Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Lovforslaget om affaldsforbrændingssektoren og forbrændingsegnet affald fremsat i Folketinget

27. april 2023
Lovforslaget om affaldsforbrændingssektoren og forbrændingsegnet affald fremsat i Folketinget
Det endelige lovforslag L 115 er nu fremsat i Folketinget, og det tilknyttede høringsnotet er offentliggjort. Ministeriet opsummerer, at høringen gav anledning til mindre justering vedr. selskabsgørelse, tvungen debitorskifte, skærpelse i tilsyn og majoritetskontrol.

Lovforslag L 115 til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald) blev fremsat i Folketinget den 26. april og er sat på dagsorden til 1. behandling den 3. maj (se dagsordenen her). Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside herDet tilknyttede høringsnotat kan findes samme sted under Udvalgsbehandling - bilag.

Her i denne nyhed bringes uddrag fra høringsnotatet med vægt på

  • Nyt i forhold til de to tidligere høringer (som blev omtalt i DAKOFAs nyheder fra 30. marts her, fra 3. marts her og fra 14. februar 2023 her)
  • Ændringer i lovforslaget og dens bemærkninger efter den sidste høring
  • Mere generelle bemærkninger fra ministerierne af bredere interesse

Omlastning af affald til forbrænding og afgrænsning af aktiviteter

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KEFM, bemærker, at det, som skal udskilles i særskilte aktie- eller anpartsselskaber, alene er opgaven med at drive affaldsforbrændingsvirksomhed, jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Selskabet vil således ikke kunne udøve andre aktiviteter på affaldsområdet, som kommunerne er ansvarlige for, herunder eksempelvis indsamling, omlastning, transport af affald til anlægget og deponi. Forbehandling, herunder neddeling og sortering er heller ikke en del af selve affaldsforbrændingsydelsen.

Ministeriet bemærker endvidere, at lovforslaget ikke regulerer kommunernes mulighed for fx at eje omlastepladser. Kommunen vil også som hidtil kunne udbyde opgaver med eksempelvis indsamling og transport af affald til private aktører. Anvisningsretten vil blive ophævet den 1. januar 2025, men det vil forsat være muligt for kommunerne at tilbyde indsamlingsordninger for det forbrændingsegnede husholdningsaffald, der kan gå via omlasteplads.

Markedsvilkår for kommunernes garantistillelse og fortolkning af begrebet ”markedsvilkår”

Kravet om markedsvilkår er nu indsat direkte i § 2 d, stk. 1 og 2 e, stk. 1 i lov om varmeforsyning, og kravene til kommunal garantistillelse i lovforslagets bemærkninger er præciseret.

Det er på nuværende tidspunkt kommunerne, der skal vurdere, hvornår garantistillelsen er givet på markedsvilkår. Det er ikke hensigten med dette lovforslag at foretage yderlig regulering heraf. … det allerede følger af gældende ret, at kommunen er forpligtet til at foretage rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår i forhold til den konkrete garanti indebærer.

Udbud af forbrændingsegnet affald

KEFM bemærker, at det med aftalen om Klimaplanen blev besluttet, at ophæve kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald. Ministeriet bemærker, at anvisningsretten for erhvervsaffald ikke reguleres med nærværende lovforslag og der fastsættes derfor heller ikke en dato for ophævelsen af anvisningsretten i lovforslaget. Ministeriet bemærker dog, at det er forventningen, at anvisningsretten vil blive ophævet med virkning 1. januar 2025.

Ministeriet bemærker, at det foreslås med lovforslaget, at det vil være kommunalbestyrelsen, der vil skulle udbyde opgaven med behandling af forbrændingsegnet affald. Dette vil være gældende, indtil der fastsættes andre regler, eksempelvis i forbindelse med implementeringen af aftalen om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser fra 20. august 2022.

Monitorering af udvikling af kapacitet og affaldsmængder

KEFM bemærker, at monitoreringen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Miljøministeriet indgår i arbejdet, så herunder hører også drøftelser om indhold i affaldsfremskrivninger, som udføres af Miljøministeriet. I forbindelse med arbejdet vil der blive afholdt en interessentinddragelse.

Forsyningstilsynets opgaver

Forsyningstilsynet vil skulle udarbejde de konkurrencefremmende tiltag [tidligere kaldet en skabelon] og vejledningsmateriale i samarbejde med branchen og relevante myndigheder, herunder også Miljøministeriet.

Den enkelte kommune vil under iagttagelse af de generelle udbudsregler skulle tilrettelægge sit udbud ud fra de forhold, som kommunen ud fra en samlet vurdering finder giver den bedste, billigste og mest miljørigtige forbrænding af det kommunalt indsamlede affald. 

