Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny vejledning om producentansvar er på vej

14. maj 2020
Ny vejledning om producentansvar er på vej

To nye baggrundspublikationer skal være med til at tegne EU-fælles retningslinjer for udvidet producentansvar.

I forbindelse med den omfattende revision af det europæiske affaldsdirektiv såvel som introduktionen af engangsplastdirektivet, blev der fra EU’s side stillet krav om introduktion af en række nye producentansvarsordninger, herunder bl.a. for emballager og cigaretskodder. I tillæg har medlemsstaterne allerede indført producentansvar på EEE, batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer og har i øvrigt generelt mulighed for at anvende det udvidede producentansvar som en metode til at styrke genbrug og forebyggelsen, genanvendelsen og anden nyttiggørelse af affald. I så fald skal ordningen tilrettelægges under hensyntagen til de generelle minimumskrav, som er fastlagt i artikel 8a i affaldsdirektivet.

Minimumskravene er ikke nok
Artikel 8a i det reviderede affaldsdirektiv fremsætter således generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar. De generelle minimumskrav er tilvejebragt med henblik på at nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder og e-handelsvirksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked. De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til, ved udformningen af deres produkter, at tage bedre hensyn til genanvendelighed, genbrugelighed, reparerbarhed og tilstedeværelsen af farlige stoffer. Disse krav bør i det hele taget forbedre administrationen og gennemsigtigheden af ordninger for udvidet producentansvar og mindske risikoen for interessekonflikter mellem organisationer, der gennemfører forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på vegne af producenter af produkter og affaldsoperatører, som sådanne organisationer engagerer. Kravene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye krav.

Men idet der ikke foreligger nogen egentlig vejledning, men blot minimumskrav, er der risiko for, at elementer fra Artikel 8a implementeres forskelligt i de enkelte medlemsstater, hvilket bl.a. kan blive en hindring i forhold til miljøhensyn, øget ressourceeffektivitet samt et velfungerende indre marked. Derfor påpeger Artikel 8(5) også, at Kommissionen i samråd med medlemsstaterne skal offentliggøre retningslinjer for grænseoverskridende samarbejde vedrørende ordninger for udvidet producentansvar og for graduering af de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 4, litra b).

Med udgangspunkt i dette forhold har Kommissionen derfor nu fået udarbejdet en baggrundsrapport, der skal understøtte udarbejdelsen af en vejledning for udvidet producentansvar samt en rapport, der, på baggrund heraf, præsenterer anbefalinger til en sådan.

Både baggrundsrapporten såvel som anbefalingen til en vejledning er bygget op omkring følgende fem elementer:

  • Omkostninger til affaldshåndtering, som skal dækkes af producentansvarsordningen
  • ”Nødvendige omkostninger”, som dækker over netto drifts- og administrationsomkostninger for et system, der både dækker separat indsamling, transport, sortering og/eller behandling samt genanvendelse plus understøttende omkostninger som bl.a. dataindsamling og kommunikation.
  • Gebyrfastsættelse (både generelt og med fokus på udvalgte fraktioner)
  • Ligebehandling (som i henhold til Artikel 8a, stk. 1, litra d henviser til ligebehandling af producenter uanset deres oprindelse eller størrelse)
  • Håndtering af free-riders

I baggrundsrapporten finder man i bilagene ydermere en række eksempler på differentieret gebyrstruktur for emballager i en række udvalgte lande samt diskussioner for elementer, man bør holde sig for øje i forhold til producentansvar på en række øvrige udvalgte produktgrupper, herunder plastfilm fra landbruget, fiskenet, møbler og tekstiler.

Producentansvar er ikke altid (alene) svaret
I forbindelse med udarbejdelse af baggrundsrapporten og anbefalingen påpeger forfatterne i øvrigt, at det er vigtigt at holde sig for øje, at producentansvar ikke altid er den rette/eneste vej at gå. Det påpeges bl.a., at selvom udvidede producentansvarsordninger giver mulighed for at fremme bedre design samt håndtering af produkter og emballager i henhold til affaldshierarkiet, så er producentansvarsordninger kun et enkelt af mange værktøjer, der er tilgængelige for beslutningstagere. Man bør derfor også overveje muligheden for øvrige instrumenter (såsom skatter, afgifter og produktstandarder) som redskab til levere bedre affaldshåndtering. Vejledningen præsenterer derfor også tilfælde, hvor alternative instrumenter bør anvendes som supplement til, eller måske endda i stedet for, producentansvar.

Læs mere
Du kan læse meget mere i de to baggrundspublikationer

-Study to Support Preparation of the Commission’s Guidance for Extended Producer Responsibility Scheme – Final report study samt

-Study to Support Preparation of the Commission’s Guidance for Extended Producer Responsibility Schemes – Recommendations for Guidance

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.