Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-Kommissionens Cirkulær Økonomi-pakke nu offentliggjort!

02. december 2015
EU-Kommissionens Cirkulær Økonomi-pakke nu offentliggjort!
Kommissionen offentliggjorde i dag kl. 12.00 en ny pakke om cirkulær økonomi for at lette Europas omstilling til en cirkulær økonomi, der vil styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser.

DAKOFA afholder i den forbindelse et seminar om pakken den 17. december 2015 fra kl. 9.30 til kl. 13.30, hvor bl.a. Miljøstyrelsen vil fremlægge forslaget. Seminaret afholdes hos DAKOFA Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal, 1620 København V. (Seminaret er nu overtegnet og tilmelding ikke længere muligt)

I anledning af offentliggørelsen har Kommissionen udsendt følgende pressemeddelelse:

"Europa-Kommissionen vedtager i dag den ambitiøse nye pakke om cirkulær økonomi, som skal hjælpe de europæiske virksomheder og forbrugere med at omstille sig til en stærkere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne anvendes på en mere bæredygtig måde. De foreslåede foranstaltninger vil bidrage til at "lukke kredsløbet" for produkters livscyklus gennem øget genanvendelse og genbrug, og de vil være til gavn for både miljøet og økonomien. Med planerne søges det at udtrække den maksimale værdi og udnyttelse af alle råstoffer, produkter og affald, opnå energibesparelser og reducere drivhusgasemissioner. Forslagene omfatter den fulde livscyklus: fra produktion og forbrug til affaldshåndtering og markedet for sekundære råstoffer. Denne omstilling vil blive støttet finansielt af ESIF-midler, 650 mio. EUR fra Horisont 2020, (EU's program for finansiering af forskning og innovation) og 5,5 mia. EUR fra strukturfondene til affaldshåndtering samt af investeringer i den cirkulære økonomi på nationalt plan.

Pakken har nedbrudt interne barrierer i Kommissionen og bidrager til overordnede politiske prioriteter ved at tage fat på klimaændringer og miljø, samtidig med at der skabes arbejdspladser, økonomisk vækst og investeringer, og social retfærdighed fremmes. Den er blevet udarbejdet af en central projektgruppe under ledelse af første næstformand Frans Timmermans og næstformand Jyrki Katainen i tæt samarbejde med EU-kommissærerne Karmenu Vella og Elżbieta Bieńkowska. Mange andre kommissærer medvirkede også i udarbejdelsen og bidrog til at afdække de mest effektive værktøjer for en bred vifte af politikområder.

Første næstformand Frans Timmermans, der er ansvarlig for bæredygtig udvikling, udtalte:"Vores planet og økonomi kan ikke overleve, hvis vi følger den hidtidige devise "tag, fremstil, brug og smid væk". Vi er nødt til at bevare værdifulde ressourcer og udnytte deres iboende økonomiske værdi til fulde. Den cirkulære økonomi handler om at mindske affaldsproduktionen og beskytte miljøet, men den handler også om en gennemgribende ændring af hele den måde, vores økonomi fungerer på. Ved at nytænke den måde, hvorpå vi producerer, arbejder og køber, kan vi skabe nye muligheder og arbejdspladser. Med den pakke, der fremlægges i dag, tilvejebringer vi den overordnede ramme for, at denne forandring kan virkeliggøres. Der fastsættes en troværdig og ambitiøs strategi for bedre affaldshåndtering i Europa med støtteforanstaltninger, der omfatter produkters samlede livscyklus. Denne blanding af intelligent lovgivning og incitamenter på EU-niveau vil hjælpe virksomheder og forbrugere samt nationale og lokale myndigheder med at fremskynde denne omstilling."

