Cirkulær Økonomi

På denne side finder du viden om den cirkulære økonomi med referencer til både nationale og internationale kilder. Du finder også links til andre landes strategier og anbefalinger, om CØ, samt et overblik over, hvor Danmark er på området.

Opdateret juli 2019

Hvad er Cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi dækker over en samfundsmodel, hvor virksomhedernes økonomiske vækstskabelse er afkoblet fra knaphed på ressourcer. Midlet er en mere effektiv anvendelse af ressourcerne såvel som øget genbrug og genanvendelse af ressourcerne i produktionen. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, der starter med udvinding af ressourcer, og som efter endt brug ender som affald. I stedet skal produkter og værdikæder i den cirkulære økonomi designes således, at ressourcerne anvendes effektivt og kan genbruges og genanvendes uden at tabe værdi. Den cirkulære økonomi rummer også budskaber om, at vi ikke bør købe og eje produkter, men at vi skal låne, lease og leje i stedet. På den måde kan producenterne se deres produkter som materialebanker og som ressourcer for nye produkter.

En økonomi kan gøres cirkulær på mange måder, og den cirkulære fremtid består således også af en lang række løsninger, som supplerer hinanden. Det kan bl.a. være ved, at virksomheder nytænker deres forretningsmodeller, således at forbrugeren eksempelvis kan lease produkter i stedet for at købe dem. Det kan også ske gennem øget brug af deleordninger eller returnering af brugte produkter, som så opgraderes og sælges igen.

På DAKOFAs årskonference gav professor Martin Stuchtey sit bud på, hvad en cirkulær økonomi kan og skal. Du kan læse hans oplæg her.

The Ellen McArthur Foundation
Ellen McArthur Fonden har på mange måder været med til at skabe et grundlag og en platform for, at cirkulær økonomi er kommet på den internationale dagsorden. Solo jordomsejleren Ellen McArthur fik under sin jordomrejse inspiration til den cirkulære økonomi om bord på sin båd. Det gik op for hende, at båden var lige så sårbar og udtømmelig en ressourcebank for hende, som Jorden er for menneskeheden. Du kan se en TED Talk om baggrunden for hendes arbejde med den cirkulære økonomi her: Dame Ellen MacArthur: The surprising thing I learned sailing solo around the world.

Med udgangspunkt i sine oplevelser startede hun The Ellen McArthur Foundation og i 2012 udkom den første banebrydende rapport om potentialet i cirkulær økonomi. Rapporten blev udarbejdet af konsulentvirksomheden McKinsey for The Ellen McArthur Foundation og rapporten beskriver et enormt økonomisk potentiale i at genbruge og genanvende produkter i cirkulære kredsløb. Cirkuleres blot 23 pct. af alle materialer i EU, kan unionen spare 3.400 mia. kroner hvert år. Siden den første rapport har en lang række nationale og internationale aktører udarbejdet tilsvarende rapporter, som på samme måde plæderer for, at den cirkulære økonomi kan medføre måde økonomiske, sociale og miljømæssige gevinster.

Cirkulær økonomi i Danmark

Regeringen lancerede i september 2018 en national strategi for cirkulær økonomi ”Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse”. Strategien blev udsendt af Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet i fællesskab og indeholder seks indsatsområder og 15 initiativer, hvoraf en lang række er yderste relevante for affalds-og ressourcesektoren. Hele strategien findes her. I forbindelsen med lanceringen blev der ligeledes udgivet et faktaark om cirkulær økonomi, som findes her.

I efteråret 2016 annoncerede den danske regering, at den havde nedsat et såkaldt Advisory Board for cirkulær økonomi, som skulle give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi og bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget genanvendelse, til gavn for både vækst, miljø og klima. I juni 2017 kom så boardets anbefalinger, der helt overordnet går på, at dansk erhvervsliv i 2030 har en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at Danmark er verdenskendt som en hub for cirkulær økonomi. Anbefalingerne ”Reduce, Reuse, Recycle og Rethink” udpegede i den forbindelse især fødevaresektoren, bygge-og anlægssektoren og industrisektoren som de sektorer, hvor der ligger store potentialer for omstillingen i Danmark. 
Du kan finde alle anbefalingerne her.

