Nyhed: Supplerende høring om lovforslag vedrørende ny organisering af forbrændingssektoren

30. marts 2023
Supplerende høring om lovforslag vedrørende ny organisering af forbrændingssektoren
ÅBEN NYHED. Der lægges nu op til, at ministeren kan give et affaldsforbrændingsanlæg lov til at selskabsgøre senere, at ophævelse af myndighedsbestemmelsen for godkendelse af ny kapacitet rykkes i 2 år, at bestemmelser om tvungen debitorskifte for kontrakter udgår, at Forsyningstilsynet kan pålægge sanktion ved manglende konkurrencefremmende tiltag samt krav om genudbud af allerede indgåede kontrakter. Høringsfrist er 11. april 2023.

Energistyrelsen sendte fra den 14. februar til den 14. marts 2023 udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald) i høring.

På baggrund af høringen har der været behov for justeringer til lovforslaget, hvilket har givet anledning til en supplerende høring.

Formålet med den supplerende høring for lovforslaget er at justere i en række elementer i lovforslaget, herunder:

1. Selskabsgørelse: Der indføres dispensation for tidspunkt for selskabsgørelse, under helt særlige betingelser, hvor der kan være risiko for, at et eksisterende anlæg ikke kan indskydes i et A/S eller ApS, fordi anlæggets forpligtelser vurderes at overstige aktiverne. 

2. Ophævelse af myndighedsbestemmelsen for godkendelse af ny forbrændingskapacitet rykkes til 1. juli 2025 frem for 1. juli 2023. 

3. Tvungen debitorskifte: Der gives mulighed for tvungen debitorskifte for lån. Tvungen debitorskifte vil ikke gælde for affaldsforbrændingsanlæggenes eksisterende kontrakter. 

4. Forsyningstilsynets tilsynsopgaver: Forsyningstilsynet får mulighed for at pålægge sanktion i de tilfælde, hvor kommunen har undladt at benytte de konkurrencefremmende tiltag, og hvor kommunen har indgået kontrakt med eget anlæg. 

5. Krav om genudbud: Der stilles krav til, at kommunalbestyrelser, der før lovens ikrafttrædelse har udbudt og indgået kontrakt om opgaven med behandling af forbrændingsegnet affald med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer eller er medejer af, skal genudbyde kontrakter inden 1. juli 2028.

Selskabsgørelse

Med det lovforslag, der blev sendt i høring, blev det foreslået, at kommunale forbrændingsanlæg skal udskilles fra kommunerne og selskabsgøres i A/S eller ApS for at sikre gennemsigtighed og armslængde fra kommunerne senest den 1. januar 2025.

På baggrund af høringen foreslås en justering, der indebærer, at der lægges op til at indføre mulighed for, at ministeren kan give et anlæg lov til at selskabsgøre senere, under helt særlige betingelser, hvor der kan være risiko for, at et eksisterende anlæg ikke kan indskydes i et A/S eller ApS, fordi anlæggets forpligtelser vurderes at overstige aktiverne, som følge af konkurrenceudsættelsen.

Tidspunkt for ophævelse af godkendelse af ny kapacitet

Det foreslås endvidere, at ophævelsen af § 50 b i lov om miljøbeskyttelse først skal træde i kraft den 1. januar 2025 parallelt med kravet om selskabsgørelse. Herefter må kommunalbestyrelsen kun godkende nye affaldsforbrændingsanlæg eller udvidelse af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg efter lov om varmeforsyning eller efter regler udstedt i henhold til lov om varmeforsyning, hvis klima-, energi- og forsyningsministeren har godkendt, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede i området, hvorfra anlægget forventes at modtage affald.

Tvungen debitorskifte

I lovforslaget, der blev sendt i høring, indgår bestemmelser om tvungen debitorskifte, som foreslås justeret, således at bestemmelser om tvungen debitorskifte for kontrakter udgår.

Der lægges således op til, at lovforslaget indfører mulighed for tvungen debitorskifte, så kommunale lån kan videreføres i de nystiftede aktie- eller anpartsselskaber. Da formålet med den udbudsbaserede model er, at de selskabsgjorte anlæg skal konkurrere om behandlingen af det forbrændingsegnede affald, vil tvungen debitorskifte ikke gælde for affaldsforbrændingsanlæggenes eksisterende kontrakter om behandling af forbrændingsegnet affald.

Forsyningstilsynets tilsynsopgaver

Med det lovforslag, der blev sendt i høring, blev det bl.a. også foreslået at indføre yderligere tilsynsbestemmelser på den økonomiske regulering affaldssektoren, som har til formål at understøtte et effektivt affaldsforbrændingsmarked. Forsyningstilsynet varetager opgaven.

På baggrund af høringen er der foretaget en række justeringer i lovforslaget. Ændringerne indebærer, at Forsyningstilsynet får mulighed for at pålægge sanktion i de tilfælde, hvor kommunen uden saglig begrundelse har undladt at benytte de konkurrencefremmende tiltag, som Forsyningstilsynet har udarbejdet, og hvor kommunen derudover også har indgået kontrakt med eget anlæg. Der vil være klagemulighed over Forsyningstilsynets afgørelser.

De nye bestemmelser til Forsyningstilsynet har til formål at undgå strategiske udbud.

Krav om genudbud

Det foreslås, at der stilles krav til, at kommunalbestyrelser, der før lovens ikrafttrædelse har udbudt og indgået kontrakt om opgaven med behandling af forbrændingsegnet affald med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer eller er medejer af, skal genudbyde kontrakter inden 1. juli 2028.

Den nye bestemmelse har til formål at undgå strategiske udbud og meget lange kontrakter mellem kommune og eget anlæg.
Videre proces

Høringssvar afgives senest den 11. april 2023, og det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. juli 2023.

Du kan læse hele lovforslaget, høringsbrev samt høringsliste ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.