Næstformand Jyrki Katainen, der er ansvarlig for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Disse forslag sender et positivt signal til dem, som venter på at investere i den cirkulære økonomi. I dag tilkendegiver vi, at EU tilbyder de bedste vækstmuligheder for bæredygtige og miljøvenlige virksomheder. Denne omstilling i retning af en mere cirkulær økonomi handler om at omforme markedsøkonomien og forbedre vores konkurrenceevne. Hvis vi kan øge ressourceeffektiviteten og mindske vores afhængighed af knappe råstoffer, kan vi udvikle en konkurrencefordel. Jobskabelsespotentialet i den cirkulære økonomi er enormt, og efterspørgslen efter bedre, mere effektive produkter og tjenesteydelser er i en rivende udvikling.Vi vil fjerne de barrierer, der gør det besværligt for virksomhederne at optimere deres ressourceforbrug, og vi vil fremme det indre marked for sekundære råstoffer. Vi ønsker at opnå reelle fremskridt i praksis og ser frem til at udmønte denne ambition ikke alene i samarbejde med medlemsstater, regioner og kommuner, men også virksomheder, industrien og civilsamfundet."

En EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi
Pakken om cirkulær økonomi udgør et klart signal til de erhvervsdrivende om, at EU gør brug af alle disponible værktøjer for at omstille sin økonomi, åbne for nye forretningsmuligheder og styrke konkurrenceevnen. De vidtrækkende foranstaltninger med henblik på at ændre produkters samlede livscyklus går videre end et snævert fokus på bortskaffelsesfasen og understreger Kommissionens klare ambition om at ændre EU's økonomi og levere resultater. De incitamenter, vi er i gang med at indføre, bør i stigende grad føre til innovative og mere effektive måder at producere og forbruge på. Den cirkulære økonomi kan potentielt skabe mange arbejdspladser i Europa, og samtidig kan den sikre, at vi bevarer værdifulde og stadig mere knappe ressourcer, mindsker miljøpåvirkninger som følge af ressourceudnyttelsen og tilfører affaldsprodukter ny værdi. Pakken indeholder også sektorspecifikke foranstaltninger til samt kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer. Nedenfor præsenteres de vigtigste tiltag, der vedtages i dag, eller som vil blive gennemført under den nuværende Kommissions mandat:

 • en finansiering på over 650 mio. EUR fra Horisont 2020 og 5,5 mia. EUR fra strukturfondene
 • en indsats for at reducere madspild, bl.a. fælles målemetoder, forbedret datomærkning og værktøjer til at opfylde det globale mål for bæredygtig udvikling om at halvere madspild senest i 2030
 • udvikling af kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer for at øge tilliden blandt de erhvervsdrivende i det indre marked
 • foranstaltningerne i arbejdsplanen for miljøvenligt design 2015-2017 for at fremme reparationsmuligheder, holdbarhed og genanvendelsesmuligheder for produkter foruden energieffektivitet
 • en ændret forordning om gødning, som skal lette anerkendelsen af organisk og affaldsbaseret gødning i det indre marked og understøtte betydningen af biologiske næringsstoffer
 • en strategi for plast i den cirkulære økonomi, som tager hånd om spørgsmål vedrørende genanvendelighed, bionedbrydelighed, farlige stoffer i plast og målene for bæredygtig udvikling om at reducere hav-affald mærkbart
 • en indsats på en række områder angående genbrug af vand og herunder et lovgivningsforslag om mindstekrav for genbrug af spildevand.

Meddelelsen, som vedtages i dag, indeholder en klar tidsplan for de foreslåede tiltag samt en plan for en enkel og effektiv overvågningsramme for den cirkulære økonomi.

 

Ændrede lovgivningsforslag om affald

Det ændrede lovgivningsforslag om affald fastsætter klare mål for affaldsbegrænsning og lægger en ambitiøs og troværdig langsigtet kurs for affaldshåndtering og genanvendelse. For at sikre en effektiv gennemførelse ledsages forslagets nye affaldsreduktionsmål af konkrete foranstaltninger for at afhjælpe de praktiske hindringer og de uensartede situationer i medlemsstaterne. Forslagene indeholder følgende centrale elementer:

