra det pågældende netværk -for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg. Netværksforpersoner udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra det pågældende netværk.

Bestyrelsen tager beslutning om nedlæggelse af netværk og valg af ny forperson i en valgperiode.

 

§ 12 Bestyrelsen

Stk. 1:

Dakofa ledes af en bestyrelse på 6 personer.

Stk. 2:

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges 2 suppleanter, der fast deltager i bestyrelsens arbejde.

Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 4:

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 5:

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 3 år og genvalg er tilladt, idet man dog højst kan genvælges 1 gang.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 6:

Afgår forpersonen i utide, fungerer næstforpersonen i dennes sted, indtil der efter den næstfølgende generalforsamling konstitueres en ny forperson.

Stk. 7:

Valg til bestyrelsen sker på det tidspunkt, de enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg ifølge de vedtægter, der var gældende på det pågældende bestyrelsesmedlems valgtidspunkt.

 

§ 13

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året.

 

§ 14

Bestyrelsen og/eller Rådet for Cirkulær Omstilling kan nedsætte grupper til løsning af konkrete opgaver.

Disse grupper kan suppleres med personer, som ikke er tilknyttet medlemmer af Dakofa. Grupperne opløses, når den pålagte opgave er løst.

 

§ 15

Medlemmer af Rådet for Cirkulær Omstilling og bestyrelsen arbejder uden vederlag.

Der kan dog ydes honorar til medlemmer i forbindelse med særligt arbejde.

Rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder for bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan dækkes. Rejseudgifter for Rådet for Cirkulær Omstillings medlemmer til møde i Rådet for Cirkulær Omstilling dækkes ikke. 

 

§ 16 Sekretariatet

Til varetagelse af Dakofas daglige administration etableres et sekretariat.

Til varetagelse af Dakofas daglige administration og ledelse af sekretariatet, kan bestyrelsen ansætte en direktør.

 

§ 17 Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

§ 18 Tegningsret

Stk. 1:

Tegningsret for Dakofa har forpersonen, næstforpersonen, kassereren og den administrative leder, mindst 2 i forening.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan meddele prokura til ansatte i Dakofas sekretariat.

 

§ 19 Tilknytning til danske og udenlandske organisationer

Dakofa kan ikke tilslutte sig anden inden- eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra bestyrelsen.

 

§ 20 Kønsterminologi

Stk. 1:

I nærværende vedtægter er benyttet det kønsneutrale ”forperson/næstforperson”. Tillidsvalgte forpersoner/næstforpersoner i Dakofas bestyrelse, Rådet for Cirkulær Omstilling, øvrige netværk og fora kan imidlertid selv vælge, hvorvidt de vil tituleres forperson/næstforperson, formand/næstformand eller forkvinde/næstforkvinde.

Stk. 2:

Ved indstilling til bestyrelsen vedrørende valg til én af ovenstående tillidsposter orienteres tillige om ønsket titulering. Bestyrelsens forperson orienterer om sin ønskede titulering i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

 

§ 21 Opløsning

Stk. 1:

Forslag om opløsning af Dakofa skal behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Der anvendes samme procedure som ved vedtægtsændringer.

Stk. 2:

Samtidig med, at generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning af Dakofa, træffes beslutning om anvendelse af kompetencecentrets eventuelle formue.

En eventuel formue vil ikke kunne tilbagebetales til foreningens medlemmer som følge af foreningens egenskab af non-profit organisation, men vil derimod skulle tilgå en anden non-profit organisation indenfor ét eller flere beslægtede områder jf.de af §1, stk.2 omfattede emner. 


Senest revideret pr. 15.11.2023

(vedtægterne kan hentes som PDF her).

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.