Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU’s første plaststrategi er vedtaget

16. januar 2018
EU’s første plaststrategi er vedtaget
EU-Kommissionen har netop afholdt pressemøde og udsendt en pressemeddelelse vedrørende offentliggørelsen af en europæisk plaststrategi. Ifølge Kommissionen vil strategien beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i vækst og innovation og således ”vende udfordringen til en positiv dagsorden for fremtidens Europa”.

Ifølge de nye planer vil al plastemballage på EU's marked kunne genanvendes i 2030, forbruget af engangsplastvarer vil blive mindsket, og der vil blive indført restriktioner på bevidst anvendelse af mikroplast.

Hvert år producerer europæerne 25 mio. ton plastaffald, men under 30 % af dette indsamles med henblik på genanvendelse, og 85 % af alt strandaffald i verden består af plast. Den plaststrategi, der blev præsenteret i dag, vil ifølge Kommissionen ændre den måde, vi i EU udformer, producerer, anvender og genbruger produkter på. Med den måde, hvorpå vi i dag producerer, anvender og kasserer, får vi ifølge Kommissionen alt for sjældent udnyttet de økonomiske fordele ved en mere cirkulær tilgang, hvilket skader miljøet. Målet er således at beskytte miljøet og samtidig danne grundlaget for en ny plastøkonomi, hvor udformningen og produktionen af produkter fuldt ud lever op til behovet for at genbruge, reparere og genanvende, og hvor der udvikles mere bæredygtige materialer.

Ifølge pressemeddelelsen vil den nye strategi:

  • Gøre genanvendelse til en god forretning for virksomhederne: Der vil blive udviklet nye regler for emballage for at forbedre genanvendeligheden af al den plast, der findes på markedet, og øge efterspørgslen efter produkter bestående af genanvendte plastmaterialer. Den øgede indsamling af plast indebærer, at der opføres bedre og større genanvendelsesanlæg, og at der indføres bedre og mere standardiserede systemer for særskilt indsamling og sortering af affald i hele EU. Det vil give besparelser på omkring 100 euro pr. ton indsamlet affald. Det vil også skabe større merværdi for en mere konkurrencedygtig og robust plastindustri.
  • Nedbringe mængden af plastaffald: Som følge af europæisk lovgivning er brugen af plasticposer allerede blevet reduceret betydeligt i adskillige medlemsstater. Med de nye planer rettes fokus nu mod andre engangsplastvarer og fiskeredskaber, der vil blive ydet støtte til nationale oplysningskampagner, og der vil blive set på behovet for nye EU-regler i 2018 med udgangspunkt i høringer af berørte parter og anden dokumentation. Kommissionen vil også træffe foranstaltninger til at begrænse brugen af mikroplast i produkter og indføre særlige mærker for bionedbrydelig og komposterbar plast.
  • Forhindre, at affald udtømmes i havet: Nye regler om havnemodtagefaciliteter vil sætte ind mod havaffald fra kilder til søs ved hjælp af foranstaltninger til at sikre, at affald, der produceres om bord på skibe eller indsamles på havet, ikke blot efterlades der, men bringes tilbage til land og undergår en passende behandling. Reglerne omfatter også foranstaltninger til at nedbringe den administrative byrde for havne, skibe og de kompetente myndigheder.
  • Fremme investering og innovation: Kommissionen vil udstede retningslinjer til de nationale myndigheder og europæiske virksomheder for, hvordan de kan hjælpe med at minimere mængden af plastaffald ved kilden. Der vil blive ydet mere støtte til innovation, idet der afsættes yderligere 100 mio. EUR til udviklingen af mere intelligente og mere genanvendelige plastmaterialer, effektivisering af genanvendelsesprocesser samt sporing og fjernelse af farlige stoffer og forurenende stoffer fra genanvendt plast.
  • Anspore til en omstilling i hele verden: Samtidig med at EU gør sit hjemmearbejde, vil vi arbejde sammen med andre partnere fra resten af verden for at finde globale løsninger og udvikle internationale standarder. Vi vil også fortsat hjælpe andre, som vi f.eks. har gjort det med rengøringen af Ganges-floden i Indien.


De næste skridt

Det nye direktiv om havnemodtagefaciliteter, som fremsættes i dag, vil nu blive sendt til vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet. På grundlag af kravene til bedre regulering vil Kommissionen desuden fremsætte et forslag om engangsplastvarer senere i 2018.

De berørte parter har frem til den 12. februar 2018 til at komme med bidrag i forbindelse med den igangværende høring om engangsplast og brugt fiskeudstyr. Du kan finde denne høring her.

Kommissionen vil lancere arbejdet af det reviderede direktiv om emballage og emballageaffald samt udarbejde retningslinjer for separat indsamling og sortering af affald til udstedelse i 2019.

Du kan læse plaststrategien, baggrundsmateriale og den medfølgende pressemeddelelse ved at trykke her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.