I 2015 fik Danmark en enestående mulighed for at være rollemodel og omdrejningspunkt for analysen ”A toolkit for a circular economy – enabling regional transformations”. Analysen blev gennemført med Danmark som modelland, men formålet var ,at generalisere resultaterne så andre regioner/lande også kan anvende værktøjerne til udvikling af politik, der kan fremme en cirkulær økonomi.
Du kan finde rapporten her.

Samme år modtog Danmark også en pris af World Economic Forums unge ledertalenter for at være en førende region i verden til at udnytte potentialet i cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi i EU

Europa-Kommissionens pakke om Cirkulær Økonomi I
Europa-Kommissionen offentliggjorde i december 2015 en pakke om cirkulær økonomi. Pakken skal lette Europas omstilling til en cirkulær økonomi, hvilket skal styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser. Pakken bidrager således til overordnede politiske prioriteter ved at tage fat på klimaændringer og miljø, samtidig med at der skabes arbejdspladser, økonomisk vækst og investeringer, og social retfærdighed fremmes. Den nye pakke udgør et klart signal til de erhvervsdrivende om, at EU vil gøre brug af alle disponible værktøjer for at omstille sin økonomi, åbne for nye forretningsmuligheder og styrke konkurrenceevnen. De vidtrækkende foranstaltninger med henblik på at ændre produkters samlede livscyklus går videre end et snævert fokus på bortskaffelsesfasen og understreger Kommissionens klare ambition om at ændre EU's økonomi og levere resultater. Du kan finde links til selve kommunikationen samt links til en række faktablade her.

Den cirkulære pakke indeholdt dels en køreplan for cirkulær økonomi og dels en lang række ændringer af centrale dele af den europæiske affaldslovgivning. Ændringerne blev vedtaget i foråret 2018 og du kan læse mere om dem i vores vidensbank om EU love & rammebetingelser her.

I begyndelsen af 2017, et år efter lanceringen af den cirkulære økonomipakke, gjorde Kommissionen status for aktiviteterne i handlingsplanen. I den forbindelse præsenterede Kommissionen en implementeringsrapport, som bl.a. viste, at Kommissionen inden for det første år havde:

Siden hen, i maj 2019, vedtog EU også en ny gødningsforordning, mens der stadig arbejdes på et EU Policy Framework for produkter.

Yderligere initiativer
I begyndelsen af 2018 lancerede Kommissionen så endnu en pakke af initiativer, der skal fremme den cirkulære økonomi. Vigtigst i denne pakke var europas første strategi for plast, som bl.a. skal gøre plastgenanvendelse til en god forretning for virksomhederne, nedbringe mængderne af plastaffald, forhindre affald i havet samt fremme investeringer og innovation inden for området. Samtidig med denne strategi lancerede Kommissionen bl.a. også et initiativ omkring en overvågningsramme for cirkulær økonomi, et initiativ om løsningsmuligheder for samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, et initiativ om engangs-plast, en revision af emballagedirektivet, guidelines til seperat indsamling og sortering af affald samt en rapport om kritiske råmaterialer.

Visning
loading
Flere

Strategier og anbefalinger om CØ fra andre lande

Skotland
Den skotske strategi "Making Things Last" (2016) tager fat på en lang række områder inden for den cirkulære økonomi, men hovedfokus ligger på toppen af affaldshierarkiet – de såkaldte ”inderste” cirkler. Fire sektorer er i fokus: Fødevaresektoren, industri/ genfremstilling, bygge- og anlægssektoren samt energisektoren
Find strategien "Making Things Last" her.

