Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFAs vedtægter

§ 1 Navn og område
Stk. 1

Navnet er DANSK KOMPETENCECENTER FOR AFFALD OG RESSOURCER eller forkortet DAKOFA.

Stk. 2
Kompetencecentrets arbejdsområde er renere teknologi samt de drifts-, planlægnings-, miljø- og arbejdsmiljømæssige aspekter vedrørende affaldsminimering, opbevaring, indsamling, transport, behandling, deponering og udnyttelse af husholdnings- og erhvervsaffald i fast eller slamagtig form. Endvidere omfatter kompetencecentrets aktiviteter aspekter vedrørende cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse samt fagområderne gaderenholdelse og snerydning inklusive vedligeholdelse af det på alle nævnte områder benyttede materiel.
Ved udnyttelse af affald skal forstås enhver form for genbrug eller genanvendelse af materialer samt udnyttelse til energifremstilling eller andet.
 
§ 2 Opgave
Kompetencecentrets opgave er:
1. som sagkyndigt organ at behandle de i § 1 nævnte emner, dels på eget initiativ og dels på anden foranledning.
2. at formidle viden om og resultater fra arbejde inden for fagområdet - både nationalt og internationalt.
3. at koordinere og initiere udrednings- samt forsknings- og udviklingsarbejder.
4. at etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med samme og beslægtede emner.
5. at være det danske nationale medlem af International Solid Waste Association (ISWA).
 
§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer optages private og offentlige virksomheder og institutioner samt myndigheder med interesse for kompetencecentrets arbejde.

Stk. 2
Privatpersoner kan dog optages som associerede medlemmer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til DAKOFAs kompetente organer.
 
§ 4 Ophør af medlemskab
Medlemskab kan opsiges skriftligt inden udgangen af september måned med virkning fra den følgende 1. januar.
 
§ 5 Stemmeret
Medlemmer af DAKOFA har hver en stemme på generalforsamlingen. Dog har associerede medlemmer, jvf. § 3, stk. 2, ikke stemmeret.
Medlemmer, der ikke har indbetalt forfaldent kontingent til DAKOFA senest 1 uge inden ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, har ingen stemmeret.
 
§ 6 Regnskabet
Regnskabet dækker kalenderåret. Regnskabet revideres af den efter § 7, stk. 4, nr. 10, valgte revisor.

§ 7 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Stk. 3
Indkaldelse skal ske senest 15. juni. I indkaldelsen oplyses - foruden tid og sted - om fristen for indsendelse af forslag. Med mindst 4 ugers varsel inden dato for afholdelse af ordinær generalforsamling udsendes dagsorden med indkomne forslag.

Stk. 4
Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om 1. halvårs regnskab.
4. Handlingsplan for kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter.
8. Valg til Teknisk Råd.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Stk. 5
Forslag - herunder forslag til vedtægtsændringer og til kandidater - skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling fremsendes skriftligt senest den 15. juli.

Stk. 6
Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Stemme afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 7
Almindelige afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog efter henstilling fra mindst 2 generalforsamlingsdeltagere bestemme, at afstemninger foregår skriftligt.
 
§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen ved personligt fremmøde, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer inklusive godkendte fuldmagter afgives for vedtægtsændringer.
Opnår et forslag om vedtægtsændringer den krævede majoritet af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen i henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 8 uger derefter med vedtægtsændringsforslaget som eneste punkt. Til vedtagelse af denne generalforsamling kræves alene 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2
Ved afstemninger om vedtægtsændringer foregår afstemningen altid skriftligt.
 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 25 stemmeberettigede medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 2 og højest 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden, og senest 2 uger efter, at der fra medlemsside er rejst krav om en ekstraordinær generalforsamling.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget dens indkaldelse.

