Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Uddybning af lovforslaget om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

03. marts 2023
Uddybning af lovforslaget om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding
Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget den 26. april, efter opfølgning på høringssvar og evt. tilretning af forslaget, og med planlagt ikrafttrædelse den 1. juli 2023. Der forventes en opfølgning i 2024 på afgiftsanalyse og for de langsigtede rammevilkår for CCUS. Skærpede miljøkrav vurderes ikke at kunne anvendes som supplerende redskab til fremtidig begrænsning af affaldsforbrændingskapaciteten. DAKOFA afholder seminar om lovforslaget om 8. marts.

Energistyrelsen havde inviteret affaldsforbrændingsanlæggene og organisationerne til en gennemgang af lovforslaget den 23. februar 2023. På mødet blev der bl.a. fremlagt en tidsplan for lovforslaget og for flere andre relevante tiltag.

Proces for lovforslaget, opsamling og ikrafttrædelsesdatoer:

14/2-23          Lovforslag sendt i høring

14/3-23          Høringsfrist

Primo april     Opfølgning med forligskredsen og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

26/4-23          Lovforslaget (evt. tilrettet) fremsættes

1/7-23            Lovforslaget træder i kraft

2024              Monitorering afrapporteres til forligskredsen

                      Opfølgning på afgiftsanalyse og langsigtede rammevilkår for CCUS

1/1-25            Anlæg skal være selskabsgjorte i ApS eller A/S

1/7-25            Kommuner skal have udbudt behandling og indgået kontrakter om behandling af det forbrændingsegnede affald

2026 ->          Administration af pulje til strandede omkostninger

 

Der blev på mødet også henvist til svar på folketingsspørgsmål 108 og 288 (KEF alm. del) og til notatet ”Tilpasning af miljølovgivning for affaldsforbrændingsanlæg mod ensartede konkurrencevilkår” fremsendt af Miljøministeriet til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget den 4. oktober 2022. Det fremgår bl.a. af notatet at:

  • Da affaldsforbrændingsanlæg er på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, omfattes de af gældende BAT-konklusioner, der ligger til grund for miljømyndighedens godkendelse og revurdering af godkendelser for anlæggene. Godkendelsesbekendtgørelsen angiver ikke konkurrenceforhold eller økonomiske forhold set i relation til konkurrerende selskaber, som et parameter miljømyndigheden kan eller skal inddrage i deres afgørelse.
  • Det betyder dermed, at der med nuværende miljølovgivning fastsættes miljøkrav, på baggrund af en konkret vurdering af enkelte anlægs teknologiske og forureningsmæssige forhold, sammenholdt med omgivelsernes sårbarhed, hvilket dermed betyder, at anlæggene ikke nødvendigvis har samme miljøkrav, som de skal overholde.
  • De EU BAT-krav, som Miljøstyrelsen, der er miljømyndighed for forbrændingsanlæggene, skal fastsætte for anlæggene og som får virkning fra senest den 3. december 2023 skærper generelt de nuværende emissionsgrænseværdier for udledning til luft, og der vil være forbrændingsanlæg i Danmark, som skal investere i ny teknologi som følge heraf. De skærpede miljøkrav drejer sig bl.a. om: skærpede emissionsgrænseværdier til luft; skærpet overvågning og kontrol af slagge og restprodukter; styring af affaldsstrømme på anlægget; skærpet modtagekontrol på anlægget; nye krav til energieffektivitet i forhold til forbrændingsproces.
  • Såfremt et anlæg allerede i dag har en miljøperformance (emissionsniveau), der er bedre end det maksimale tilladelige niveau i BAT-konklusionen, vil anlægget få en skærpet grænseværdi, der netop svarer til det nuværende gode emissionsniveau. I de tilfælde, hvor anlægget i dag ikke har et emissionsniveau, der kan leve op til nye skærpede BAT-krav, vil dette anlæg få skærpet miljøkravene, herunder grænseværdier, så det herefter kan leve op til BAT-kravene. Hermed anses det, at backsliding ikke vil være muligt, da nye vilkår reflekterer den aktuelle performance (eller bedre end den aktuelle performance). Stramningen af BAT-krav med virkning fra 3. december 2023 vil medføre, at nogle anlæg skal investere i ny teknologi. En sådan investering vil formodentlig blive vurderet af anlægsejere i lyset af den fremadrettede konkurrencesituation.

 

Energistyrelsen vil gennemgå udkastet til ”Lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald” på DAKOFAs seminar den 8. marts 2023 – se program mv. her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.