Publikationer

På denne side finder du en oversigt over udgivelser, artikler, dokumenter, rapporter og lignende, som Dakofa har været forfatter eller medforfatter på.

2023

Rapport: Klimafaktorer for indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald. Generiske klimafaktorer for genanvendelse af glas, plast, mad- & drikkekartoner, metal, madaffald, papir og pap. COWI, Brancheforeningen Cirkulær og DAKOFA, oktober 2023.

Rapportens generiske klimafaktorer er frit tilgængelige for alle. Faktorerne er beregnet på basis af en livscyklusvurdering (LCA), der starter fra indsamling af affaldet og slutter ved endt affaldsbehandling og oparbejdning af de genanvendelige affaldsfraktioner til sekundære råmaterialer samt affaldsbehandling af rejekt fra disse anlæg.

Den anvendte LCA er en såkaldt tilskrivnings-LCA (på engelsk "attributional LCA"), og denne metode anvendes eksempel også i Energistyrelsens ’Energi- og CO2-regnskabet’ og i Erhvervsstyrelsens ’Klimakompasset’.

2020

Cirkulære muligheder i affaldssystemet - affaldsanalyse af hovedstadsregionen

Rapporten har til formål at analysere og kortlægge region hovedstadens materialestrømme samt identificere såkaldte affaldshotspot i regionens affaldssystem.
I forbindelse med projektet ”Affald og Ressourcer på Tværs” (ART), som DAKOFA leder i samarbejde med Teknologirådet, var DAKOFA også projektleder på rapporten “Cirkulære muligheder i affaldssystemet”.

White paper: Smart cities - Creating liveable, sustainable and prosperous societies.

Opdateret version, udgivet første gang i 2018

DAKOFA har bidraget med kapitlet om smart affaldshåndtering - Data is key to smart waste management.
publikationen fra State of Green beskriver danske løsninger, som kan være forbillede for globale problematikker på tværs af affaldshåndtering, mobilitet, vand, bygninger og energisystemer i byer.

2019

Kortlægning af den danske tekstilbranche 2019

"Kortlægning af den danske tekstilbranche 2019" er blevet affødt gennem et tværfagligt praktiksamarbejde mellem DAKOFA og Kathrine Rasmussen, kandidatstuderende i Designledelse fra Syddansk Universitet i Kolding. Baggrunden for undersøgelsen har været at afsøge den danske tekstilbranche og dens aktører: Hvem og hvor er de? Hvad laver de? Og hvordan gør de det? Målet har været, at kortlægningen kan give anledning til inspiration og afsæt for videre (sam-)arbejde på tværs af brancher og aktører.

Improving quality of construction and demolition - Requirements for pre-demolition audit

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport, som belyser, hvordan man i Danmark, Finland og Sverige arbejder med at identificere og udsortere farlige stoffer og materialer inden nedrivning. Rapporten beskriver endvidere status for, hvor langt de tre lande er med at udvikle et paradigme for kortlægning af genbrugelige og genanvendelige materialer inden nedrivning. Baseret på erfaringer fra de nordiske lande gives der i rapporten anbefalinger til, på hvilke områder de nordiske lande med fordel kan samarbejde om udvikling af værktøjer, der bør indgå i en kortlægning inden nedrivning.

2018

Waste is value - sustainable waste and resource management in Denmark

I forlængelse af projekt om visualisering af den danske affaldssektor, udarbejdet DAKOFA denne publikation, som beskriver det danske affaldssystem. Pjecen kan eksempelvis bruges af virksomheder ved eksportfremstød i udlandet. 

The Danish Wastemodel

Videoen blev til i forbindelse med et projekt finansieret af Miljøstyrelsen om visualisering af den danske affaldssektor. DAKOFA stod for udarbejdelsen og følgegruppen på projektet bestod af Udenrigsministeriet, State of Green, Eksportforeningen, DI, KL samt Dansk Affaldsforening. videoen kan eksempelvis bruges af virksomheder ved eksportfremstød i udlandet. 

From a linear to a circular economy - Experiences from Denmark and New York on closing the loop through partnerships and circular business models

Publikationen er produktet af et længerevarende samarbejde mellem Danmark og New York. Gennem seminarer, workshops og virksomhedsbesøg i Danmark har en delegation fra New York erfarings- og vidensudvekslet med danske aktører. Formået var, i et transatlantisk samarbjede, at nærme sig løsninger, som kan hjælpe i overgangen til den cirkulære økonomi.

 

White paper: Smart cities - Creating liveable, sustainable and prosperous societies.

DAKOFA har bidraget med kapitlet om smart affaldshåndtering - Data is key to smart waste management.
publikationen fra State of Green beskriver danske løsninger, som kan være forbillede for globale problematikker på tværs af affaldshåndtering, mobilitet, vand, bygninger og energisystemer i byer.

