Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Lovgivning og politiske mål

Politiske mål

Håndtering og disponering af affald skal ifølge affaldsbekendtgørelsen (BEK 1309 2012 kap 4) ske i henhold til affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet foreskriver, at disponeringen skal ske i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Forberedelse med henblik på genbrug.
2) Genanvendelse.
3) Anden nyttiggørelse.
4) Bortskaffelse

Deponering af affald hører under den laveste prioriterede form for håndtering (bortskaffelse). Både i Danmark og i EU er der et politisk mål om, at deponering af affald skal minimeres. Kun affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres kan deponeres.

I det seneste udspil fra den afgåede EU kommission om “omstilling til cirkulær økonomi” var visionen i forhold til deponering af affald klar. Deponering af affald i EU skal nedbringes. Pakken indeholdt blandt andet målsætninger om

• At forbyde deponering af genanvendeligt affald (plastik, metal, glas, papir, papir og bionedbrydeligt affald) i 2025

• At forbyde deponering af al kommunalt affald i 2030

Der afventes nu et nyt udspil fra den siddende kommission.

Lovgivning

Deponering af affald reguleres i Danmark efter deponeringsbekendtgørelsen (BEK 1049:2013 om deponeringsanlæg).

Bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg er ophævet med undtagelse af § 32, stk. 2 og 3, og § 33, stk. 3 og 4.

Deponeringsbekendtgørelsen er en samlet implementering af EU's direktiv om deponering af affald (1999/31/EF)

samt Rådets beslutning om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (2003/33/EF).

Det fremgår endvidere af deponeringsbekendtgørelsens § 1, at bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK 669: 2014) og bekendtgørelse om affald (BEK 1309:2012)

Deponeringsbekendtgørelsen foreskriver de tekniske og økonomiske krav, som er gældende for deponeringsanlæg i forbindelse med etablering, drift, nedlukning og efterbehandling.

Af Godkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at det er Miljøstyrelsen, som er godkendelses- og tilsynsmyndighed for deponeringsanlæg. Deponeringsanlæg er opført på Bilag 1, hvor godkendelsespligtige virksomheder omfattet af Industrial Emission Directive (IED) er opført.

Af affaldsbekendtgørelsen fremgår det, at det er kommunerne, der klassificerer affald som deponeringsegnet. Kommunerne har anvisningspligt i forhold til affald klassificeret som deponeringsegnet. Denne pligt imødekommes i kommunerne ofte via de kommunale affaldsregulativer.

Vejledende udtalelser fra Miljøstyrelsen vedr. deponeringsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsen har som hjælp til forståelse og fortolkning af gældende lovgivning for deponering af affald udarbejdet en række såkaldte vejledende udtalelser. Vejledende udtalelser er ikke juridisk bindende, men opfattes som ”best practice” på området og bliver derfor anvendt i udstrakt grad. 

Find de vejledende udtalelser her på Miljøstyrelsens hjemmeside eller brug nedenstående direkte links

Karakterisering af affald og klassificering i anlægsklasser

Sikkerhedsstillelse

Membran og slutafdækning

  •  Supplering deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 3 – Membransystem og perkolat-opsamling  (Miljøstyrelsen, juli 2009)
  • Supplering deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 13.4 - Vilkår om slutafdækning (Miljøstyrelsen, juli 2009)

Spulefelter

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.