Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Affaldsforbrænding har også en rolle i den cirkulære økonomi

27. januar 2017
Affaldsforbrænding har også en rolle i den cirkulære økonomi
Kommissionen præsenterede i går en ny meddelelse om affaldsforbrændingens rolle i den cirkulære økonomi. Fokus er på, at affaldshierarkiet opretholdes samtidig med, at energien i det affald, som ikke kan genbruges og genanvendes, udnyttes optimalt.

Som tidligere nævnt i denne DAKOFA nyhed har Kommissionen under strategien for den cirkulære økonomi arbejdet på en meddelelse om affaldsforbrændingens rolle i den cirkulære økonomi. Denne meddelelse er nu lanceret og skal fremhæve mulige synergier i krydsfeltet mellem energieffektivitet, ressourceeffektivitet og den cirkulære økonomi inden for affaldsforbrændingsområdet. Der er derfor i meddelelsen særligt fokus på de forbrændingsløsninger, som bidrager med en høj grad af energiudnyttelse.

Det primære fokus for meddelelsen er at undersøge, hvordan affaldsforbrænding kan optimeres i form af energiudnyttelse samtidig med, at man ikke går på kompromis med høje genanvendelsesrater. Dette indbefatter først og fremmest, at affaldsforbrænding alene skal producere energi fra materialer, der hverken er egnede til genbrug eller genanvendelse. I den forbindelse understreges det, ligesom i Kommissionens CØ-pakke, hvor vigtigt det er, at medlemsstaternes fastholder og efterlever affaldshierarkiet.

Forskellige strategier for forskellige medlemsstater
Meddelelsen tager bl.a. udgangspunkt i et baggrundsnotat, der undersøger både (over-)kapacitet af affaldsforbrænding i Europa såvel som handel med affald til forbrænding over landegrænser. Notatet konstaterer, at der i EU som helhed ikke er overkapacitet for forbrænding, men også, at der i visse lande, herunder Danmark, er en relativt stor forbrændingskapacitet, der potentielt kan skabe en konflikt med målet om højere genanvendelsesrater. I forbindelse med at medlemsstaterne skal evaluere og revidere de nationale affaldsplaner ønsker Kommissionen derfor bl.a., at de lande, som på nuværende tidspunkt har en høj andel af affaldsforbrænding:

  • Introducerer eller øger afgifter på affald til forbrænding og deponering
  • Udfaser eventuelle støtteordninger til affaldsforbrænding og, hvor det er relevant, omdirigerer støtten til processer og løsninger, som rangerer højere i affaldshierarkiet
  • Indfører et moratorium for nye faciliteter og nedlukker ældre og mindre effektive anlæg


I forhold til de lande, som i øjeblikket kun har lille, eller slet ingen, forbrændingskapacitet og som planlægger at etablere ny forbrændingskapacitet, anbefaler Kommissionen at medlemsstaterne i planlægningsfasen nøje overvejer:

  • De forventelige mængder af affald egnet til affaldsforbrænding på både kort og lang sigt. En sådan vurdering skal bl.a. tage udgangspunkt i eksisterende og kommende forventelige krav til separat indsamling af affald samt mål for genanvendelse.
  • Den tilgængelige kapacitet for medforbrænding i cement- og kalkovne eller andre relevante industrielle processer
  • Planlagt eller eksisterende kapacitet i nabolande

I denne forbindelse understreger Kommissionen også, at handel med affald til forbrænding over landegrænser som udgangspunkt ikke er i modstrid med nærhedsprincippet men, at en beslutning om en sådan ordning skal bakkes op af en livscyklusvurdering, som skal sikre, at de overordnede miljøeffekter fortsat er positive.

Fremtidens fokus
Ifølge Kommissionens udspil er der i fremtiden brug for, at man i højere grad fokuserer på andre processer som eksempelvis anaerob nedbrydning af bionedbrydeligt affald, hvor materialet kan genanvendes samtidig med, at energien genindvindes. I tillæg påpeger Kommissionen, at fremtidige EU-støttemidler skal bakke op om affaldshierarkiet og derfor vil prioritere affaldsforebyggelse, genbrug, separat indsamling og genanvendelse.


Hvis Europa-Parlamentet og Rådet formelt beslutter at tage stilling til meddelelsen, skal den herefter gennem den vanlige lovgivningsprocedure i EU, hvor forslaget sendes til behandling i de to institutioner.Du kan finde den nye meddelelse her

Du kan læse baggrundsnotatet om affaldsforbrændingskapacitet og handel med affald i EU her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.