Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Udkast til tekniske EU-krav til struvit, bioaske mv. offentliggjort

22. oktober 2019
Udkast til tekniske EU-krav til struvit, bioaske mv. offentliggjort
En rapport fra EU-kommissionens Joint Research Center opstiller mulige teknisk-juridiske forslag til de kommende tilføjelser til Gødningsforordningens bilag, hvis struvit, bioaske og biokul o. lign. skal kunne handles frit i EU.

EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Sevilla har offentliggjort den endelige udgave af STRUBIAS rapporten. Den skitserer de mulige rammer for at inkludere fx. struvit, biokul og forbrændingsaske (inkl. slamaske-P) under gødningsforordningen, og de vil dermed kunne handles frit i EUs indre marked. Rapporten anvender bredere og mere klart afgrænsede betegnelser for de tre grupper af materialer, som nu kaldes: Udfældede fosfatsalte & derivater, Termiske oxidationsmaterialer & derivater, samt Pyrolyse & forgasningsmaterialer.

Bliver sandsynligvis EU-kommissionens kommende forslag

JRC-rapporten indeholder tekniske forslag om tilladte inputmaterialer, procesbetingelser, kvalitetskrav samt krav til kvalitetsstyringssystem. Forslagene er opstillet og formuleret, så de næsten direkte ville kunne udgøre EU-kommissionens forslag til ændring af Gødningsforordningens bilag. Kommissionen er forpligtiget til hurtigst muligt at vurdere muligheden for at få optaget de tre materiale-grupper i gødningsforordningen (jf. artikel 42, stk. 2).

Kan dække 1/4 af EUs forbrug af fosfor-kunstgødning 

JRC-rapporten vurderer også disse gødningsmaterialer mht. fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og deres potentielle betydning for gødnings- og landbrugssektor. Det skønnes, at åbningen af P-gødningsmarkedet for de nye materialer ville kunne medføre 17-31% substitution af EU's forbrug af råfosfat-baserede P-gødninger 2030. De nye fosforgødninger forventes at især at være baseret på kommunalt spildevand/-slam mens også produceret ud fra behandlet husdyrgødning. En positiv udvikling forudsætter dog, at de forskellige sektorer i værdikæden - landbrug, spildevand, affald, fødevareforarbejdning, gødningsindustri - bliver i stand til etableret de nødvendige aftaler mhp. synkronisere materialestrømmene kvantitativt og kvalitativt.

De foreslåede krav til STRUBIAS-input-materialer

Nedenfor gengives nogle af de foreslåede krav til hver af de tre grupper materialer mhp. at kunne indgå i en EU-gødning. Kravene optræder i tre forslag til nye Komponent-materiale-kategorier (CMC). Nogle af kravene går igen i fem forslag til mulig fastsættelse af slutpunkter i fremstillingskæden for animalske biprodukter (kategori 2 eller 3). 

Udfældede fosfor salte og derivater ('struvit mv')

Et EU gødningsprodukt må indeholde udfældede fosforsalte udelukkende opnået ved udfældning fra en eller flere af følgende inputmaterialer (kun nogle af de mulige inputmaterialer er nævnt her): 

  • Kommunalt spildevand og  spildevandsslam
  • Animalske biprodukter og afledte produkter (undtaget kategori 1) hvor er der defineret et slutpunkt jf. ABF-forordningen
  • Spildevand fra fremstilling af fødevarer, foder og drikkevarer.
  • Rester fra produktion af bioethanol og biodiesel
  • Bioaffald jf. affaldsdirektivets definition 

Der er bl.a. krav om, at de producerede fosforsalte indeholder mindst 7 % P, max. 3% organisk C og max. 10 % i alt af Al+Fe. Tilstrækkelig hygiejnisering af produktet dokumenteres ved kontroltest for nul-forekomst af fire forskellige indikator-organismer eller med proceskrav om tryksterilisering eller minimum 70 gr C i mindst en time. 

Termisk oxidations-materialer og derivater ('forbrændings-aske mv.')

Et EU gødningsprodukt må indeholde termisk oxidationsmaterialer udelukkende opnået gennem termo-kemisk omdannelse under ikke-ilt-begrænsede forhold fra en eller flere af følgende inputmaterialer  (kun nogle af de mulige inputmaterialer er nævnt her): 

  • Samme som nævnt ovenfor for udfældede fosforsalte men flere andre typer affald er inkluderet som mulige input materialer (dog ikke blandet kommunalt affald/restaffald/dagrenovation eller farligt affald). 

Kravene afspejler bl.a. de kendte proceskrav fra affaldsforbrænding om minimum 850 gr C i mindst 2 sekunder i gassen fra input materialet (450 gr C ved 100 % vegetabilsk input) og max. 3 % organisk C i den resulterende slagge/bundaske. Der er også krav til max. indhold af PAH og PCDD/F (dioxiner) mv.

BIOFOS'/EasyMining's kommende (?) P-fosforgødning udvundet af slamaske vil indgå under denne komponent-materiale-kategori.

Pyrolyse- og forgasningsmaterialer ('biokul og -koks mv') 

Et EU gødningsprodukt må indeholde termisk oxidationsmaterialer udelukkende opnået gennem termo-kemisk omdannelse under ilt-begrænsede forhold fra en eller flere af følgende inputmaterialer (ikke alle inputmaterialer er nævnt): 

  • Animalske biprodukter og afledte produkter (undtaget kategori 1) hvor er der defineret et slutpunkt jf. ABF-forordningen
  • Vegetabilsk affald fra fremstilling af fødevarer, foder og drikkevarer og fra papirproduktion
  • Rester fra produktion af bioethanol og biodiesel
  • Bioaffald jf. affaldsdirektivets definition 

Der er bl.a. krav om, at inputmaterialet skal udsættes for minimum 180 gr C i mindst 2 sekunder i en reaktor, og at H/org. C forholdet skal være < 0,7 i pyrolyse- og forgasnings-outputmaterialet. Der er også krav til max. indhold af PAH og PCDD/F (dioxiner) mv. 

 

STRUBIAS-rapporten "Technical proposals for selected new fertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009). Process and quality criteria, and assessment of environmental and market impacts for precipitated phosphate salts & derivates, thermal oxidation materials & derivates and pyrolysis & gasification materials – Study." European Commission, Joint Research Centre, Science for Policy Report fra september 2019 kan hentes her 

DAKOFAs nyhed fra 3. juni 2019 om den nye Gødningsforordning 2019/1009 kan læses her 

 

Fodnote: hvad er et EU-gødningsprodukt?

EU-gødningsprodukter er et gødningsprodukt, som er CE-mærket, når det gøres tilgængeligt på EU-markedet. CE-mærkede produkter kan frit omsættes inden for EU’s handelsområde (CE er en forkortelse for Conformité Européenne, den europæiske konformitetskomite). Kravene til CE-mærkede gødninger er beskrevet i gødningsforordningen, som omfatter gødninger, kalkningsmidler, jordforbedringsmidler, voksemedier/pottemuld mv.  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.