2017

White paper: Denmark as a circular economy hub 

DAKOFA sad i styregruppen for dette whitepaper. Formålet med projektet var at præsentere en fælles forståelse for cirkulær økonomi som koncept. Der gennemgåes praktiske eksempler fra danske virksomheder, som arbejder hen i mod en omstilling til cirkulær økonomi. 

 

Circular Economy and Plastic Packaging: Five recommendations

Circular Econemy and Jeans: Five recommendations

ISWA projektet "Barriers to Sustainable Resource Management" afsluttedes i 2017, og udmøntede sig dels i 2 pixi-udgivelser, hvortil DAKOFA har faciliteret blandt andet gennemførelsen af 3 workshops. Projektets formål er at anskueliggøre, hvorledes man kan pin-pointe de knaster, der måtte være for at forebygge affaldsdannelse og øge genanvendelse i forhold til henholdsvis plastemballager og tekstiler. 

 

Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi - Analyse af ønsker og potentialer i den danske affalds- og ressourcesektor

DAKOFA har for Miljøstyrelsen udarbejdet en analyse, der viser, at danske virksomheder inden for affaldsområdet mærker øget efterspørgsel fra udlandet på viden om det danske affaldssystem samt teknologiske løsninger og materiel. 

 

Opgørelse af den danske eksport fra affalds- og ressourcesektoren - Metodeforslag. Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1928, april 2017

Se evt. Miljøprojekt nr. 1928, april 2017 (godkendt slutrapport inden opsætning), hvis du ikke kan finde rapporten på andre måder.

DAKOFA var projektholder på projektet, som havde til formål at komme med forslag til opstilling af metode til kortlægning af værdien af dansk eksport af affalds- og teknologivare baseret på varekoder samt at generer de første præliminære opgørelser af denne eksport. 

 

Vejledning til klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning til klassificering af farligt affald til brug for kommuner og virksomheder, der skal klassificere affald som farligt eller ikke-farligt. Dermed er Miljøstyrelsens gamle vejledning fra 2002 (”Vejledning om farligt affald”) ikke længere gældende. DAKOFA er medforfatter på vejledningen. 

 

Partnerskab om automatiske affaldssorteringsanlæg 2013-2017 - Opsummering

DAKOFA faciliterede partnerskabet mellem Miljøstyrelsen, Region Midtjylland, Regions Syddanmark, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Regions Sjælland og KL. 

2016

Europæiske initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Notatet er en samling af 4 mindre notater, som bygger på en screening af 28 landerapporter, som EU Kommisionen publicerede i 2016. Landerapporterne er en gennemgang af medlemslandendes håndtering af bygge- og anlægsaffald. De 4 notater har temaerne:
- Dokumentation og sporbarhed
- Beton
- Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
- Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse

2015

Det Strategiske Samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald (Forventes publiceret af Miljøstyrelsen snarest)

Miljøstyrelsen besluttede i 2013 at igangsætte et strategisk samarbejde (partnerskab) for gen- anvendelse af elektronikaffald. Samarbejdet var en del af initiativerne under den danske Res- sourcestrategi 1 ”Danmark uden affald” og partnerskabsinitiativet under MUDP 2013 (Miljøtek- nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). DAKOFA havde sekratariatsfunktion for samarbejdet og er forfatter på publikationen.

Ældre

Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald - Undersøgelse af muligheder for etablering
af et partnerskab under Program for Grøn Teknologi. Miljøprojekt nr. 1507, 2014

DAKOFA har for Miljøstyrelsen på baggrund af interviews med forskellige aktører i værdikæden fra elektronikprodukt til affaldsbehandlere kortlagt interesse og muligheder for at etablere et strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald.

 

DAKOFAs Camp 2014 Undgå affald - (Folder, opsamling fra 09.04.14, trykt version forefindes)

DAKOFAs visioner for den nationale affaldsplan 2013-2024 - Hovedrapport (09.11.11)
DAKOFAs visioner for den nationale affaldsplan 2013-2024 - Resumé (09.11.11)

DAKOFAs 25 års festskrift
DAKOFAs 25 års festskrift - tidslinje

120122 Hvornår er jorden farlig

Læsevejledning til bek nr 1415 dec 2011

100330 Revideret positivliste, forbrænding

090715 Notat om L207 og farligt affald

060518 Notat vedr. karakteristik af sediment fra havne

060223 Farligt affald: konsekvensvurdering af indførelse af kriterier for miljøefare

040420 Elektronisk Fortolkningsforum vedr. forbrændingsbekendtgørelsen

031218 Elektronisk kogebog, farligt affald

030404 Notat vedr. forbrænding af creosot-holdigt affaldstræ

030218 Præsentation af EUs acceptkriterier for modtagelse af affald på deponier

021118 Notat hvad sker der når affald dømmes farligt

021014 Kommenteret læsevejledning til EU-forordning om animalske biprodukter

011231 DAKOFAs omsætningsnøgle, EAK koder

010531 "Er jorden farlig" - en guideline i klassificering af jord og restprodukter

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.