 • et fælles EU-mål for genanvendelse på 65 % af det kommunale affald senest i 2030
 • et fælles EU-mål for genanvendelse på 75 % af emballageaffaldet senest i 2030
 • et bindende mål om at reducere deponering af kommunalt affald til højst 10 % af alt kommunalt affald (vedr. kun "Municipal Waste" ifølge direktivforslaget) senest i 2030
 • et forbud mod deponering af særskilt indsamlet affald
 • fremme af økonomiske instrumenter til at modvirke deponering
 • forenklede og forbedrede definitioner og harmoniserede metoder til beregning af genanvendelsesprocenter i hele EU
 • konkrete foranstaltninger med henblik på at fremme genbrug og tilskynde til industriel symbiose, idet én industris biprodukter gøres til en anden industris råstoffer
 • Økonomiske incitamenter for at tilskynde producenterne til at markedsføre mere miljøvenlige produkter og støtte nyttiggørelses- og genanvendelsesordninger (f.eks. emballage, batterier, elektrisk og elektronisk udstyr og køretøjer). 

Baggrund

I december 2014 besluttede Kommissionen at trække et verserende lovgivningsforslag om affald tilbage som følge af princippet om en ny politisk tilgang i Juncker-Kommissionens første arbejdsprogram. Kommissionen forpligtede sig på daværende tidspunkt til at lægge sine nye horisontale arbejdsmetoder til grund for en ny pakke, som fremlægges inden udgangen af 2015, og som vil omfatte den samlede økonomiske cyklus og ikke kun affaldsreduktionsmål, idet den trækker på ekspertisen i alle Kommissionens tjenestegrene. Den samlede pakke, der vedtages i dag, indeholder en række konkrete, bredt favnende og ambitiøse tiltag, som vil blive fremlagt i løbet af Kommissionens mandat.

Som led i arbejdet med at tilrettelægge pakken om den cirkulære økonomi arrangerede Kommissionen den 25. juni 2015 en konference om cirkulær økonomi i Bruxelles med deltagelse af ca. 700 interessenter. Deltagelse i konferencen var åben for alle, der ønsker at være med til at forme den europæiske økonomiske politik. Konferencen blev afholdt efter en tolv-ugers høring, der løb fra den 28. maj til den 20. august, og i forbindelse med hvilken der blev indsendt mere end 1 200 besvarelser. Hertil kommer, at kommissærerne, disses kabinetter og tjenestegrene har afholdt intensive og fælles høringer af de vigtigste interessenter.

 

Kommissionen opfordrer nu Europa-Parlamentet og Rådet til at bygge videre på dette vigtige forberedende arbejde og prioritere vedtagelsen og gennemførelsen af de aktuelle lovgivningsforslag højt. Pakken vil blive forelagt på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december af første næstformand Timmermans og næstformand Katainen.

 

Yderligere oplysninger (pt. er det meste på engelsk):

MEMO: Pakken om cirkulær økonomi: Spørgsmål og svar

Generelt faktablad: Kredsløbet lukkes: en ambitiøs EU-pakke om den cirkulære økonomi

Faktablad: Kredsløbet lukkes: forbrugernes valg af bæredygtige produkter og tjenester lettes

Faktablad: Kredsløbet lukkes: den cirkulære økonomis produktionsfase

Faktablad: Kredsløbet lukkes: klare mål og værktøjer til bedre affaldshåndteringsmetoder

Faktablad: Kredsløbet lukkes: fra affald til ressourcer

 

Kommunikation: Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi

Bilag til kommunikation om den cirkulære økonomi

 

Forslag til direktiv om affald

Forslag til direktiv om emballageaffald

Forslag til direktiv om deponering af affald

Forslag til direktiv om elektrisk og elektronisk udstyr

 

Analysenotat om affaldshåndteringsmål

Arbejdsdokument – Gennemførelsesplan                               

Resultatet af den offentlige høring 

Alt materiale fra kommissionens cirkulære økonomipakke af 2. december 2015, herunder meddelelsen og udkast til revidering af 6 affaldsdirektiver findes på Kommissionens hjemmeside på engelsk her

Det hele er efterfølgende blevet oversat til dansk af kommissionen og kan findes ved at søge på dokumentets "COM(årstal) nummer" (årstal 2015, direktiverne har nr. 593 til 596, meddelelsen nr. 614) på EUR-lex her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.