Holland
Med den strategi for CØ lancerede hollænderne i 2016 et mål om at reducere forbruget af primære materialer med 50% inden 2030. Ydermere er målet, at råmaterialer bliver genbrugt og genanvendt på en effektiv måde, uden udslip af skadelige stoffer til miljøet, i 2050.
Find strategien "A Circular Economy in the Netherlands by 2050" her.

Norge
I Norge findes der endnu ikke en national strategi for CØ, men Avfall Norge har sammen med Norsk Gjenvinning og VESAR affaldsselskab udarbejdet en række anbefalinger til virksomheder og offentlige myndigheder, som kan være med til at fremme den cirkulære økonomi.
Find anbefalingerne ”Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi” her.

Finland
Den finske køreplan for cirkulær økonomi (2016-2025) skal placere Finland i verdenseliten inden for cirkulær økonomi i 2025. Køreplanen fokuserer på fem forskellige temaer: Fødevaresystemet, skovbrug, materialer og produkter, transport og logistik samt kommunikation og brede samarbejder.
Find køreplanen "Leading the cycle - Finnish road map to a circular economy 2016-2025" her.

Portugal
 
Den portugisiske regering har den 11. december 2017 vedtaget en national handlingsplan for omstillingen til en cirkulær økonomi. Med planen forventer Portugal bl.a. at være carbon-neutral i 2050. Find planen "Leading the transition: a circular economy action plan for Portugal (2017-2020)" her

Italien
Med udgangen af 2017 lancerede den italienske regering et manifest for cirkulær økonomi. Manifestet præsenterer italiens strategiske position på området og linker samtidig den cirkulære økonomi med en række øvrige nationale og internationale initiativer. Find "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" (mod en cirkulær økonomisk model for Italien) her.

Frankrig
I april 2018 lancerede den franske regering en køreplan for cirkulær økonomi. Køreplanen præsenterer 50 skridt der bl.a. skal reducere det franske ressourceforbrug med 30% i 2030 set i forhold til 2010 samt en genanvendelsesrate for plast på 100% i 2025. Find "50 mestres pour ude économie 100% circulaire" her.

Slovenien
I maj 2018 lancerede Slovenien en køreplan for cirkulær økonomi, som skal gøre landet til europæisk centrum for cirkulær økonomi. Med køreplanen ønsker man at involvere både stat, virksomheder og lokalsamfund. Fokus er på fødevaresystemet, skov-baserede værdikæder, produktion og mobilitet. Find køreplanen "Roadmap towards the circular economy in Slovenia" her. 

 

Danske kilder om CØ

Miljøstyrelsen
- Her kan du bl.a. læse om, hvad cirkulær økonomi er samt finde links til konkrete redskaber for danske virksomheder 

Kommunernes Landsforening
- Her kan du læse om kommunernes rolle i den cirkulære økonomi

Undenlandske kilder om CØ

På Ellen MacArthur Fondens hjemmeside kan du finde en lang række rapporter om cirkulær økonomi. Rapporterne dækker både de mere overordnede potentialer for cirkulær økonomi såvel som mulighederne inden for specifikke strømme som eksempelvis plast, tekstiler og organisk materiale.
Du kan finde alle rapporterne her.
På siden kan du også finde nogle mere generelle beskrivelser af, hvad cirkulær økonomi er og hvordan man kommer videre på området.

European Circular Economy Stakeholder Platform er en fælles videnplatform, hvor medlemslandene og øvrige aktører kan videndele om nationale initiativer for omstillingen til cirkulær økonomi. Se platformen her

Den engelske organisation WRAP har lavet en fortolkning af den cirkulære økonomi.
Læs mere her.

Den hollandske organisation Circle Economy arbejder med den praktiske implementering af cirkulær økonomi.
Læs mere her.

Den skotske organisationen Zero Waste Scotland arbjeder med implementering af cirkulær økonomi i Skotland.
Læs mere her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.