Livscyklusvurderinger

Når man arbejder med miljøaspekterne af affald, dukker der tit spørgsmål op, som ikke lige umiddelbart kan besvares: Er det bedst for miljøet at brænde papiret eller genanvende det? Livscyklusvurderinger kan give et detaljeret svar på denne type spørgsmål.

Livscyklusvurderinger - Life Cycle Assesment (LCA)

Da livscyklusvurderinger blev udbredt i 90’erne var fokus på at kvantificere produkters miljøeffekter fra vugge til grav. Man var endnu ikke i stand til at modellere affaldsbehandlingen præcist, så affald var oftest blot kvantificeret ved en mængdeangivelse.

Affaldseksperter og LCA-eksperter har udviklet metoden og datagrundlaget, så det er muligt at kvantificere miljøeffekterne fra affaldsbehandlingen og dermed føre livscyklusvurderingen helt til ende.

Samtidig har LCA ændret sig til også at være et beslutningsstøtteværktøj til vurdering og sammenligning af forskellige teknologier til affaldsbehandling.

Tilgængelige LCA studier
Når man skal træffe beslutninger om affaldshåndtering, affaldshandlingsplaner osv. dukker spørgsmålet om den mest miljøvenlige behandling af affaldet op.

I den ideelle verden skulle man have en hel række LCA’er, der dækker forskellige behandlingsmuligheder og -scenarier, men man kan også i et vist omfang bruge andres LCA-resultater i sit eget arbejde.

Eksisterende LCA-studier kan give en indikation af, om det er bedst at genanvende eller forbrænde forskellige affaldsfraktioner. Man bør dog altid være opmærksom på de betingelser, som LCA-studiet bygger på, idet konklusionen er blandt andet afhængig af, hvordan energien udnyttes i et affaldsforbrændingsanlæg, og hvilke andre energiressourcer der fortrænges.

Mange LCA-studier af affald er offentligt tilgængelige på internettet, men det kan være svært som ikke-ekspert at danne sig et overblik over studierne og deres konklusioner.

LCA studier på forskellige affaldsfraktioner
I menuen til højre kan du finde en række affaldsfraktioner, hvor de mest relevante LCA studier og resultaterne heraf er beskrevet. Under "Anbefalinger" kan du finde en række generelle anbefalinger om brugen af resultater fra andres LCA-studier.

Længere nede på siden kan du læse om LCA i lovgivningen, LCA-metoden og lidt om det engelske WRAP's LCA arbejde.

LCA i lovgivningen

Med revideringen af EU’s affaldsrammedirektiv i 2008 blev ”Life Cycle Thinking” en del af grundlaget for affaldshierarkiet, som er implementeret i Affaldsbekendtgørelsens § 12.

Affaldshierarkiet er en prioritering af affaldshåndteringen, som kommunerne skal følge:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

Affaldshierarkiet kan kun fraviges, hvis man kan vise, at en anden prioritering er mere miljøvenlig ud fra en livscyklusbetragtning (Life Cycle Thinking).

EU’s Joint Research Centre har udgivet en vejledning i, hvordan denne Life Cycle Thinking udmøntes i praksis.  Den fokuserer på LCA som metode til at kvantificere Life Cycle Thinking. Find vejledningen her.

LCA metoden

Livscyklusvurderinger findes i mange varianter med forskellige grader af omfang, metode og detaljer. De fleste livscyklusvurderinger tager dog udgangspunkt i de internationale LCA-standarder ISO 14040 og ISO 14044, som indeholder de grundlæggende retningslinjer for LCA.

En livscyklusvurdering bør bestå af følgende elementer:

  • Formål og afgrænsning: Definition af formål, målgruppe, geografisk/tidsmæssig/teknologisk afgrænsning, valg af miljøvurderingsmetode og systemafgrænsning
  • Dataindsamling: Indsamling af mængder, energiforbrug, emissioner osv.
  • Miljøeffektvurdering: Omsætning af resultaterne af dataindsamlingen til miljøeffektkategorier
  • Fortolkning: Vurdering af usikkerhederne, følsomhedsanalyse og generel fortolkning af resultaterne.

Derudover kan der gennemføres en kritisk gennemgang (critical review), hvor en eller flere uafhængige LCA-eksperter vurderer, hvorvidt LCA’en lever op til kravene i ISO-standarden. Denne proces er med til at øge troværdigheden af LCA-rapporten, især når det drejer sig om sammenligning af produkter eller processer.

EU har på baggrund af efterspørgsel på detaljer om den praktiske anvendelse af ”Life Cycle Thinking” i relation til affaldshierarkiet udgivet en teknisk vejledning om LCA af affald ”Supporting Environmentally Sound Decisions for Waste Management”.

Udover de mere LCA-tekniske detaljer indeholder vejledningen også værktøjer til at vurdere, om der eksempelvis er behov for en ny LCA eller om man kan basere beslutninger på eksisterende viden.

LCA ser udelukkende på di miljømæssige aspekter af affaldshåndteringen og er dermed kun en delmængde af den information, der ligger til grund for beslutninger om affaldshåndtering. Økonomi og sociale forhold spiller også en vigtig rolle, og JRC's guide til Life Cycle Thinking introducerer metoder til opgørelse af disse forhold, herunder samfundsøkonomisker vurderinger ("cost-benefit analyser"). En grundig samfundsøkonomisk analyse bygger på en LCA og analyserer derudover en række samfundsøkonomiske fordele og ulemper.

Samfundsøkonomiske analyser
Miljøstyrelsen har i 2013 publiceret en miljø- og samfundsøkonomisk analyse af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation.
 
Find Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om genanvendelse af dagrenovation ved at klikke her.

WRAP

WRAP (det britiske Waste and Resources Action Programme) har på baggrund af resultaterne fra en lang række LCA-studier med forskellig geografisk dækning, draget overordnede konklusioner om den miljømæssigt foretrukne affaldsbehandling af udvalgte affaldsfraktioner. Den første rapport fra WRAP kom i 2006 og en opdatering, der dækker udvalgte affaldsfraktioner blev udgivet i 2010.

Hvis WRAP har draget overordnede konklusioner om den miljømæssigt foretrukne affaldsbehandling for den pågældende affaldsfraktion er dette beskrevet. Hvis der samtidig er udført et relevant dansk LCA studie, er der også en henvisning til denne.

Danske studier
Vi har dog i Danmark også en hel række LCA-studier på andre affaldsfraktioner, som dækker danske forhold mere specifikt og som også er beskrevet

Andre relevante enkeltstående udenlandske og danske LCA-studier kan du finde links til under "andre LCA-studier" i menuen til højre.

Visning
loading
Flere
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.