Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche – en vejledning

Affaldssektoren i Danmark udgav i 2011 en vejledning om CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche. Vejledningen opstiller rammebetingelser og grunddata til brug for udarbejdelse af en CO2-opgørelse for en proces, en teknologi, en virksomhed eller en systemløsning for indsamling og behandling af affald. Hensigten er at sikre transparens i forudsætninger, teknologiske data og omregning til CO2-ækvivalenter. Metoden omfatter bl.a. en opgørelse af direkte og indirekte CO2-bidrag, og der er forslag til emissionsfaktorer ved forbrug af energi og materialer, samt ved bidrag til genanvendelse af materialer og energiudnyttelse. Vejledningen består af i alt 4 delrapporter som kan findes her:

GENERELT PRÆSENTATION ved Thomas Højlund Christensen DTU 2012

Desuden er udarbejdet 6 cases med konkrete beregninger ud fra vejledningen samt gengivet nogle spørgsmål med tilhørende svar:

CASE: AffaldVarme Aarhus Handtering og kompostering af haveaffald fra genbrugsstationer 2007
CASE: Amageforbrænding CO2-opgoerelse affaldsforbrænding 2010
CASE: RGS 90 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 2007 8 9
CASE: Stena Recycling Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 2009
CASE: Stena Recycling Genanvendelse af papir pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 2009
CASE: Vestforbrænding Forbrænding af blandet affald fra husholdning og erhverv 2009

DIVERSE SPØRGSMAAL OG SVAR ved Thomas Astrup DTU 2012
SPM og svar: Hvordan opgøres det når den fortrængte varme er baseret på biomasse
SPM og svar: Hvordan opgøres det når materialer flyttes fra forbrænding til genanvendelse
SPM og svar: Hvordan opgøres undgåede metanemissioner ved opsamling af deponigas
SPM og svar: Hvornår  medregnes biomasse anvendt i forbrænding som affald og hvornår som biobrændsel

FORMIDLING EX ved AffaldPlus 2012