De konkurrencefremmende tiltag vil være frivillige for kommunerne at benytte, men en afvigelse vil skulle være sagligt begrundet. Ministeriet bemærker, at de konkurrencefremmende tiltag vil skulle indeholde de forhold, der kan have betydning for risikoen for, at der vil blive udarbejdet udbud, som kun et eller enkelte anlæg kan afgive tilbud på, og som derfor vil kunne påvirke konkurrencen på markedet negativt. Indhold og omfang af de konkurrencefremmende tiltag vil skulle fastsættes nærmere.

Ministeriet bemærker, at princippet om en indledende markedsundersøgelse kan understøtte konkurrencen, og at Forsyningstilsynet kan lade det indgå som et af de konkurrencefremmende tiltag. Lovforslaget er justeret, så det fremgår af bemærkningerne. Bemærkningerne til loven er [også] justeret mhp. at tydeliggøre, at vejledningen også skal understøtte kommunerne i at stille miljøkrav.

Økonomisk regulering af affaldvarme

Ministeriet bemærker indledningsvist, at det ift. en regulering med et prisloft følger af den gældende prisloftbekendtgørelse, at et affaldsforbrændingsanlæg maksimalt vil kunne opkræve den laveste af prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og prisloftet. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Disse maksimalpriser forventes videreført i den nye affaldsvarmeprisloftbekendtgørelse. Da varmeaftager også er omfattet af § 20, stk. 1, betyder det, at prisen tillige ikke må overstige substitutionsprisen. …  Som det fremgår af lovbemærkningerne ligger det ikke inden for dette lovforslag at ændre på prisfastsættelsen på det opvarmede vand eller damp fra affaldsforbrænding. … Det er Forsyningstilsynet, der vil kunne fastsætte maksimalprisen.

Ministeriet bemærker, at bekendtgørelsen om den ny regulering af affaldsvarme udmøntes i medfør af en eksisterende bestemmelse i varmeforsyningsloven, og således ikke er en del af dette ændringslovforslag. Ministeriet bemærker i forlængelse heraf, at det nuværende affaldsvarmeprisloft ikke vurderes at leve op til bemyndigelsen i varmeforsyningsloven. Branchen vil blive inddraget, herunder i form af høring over udkast til ny bekendtgørelse. I forbindelse med den eksterne høring, vil høringsparterne således have mulighed for at afgive kommentarer, herunder også til en evt. overgangsperiode.  Høringsbemærkningerne giver ikke anledning til at fortage ændringer i lovforslaget i øvrigt. Ministeriet henviser desuden til arbejdet med den kommende bekendtgørelse.

Selskabsgørelse, herunder mulighed for udskydelse af kravet

Skatteministeriet bemærker, at en meddelelse om fristforlængelse i forhold til kravet om selskabsgørelse senest den 1. januar 2025 ikke vil medføre en udskydelse af indtræden af skattepligt. Der vil således uanset en fristforlængelse indtræde skattepligt pr. 1. januar 2025, idet ophævelsen af de særlige undtagelser herom i selskabsskatteloven vil træde i kraft den 1. januar 2025.

.. bemærker KEFM, at lovforslaget er justeret, så kravet om regnskabsmæssig adskillelse gælder alle anlæg, der ikke er organiseret i et aktie- eller anpartsselskab. Det er fortsat vurderingen, at der ikke er behov for at opretholde en regnskabsmæssig adskillelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven, når et affaldsforbrændingsanlæg er selskabsgjort.

CO2-fangst

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er enig i behovet for klarhed om rammevilkårene for CO2-fangst på affaldsforbrændings- og biomassefyrede anlæg. Ministeriet har på den baggrund igangsat et arbejde om de langsigtede rammevilkår for disse anlægs deltagelse i CO2-fangst. Arbejdet vil bl.a. afdække fordele og ulemper ved CO2-fangst i hovedaktiviteten samt fordele og ulemper ved krav om CO2-fangst. Arbejdet forventes drøftet politisk ultimo 2023. Herudover igangsættes en analyse af den forventede markedsudvikling for CO2-fangst og -lagringsprojekter på kort sigt. Formålet hermed er at understøtte hensigtsmæssig udbygning af rør og infrastruktur forud for 2. udmøntning af CCUS-puljen. Derudover foretages en analyse af rammerne for prissætning af biogent CO2, som forventes at kunne færdiggøres i 2024. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil i 2024 gøre status på planer for etablering CO2-fangstanlæg på forbrændingsanlæg.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.