Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommissionen anbefaler ”pre-audit” før nedrivning og sporbarhed i alle led

18. november 2016
Kommissionen anbefaler ”pre-audit” før nedrivning og sporbarhed i alle led
Det er blot to af de redskaber til at opnå bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, som EU-kommissionen anbefaler i en ny protokol for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Protokollen indeholder ”Best Practise” for håndtering af bygge- og anlægsaffald i alle led af affaldshåndteringskæden. Den henvender sig til alle aktører, der arbejder med bygge- og anlægsaffald, herunder også politiske beslutningstagere på nationalt plan. Affaldsforebyggelse og designfasen er ikke omfattet. 

Protokollen har til formål at pege på redskaber og styringsværktøjer, der opbygger og sikrer tilliden til branchens håndtering af bygge- og anlægsaffaldet samt tilliden til kvaliteten af bygge- og anlægsaffaldet som sekundære byggematerialer. 

Protokollen er bygget op over 5 hovedemner, hvoraf de tre første adresserer selve håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet, og de to sidste er gennemgående for alle led i værdikæden. Under hvert hovedemne beskrives de anbefalede tiltag på et overordnet plan og undervejs refereres til konkrete eksempler fra medlemslandene. I Annex D er eksemplerne fra medlemslandene samlet og kort beskrevet med kildehenvisning. 

Protokollen indeholder en række interessante tiltag, som også danske aktører kunne finde inspirerende. I det følgende trækkes blot enkelte eksempler på anbefalede tiltag frem.

(a)identifikation af affald, kildesortering og indsamling; 

Under dette afsnit anbefales det, at der i god tid inden nedrivning/renovering gennemføres en ”pre-audit” både med henblik på kortlægning af ressourcer til genbrug og genanvendelse samt kortlægning af farlige stoffer og materialer, der skal frasorteres. Ved pre-audit opnås bl.a. information om 

 • Indhold af miljøfarlige stoffer og materialer, som skal udsorteres
 • Behov/nødvendighed af sanering inden nedrivning, 
 • Forventede affaldsmængder, 
 • Materialer egnet til genbrug og genanvendelse samt afklaring af hvordan dette skal ske
 • Grundlag for at opstille krav til kildesortering

En pre-audit plan bidrager endvidere til at bygherre kan opstille krav til præstationsniveau for nedriveren. En pre-audit plan følges op af en konkret affaldshåndteringsplan. Pre-audit skal gennemføres af en kvalificeret ekspert. 

Andre tiltag er under dette punkt er:

 • Udarbejdelse af en affaldshåndteringsplan 
 • Øget kildesortering
 • Fjernelse af farlige stoffer og materialer (sanering)
 • Selektiv nedrivning
 • Mulighed for on-site behandling, genbrug og genanvendelse

Som den sidste anbefaling under dette afsnit nævnes dokumentation. Dokumentation afgørende for tilliden til kvaliteten, og skal ske gennem hele håndteringskæden. Alle aktører skal have den nødvendige dokumentation, som svarer til de reelt gennemførte handlinger. Dette bidrager til transparens og skaber tillid til hele håndteringen. 

(b) affaldslogistik; 

Under dette afsnit nævnes

 • Transparens og sporbarhed
 • Bedre logistikstyring
 • Mulighed for oplagring af materialer 

(C) affaldsbehandling; 

Her henvises der primært til affaldshierarkiet, og der er ikke umiddelbart så meget nyt at finde her for de danske aktører. 

(D) Kvalitetsstyring; 

Kvalitetsstyring ses et afgørende skridt i retning af øget tillid til kvaliteten af bygge- og anlægsaffald som genanvendte byggematerialer. Den kvalitative værdi af de genanvendte materialer er baseret på deres miljømæssige egenskaber og deres tekniske ydeevne. Passende procedurer for kvalitetsstyring og protokoller tillader ”leverandører” af de genanvendte materialer at kontrollere og sikre deres processer og dermed også kvaliteten af ​​produkterne. Der er derfor behov for at fremme kvalitetsstyring af de primære processer, som omfatter processer på nedrivningsstedet, transport og overførsel samt behandling og oparbejdning af materialerne.   

Sporbarhed af affalds-/materialestrømme er afgørende for udvikling af et marked for genanvendte byggematerialer.

(E) politik og rammebetingelser for håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

Som man heller ikke kan være uenig i, påpeger protokollen i sidste afsnit, at lovgivning og gode rammebetingelser skal være på plads og understøtte mere og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Protokollen peger på, at indsatsområderne er klare regler og håndhævelse af reglerne, fremme af genanvendelse af byggemateriale gennem de rette incitamenter og offentlige indkøb, samt offentlig anerkendelse af indsatsen.  

Protokollen bygger på Kommissionens meddelelse om ressourceeffektivitet muligheder i byggesektoren, som blev offentliggjort den 1. juli 2014. 

Dokumentet vil også bygge videre på Kommissionens cirkulære økonomi strategi blev vedtaget den 2. december 2015. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.