Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Deponering

I Danmark deponeres kun omkring 6% (jf. Affaldsstatistik 2012) af den samlede affaldsmængde og er dermed et af de lande i Europa, der har den laveste deponeringsprocent. Danmark har haft tradition for at være langt fremme, når det gælder udvikling af deponeringsstrategier og –teknologier. Med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 9 fra 1997 blev der for første gang indført et sammenhængende koncept og der blev taget stilling til den samlede tidshorisont for deponering (hver generation skal kunne tage vare på eget affald). Det var også i 1997, at Danmark som et af de første lande indførte et forbud mod deponering af nedbrydeligt affald.

Implementeringen af Deponeringsdirektivet i 2009 medførte en række nye krav som langt hen ad vejen havde til formål at sikre miljøbeskyttelse gennem alle anlæggets faser; etablering, drift, nedlukning og efterbehandling.
Et af de krav/kriterier, som diskuteres netop nu, er forbuddet i 2020 mod deponering af blandet affald på ikke-kystnære deponeringsenheder.

I menuen til højre finder du information om
1. Lovgivning og politiske mål
2. Om affald til deponering
3. Godkendte deponeringsanlæg og deponeringskapaciteten i DK
4. Perkolat og gas
5. Landfill mining

ved spørgsmål om deponi, kontakt Jette Bjerre Hansen. Tlf.: 32646123 og email: jbh@dakofa.dk 

Visning
loading
Flere