Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Kriterier for HP14 "økotoks" nu vedtaget i EU

04. juli 2017
Kriterier for HP14 "økotoks" nu vedtaget i EU

Ministerrådet har vedtaget en forordning som fastlægger kriterier for klassificering af farligt affald med fareegenskaben HP14 (miljøfare/økotoks). Kriterierne træder i kraft i dag d. 4. juli 2017 og skal senest d. 5. juli 2018 være implementeret i national lovgivning.

Rådets forordning (EU) 2017/997 om ændring af EU-reglerne om fareegenskaben HP14 ”økotoksicitet” blev offentliggjort i EU-Tidende den 14. juni 2017. Forordningen ændrer definitionen af HP14 i Annex III til affaldsdirektivet (2008/98/EC).

Koncentrationsgrænser for HP14
Sammenfattende betyder ændringerne, at fareegenskaberne under HP14 "Økotoks" tillægges følgende koncentrationsgrænser: 

Aquatic Acute 1,    H400 : 25%

Aquatic Cronic 1,   H410: 0,25%

Aquatic Cronic 2,   H411: 2,5%  

Aquatic Cronic 3,   H412: 25%

Aquatic Cronic 4,   H413: 25%

Ozone 1,              H420: 0,1%

Ikrafttrædelsen af Rådets forordning betyder, at det senest fra 5. juli 2018 vil være nationale regler for HP14, og det vil ikke længere være op til den enkelte kommune at vurdere, om økotoksicitet skal tillægges vægt ved klassificeringen. 

Forordningens formulering af kriterierne for HP14 
Affald, som opfylder en eller flere af følgende forhold, skal klassificeres som farligt affald med fareegenskaben HP 14:

  • Affald, som indeholder et stof klassificeret med koden H420 (ozonnedbrydende), og koncentrationen er lig eller overstiger 0,1%

  • Affald, som indeholder en eller flere stoffer klassificeret med koden H400 (Aquatic Acute 1), og summen af disse stoffer er lig eller overstiger koncentrationsgrænsen på 25%. Der skal anvendes en afskæringsværdi på 0,1%, hvilket betyder, at hvis koncentrationen af det enkelte stof er mindre end 0,1% skal disse ikke medregnes under summering.

  • Affald, som indeholde et eller flere stoffer klassificeret med koderne H410, H411 eller H412 (Aquatic Chronic 1, 2, 3), og hvis sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H410 gange en faktor 100 plus sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H411 gange en faktor 10 plus sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H412 er lig med eller overstiger 25%. Der skal anvendes følgende afskæringsværdier 0,1% for H410 og 1% for H411 og H412.

         100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%;

  • Affald som indeholder et eller flere stoffer klassificeret med koderne H 410, H411, H412 eller H413 og summen af koncentrationerne af alle stofferne klassificeret med disse koder er lig med eller overstiger 25%. Der skal anvendes følgende afskæringsværdier 0,1% for H410 og 1% for H411, H412 og H413.

          ∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %.

Se Rådets forordning (2017/997) om fareegenskaben HP14 “økotoks” her

Se den danske version af Rådets forordning om fareegenskaben HP14 "økotoks" her

Bump på vejen til kriterier for HP14
I 2014 indførtes i EU nye regler for klassificering af farligt affald med det formål at tilpasse reglerne for klassificering af farligt affald til klassificeringsreglerne i EU’s kemikalielovgivning (CLP). Som den eneste af de 15 fareegenskaber, der gør affald farligt, blev definitionen af HP 14 ikke ændret i 2014. Kommissionen vurderede at der var behov for mere viden om blandt andet konsekvenserne ved at tilpasse definitionen af HP14 til CLP-reglerne. 

Kommissionen igangsatte derfor en undersøgelse, der skulle afdække konsekvenserne ved forskellige klassificeringstilgange for HP 14 (økotoksisk). Baseret på undersøgelsens anbefalinger udarbejdede EU kommissionen et forslag til kriterier for HP14, som i oktober 2016 blev sendt til høring i den Tekniske Tilpasningskomité (TAC), hvor medlemslandene stemte om forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget.

Kommissionen valgte herefter at sende forslaget stort set uændret videre til Rådet og Parlamentet, som her i foråret har taget stilling til forslaget og valgt ikke at modsætte sig forslaget. Rådets forordning om kriterier for HP14 kan derfor nu træde i kraft. 

"Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard properties “HP 14” on selected waste streams. Final report. Bio by Deloitte and Ineris. October 2015”

Vejledning fra Kommissionen
Kommissionen har besluttet at udgive en vejledning til klassificering af affald som farligt affald. Det var oprindeligt planlagt at vejledningen skulle være udgivet i juni 2017, men er nu blevet udskudt til slutningen af 2017 da der i følge Kommissionen udstår et arbejde med at gøre den færdig. Vejledningen vil blive baseret på et forberedende arbejde, som er udført af konsulenthuset BIPRO.

Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste

Se også 

Affaldsrammedirektivet (2008/98/EC)

EU regulering om farligt affald

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.