§ 10 Teknisk Råd
Stk. 1

Teknisk Råd består af personer, der har erhvervet sig en sådan indsigt og erfaring på DAKOFAs fagområde, at de kan fremme kompetencecentrets arbejde og fremme kontakten mellem højere læreanstalter, forskningsinstitutterne, de offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Stk. 2
Teknisk Råd har til opgave at fastholde et fagligt højt niveau gennem rådgivning og inspiration til DAKOFAs bestyrelse og netværk i faglige spørgsmål af principiel karakter.

Stk. 3
Teknisk Råd skal være alsidigt sammensat af repræsentanter for de interesser, der er nævnt under vedtægternes § 1, stk. 2.

Stk. 4
Teknisk Råd består herudover af bestyrelsens til en hver tid siddende medlemmer og af de til en hver tid siddende formænd for netværkerne. Herudover vælger generalforsamlingen 8 medlemmer, som har en valgperiode på 3 år.

Teknisk Råd kan suppleres af medlemmer fra organisationer/myndigheder efter beslutning af bestyrelsen. Disse medlemmer udpeges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg.

Stk. 5
Teknisk Råd mødes mindst 2 gange om året og indkaldes af DAKOFAs sekretariat.

Stk. 6
Bestyrelsen vælger en formand for Teknisk Råd blandt DAKOFAs medlemmer. Formanden vælges hvert 3. år og kan genvælges.
 
§ 11 Netværk
Bestyrelsen nedsætter netværk til behandling af de under §§ 1 og 2 nævnte emner. Medlemmer af den tilsvarende ISWA-arbejdsgruppe er automatisk medlem af netværket. Deltagelse i netværkernes arbejde er åbent for alle DAKOFA-medlemmer.
Formændene for netværkerne vælges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg. Netværksformænd udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra det pågældende netværk.
 
§ 12 Bestyrelsen
Stk. 1

DAKOFA ledes af en bestyrelse på 6 personer.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges 2 suppleanter, der fast deltager i bestyrelsens arbejde.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 5
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 3 år og genvalg er tilladt, idet man dog højst kan genvælges 1 gang.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 6
Afgår formanden i utide, fungerer næstformanden i hans sted, indtil der efter den næstfølgende generalforsamling konstitueres en ny formand.

Stk. 7
Valg til bestyrelsen sker på det tidspunkt, de enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg ifølge de vedtægter, der var gældende på det pågældende bestyrelsesmedlems valgtidspunkt.
 
§ 13
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året.
 
§ 14
Bestyrelsen og/eller Teknisk Råd kan nedsætte grupper til løsning af konkrete opgaver.
Disse grupper kan suppleres med personer, som ikke er tilknyttet medlemmer af DAKOFA. Grupperne opløses, når den pålagte opgave er løst.
 
§ 15
Medlemmer af Teknisk Råd og bestyrelsen arbejder uden vederlag.
Der kan dog ydes honorar til medlemmer i forbindelse med særligt arbejde.
Rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder for bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan dækkes. Rejseudgifter for Teknisk Råds medlemmer til møde i Teknisk Råd dækkes ikke.
 
§ 16 Sekretariatet
Til varetagelse af DAKOFAs daglige administration etableres et sekretariat.
Til varetagelse af DAKOFAs daglige administration og ledelse af sekretariatet, kan bestyrelsen ansætte en direktør.
 
§ 17 Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
 
§ 18 Tegningsret
Stk. 1

Tegningsret for DAKOFA har formanden, næstformanden, kassereren og den administrative leder, mindst 2 i forening.

Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele prokura til ansatte i DAKOFAs sekretariat.
 
§ 19 Tilknytning til danske og udenlandske organisationer
DAKOFA kan ikke kollektivt tilslutte sig anden inden- eller udenlandsk organisation end ISWA uden godkendelse fra bestyrelsen.
 
§ 20 Opløsning
Stk. 1

Forslag om opløsning af DAKOFA skal behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Der anvendes samme procedure som ved vedtægtsændringer.

Stk. 2
Samtidig med, at generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning af DAKOFA, træffes beslutning om anvendelse af kompetencecentrets eventuelle formue.

Senest revideret pr. 17.11.2015

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.