Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU's gødningsforordning er nu endelig vedtaget – nye muligheder for organiske gødningsprodukter

03. juni 2019
EU's gødningsforordning er nu endelig vedtaget – nye muligheder for organiske gødningsprodukter
Den nye forordning fastsætter End-of-Waste kriterier for affald, hvis det indgår i et godkendt EU-gødningsprodukt. Det gælder bl.a. kompost og digestat af madaffald og vil komme til at omfatte struvit, biokoks, bioaske og forskellige typer biprodukter. Forordningen forventes offentliggjort i EU-Tidende i denne måned. De indre markedsregler for gødningsprodukter vil træde i kraft efter tre år. Forordningen gennemgås på DAKOFAs Bionetværksmøde den 19. juni.

Offentliggjort i EU-Tidende den 25. juni 2019 – find den danske udgave her 

EU's ministerråd vedtog den 21. maj 2019 en ny gødningsforordning, der harmoniserer krav til gødningsstoffer fremstillet fra bl.a. råfosfat, organiske eller sekundære råvarer. Europa-Parlamentet havde godkendt forordningen i marts. Forordningen fastsætter kriterier for, hvornår materiale defineret som affald i affaldsdirektivet kan ophøre med at være affald, hvis det indgår i et EU-gødningsprodukt og opfylder kravene hertil. Den nye forordning dækker alle typer af gødningsstoffer (mineralske, organiske, jordforbedringsmidler, vækstfremmere osv.) og vil åbne op for nye muligheder for produktion og markedsføring i stor målestok på det indre marked. Kommissionen fremlagde sit oprindelige forslag i marts 2016 som led i EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi.

Danmark stemte som eneste land imod 

Forordningen fastsætter harmoniserede grænser for en række forurenende stoffer som f.eks. cadmium, der findes i mineralsk gødning. Fremover må fosforholdige CE-mærkede fosforgødninger maksimalt indeholder 138 mg Cd/kg P (ved > 2,2 % P i gødning), mens Danmark i dag har en grænseværdi på 110 mg Cd/kg P (ved > 1 % P i gødning). Danmark stemte som det eneste land imod forordningen på rådsmødet den 21. maj, fordi forordningen ikke fastsætter en dato for, hvornår Cd-grænseværdien skal sættes ned til det lavere danske niveau. Forordningen forpligter EU-kommissionen til senest i 2026 at vurdere muligheden for at fastsætte lavere cadmium-grænseværdier for CE-mærkede fosforgødninger.

Krav til proces-temperatur og tid for kompost og digestat

For kompost (se fra side 160-> i forordningen jf. link nedenfor) og afgasset biomasse (side 170->) fastsættes en række krav vedr. materialehåndtering, proces-temperatur og -tid, samt grænseværdier for PAH, fysiske urenheder og stabilitet. Desuden fastsættes der i bilag IV krav til virksomhedens egenkontrol og dokumentation af kompost- og biogasproces og -produkter (side 271->). Kompost og afgasset biomasse vil også skulle overholder de generelle regler for organiske gødninger (side 112->). 

Struvit, bioaske og biprodukter kommer med - REACH-registrering

Kommissionen vil indenfor kort tid vurdere muligheden for optage struvit, biokoks, bioaske og en række animalske og andre biprodukter fra landbrugssektoren og landbrugsfødevareindustrien på forordningens bilag, så de kan indgå i gødningsprodukter og handles frit i det indre marked. Gødningsforordningen indeholder ændringer til den animalske biprodukts-forordning nr. 1069/2009, som muliggør dette. 

Stoffer i et CE-mærket gødningsprodukt skal som udgangspunkt være REACH-registreret (jf. forordning 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier), men for kompost og afgasset biomasse gælder REACH-kravet dog kun for additiver og ikke for de organiske inputmaterialer som fx madaffald.

Yderligere information

Gennemgang af den nye gødningsforordning er et af punkterne på møde i DAKOFAs bio- og slamnetværk den 19. juni 2019 - find præsentationen her 

Gødningsforordningen (Forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsproduktioner og om ændring af forordning 1069/2009 [om animalske biprodukter] og forordning 1107/2009 [om pesticider]), som vedtaget i EUs ministerråd den 21. maj 2019, kan hentes i en dansk, foreløbig udgave her   Offentliggjort i EU-Tidende den 25. juni 2019 – find den danske udgave her 

Ministerrådets pressemeddelelse fra 21. maj 2019 om den nye gødningsforordning kan hentes her  

Europa-Parlamentets pressemeddelelse fra deres godkendelse af den nye gødningsforordning den 27. marts 2019 kan findes her  

DAKOFAs nyhed fra 14. januar 2019 med en mere detaljeret gennemgang af den nye forordning kan læses her  

Landbrugsstyrelsens Gødningsudvalg diskuterede den nye gødningsforordning på møde 17. dec. 2018 - find mødereferatet her 

Referat af møde i Folketingets Europaudvalg den 9. december 2016 med endelig fastlæggelse af dansk holdning til forhandlingerne om gødningsforordningen kan findes her (se siderne 497-499) 

Centraladministrationens samlenotatat af 30. november 2016 med gennemgang af forslag til forordningen, indkomne høringssvar og regeringens holdning til forordningen kan findes her (se siderne 62-72, udtrykket "regeringen lægger afgørende vægt på at ..." betyder, at Danmark stemmer imod, hvis ikke vi får det, som vi ønsker det). En senere berigtigelse/tilføjelse fra 5. december 2018 til samlenotatet fra 2016 kan findes her.

Ministerens orientering til Europaudvalget fra 16. november 2018 om ophævelse af de danske regler om cadmium i EF-mærket fosfatholdig handelsgødning kan læses her  

DJF rapport 'Miljøbelastende urenheder i handelsgødning' fra november 2009 kan hentes her og et overblik over resultater fra rapporten kan findes i præsentation fra Plantekongres 2015 her (figuren øverst i nyheden er fra denne præsentation).

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.