Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Når problematiske stoffer hæmmer den cirkulære økonomi

18. januar 2018
Når problematiske stoffer hæmmer den cirkulære økonomi
Ringbind
Modsatrettede rammer for produkter, kemi og affald kan være en hindring for både genbrug og genanvendelse. Kommissionen er kommet med et nyt udspil.

Europa-Kommissionen arbejder som bekendt på højtryk for at gennemføre en lang række aktiviteter under den cirkulære handlingsplan, der blev præsenteret i december 2015. Som en del af denne handlingsplan har Kommissionen netop præsenteret en meddelelse om grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald. Målet med den nye meddelelse er to-delt:

  1. at fremme genanvendelsen samt at øge brugen af sekundære råvarer ved at begrænse unødige hindringer samt at facilitere den grænseoverskridende handel med sekundære råvarer, således at de let kan handles i EU
  2. substituere ”problematiske stoffer” og, hvor det er muligt, at reducere mængderne samt øge sporbarheden af disse

I Kommissionens meddelelse betegnes ”problematiske stoffer” som stoffer, der enten besidder en teknisk barriere for genanvendelse (lugt, farvestof el. lign) eller stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø.

De fire største udfordringer
Mere specifikt, tager denne meddelelse fat på fire af de mest kritiske temaer i forhold til føromtalte grænseflader og på, hvordan de tre lovgivningsområder kan være en hindring for udviklingen af den cirkulære økonomi i Europa:

  1. Information om tilstedeværelsen af problematiske stoffer er ikke lettilgængelig for de som håndterer affald og forbereder det til genanvendelse. Med udgangen af 2019 forventer Kommissionen derfor at lancere et studie, der skal klarlægge brugen af informationssystemer, sporingsteknologier og strategier i forskellige sektorer, og som vil gøre det muligt at anvende informationerne i forbindelse med genbrugs- og genanvendelsesaktiviteter. I tillæg ønsker man at udvikle en procedure for at sikre, at importerede produkter ikke indeholder stoffer, der ikke er tilladt at anvende i produktionen inden for unionens grænser.

  2. Affald kan indeholde stoffer som ikke længere er tilladte i nye produkter. Dette vil være en barriere for den cirkulære økonomi i mange år fremover. Kommissionen vil derfor bl.a. udvikle en metode, der med udgangspunkt i en cost-benefit analyse, skal være en støtte i beslutningsprocessen i forhold til om materialer, der indeholder problematiske stoffer, bør genanvendes eller bortskaffes (herunder også forbrændes med energiudnyttelse). Dette arbejde forventes at være udført i midten af 2019.

  3. EU’s regler for end-of-waste er ikke fuldt ud harmoniseret, hvilket gør det svært at vurdere, hvornår affald bliver et nyt materiale eller et produkt. Kommissionen vil derfor facilitere et bedre samarbejde mellem eksperter inden for håndtering af hhv. kemikalier og affald og samtidig udarbejde et on-line bibliotek for alle vedtagne nationale og EU end-of-waste og restprodukt kriterier. Kommissionen vil også lancere en undersøgelse, der skal skabe en bedre forståelse for medlemsstaternes praksis i forhold til implementering og verificering af end-of-waste, som basis for en mulig guideline.

  4. Lovgivningen for hvornår hhv. affald og kemikalier skal klassificeres som farlige, er ikke ensartede, hvilket påvirker anvendelsen af sekundære råvarer. Kommissionen vil derfor publicere et vejledningsdokument for klassificering af affald, som skal hjælpe affaldsoperatører og ansvarlige myndigheder til en fælles tilgang til klassificering af affald. Kommissionen vil også fremme best-practice for testmetoder til vurdering farlige egenskaber i forhold til HP14 "økotoks", med henblik på en harmonisering. Du kan i øvrigt læse mere om kriterierne for HP14 her.


Den nye meddelelse er starten på en proces
Den nye meddelelse samt det tilhørende arbejdsdokument er blevet udformet i samarbejde mellem eksperter fra de tre forskellige lovgivningsmæssige områder omkring affald, kemikalier og produkter. De to føromtalte målsætninger, der stammer fra hhv. affaldsområdet og kemikalieområdet, er ofte blevet anset for værende modstridende og har givet anledning til påstande om, at det ene område hæmmer målopfyldelsen af det andet. Med den nye meddelelse ønsker Kommissionen derfor heller ikke at fastlægge en position for området, men snarere igangsætte en dialog, der skal bringe medlemsstaterne videre inden for området. Kommissionen forventer dermed også, at fremtidige diskussioner med Parlamentet, Rådet og andre interesserede aktører skal være med til at klarlægge muligheder samt at definere specifikke handlinger, der tager hensyn til regionale og lokale forhold, således at markedet for sekundære råvarer kan blomstre i EU.


Du kan finde den nye meddelelse her (på engelsk) samt her (på dansk) samt baggrundsdokumentet her.

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.