Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: Lovforslag om organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

14. februar 2023
Høring: Lovforslag om organisering af forbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald
LÆSBAR FOR ALLE! Energistyrelsen har netop sendt lovforslaget, der har til formål at implementere Klimaplanens afsnit om ”Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding” i høring - høringsfristen er den 14. marts 2023. DAKOFA afholder høringsseminar den 8. marts.

Lovforslagets formål er at gennemføre ændringer af gældende ret, som følger af tiltag i kapitel 5 om mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding, jf.  den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020.

DAKOFA afholder et seminar om lovforslaget d. 8. marts 2023.

Af høringsbrevet fremgår det, at lovforslaget indeholder forslag til:

  • ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven og kaldes ”Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald”.
  • en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor affaldsforbrændingsanlæggene skal selskabsgøres og konkurrere om det forbrændingsegnede affald, så̊ det behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst.
  • en pligt til, at kommunerne fra den 1. juli 2025 skal udbyde og have indgået en aftale om behandlingen af det forbrændingsegnede affald, omfattet af en kommunale indsamlingsordning. Heri kan kommunerne i udbudsmaterialet opstille saglige krav til fx miljø og økonomi.
  • at kommunale forbrændingsanlæg skal udskilles fra kommunerne og selskabsgøres i A/S eller ApS for at sikre gennemsigtighed og armslængde fra kommunerne senest den 1. januar 2025.
  • hjemmel til at fastsætte en pligt for affaldsforbrændingsanlæg til at indberette oplysninger til brug for monitoringen med henblik på, at der kan følges op på udviklingen i kapaciteten og klimaplanens kapacitetsloft, der på aftaletidspunktet blev vurderet til 30 pct. af det brændte affald i 2030 ift. 2020. Monitoreringen gennemføres årligt og foretages første gang i 2024 for at etablere en baseline i forhold til effekten af de ændrede rammevilkår for sektoren, som træder i kraft fra 2025.
  • at der indføres yderligere tilsynsbestemmelser på den økonomiske regulering affaldssektoren, som har til formål at understøtte et effektiv marked. Forsyningstilsynet varetager opgaven.
  • at der indføres mulighed for at påklage Forsyningstilsynets afgørelser til Energiklagenævnet.

Det fremgår ligeledes af høringsbrevet, at kommuner, i overensstemmelse med klimaplanen, kan stille garanti for forbrændingsanlæggenes lån, også når disse er selskabsgjort i A/S, samt at kommunal garantistillelse betinges af, at den gives på markedsvilkår. Kommunerne vil herefter blandt andet have mulighed for at videreføre eksisterende lån i KommuneKredit mod betaling af en markedskonform garantiprovision.

Derudover bemærkes det, at der med Klimaplanen er afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. til at sikre, at kommunerne som garant for forbrændingsanlæggenes lån ikke står tilbage med en uhensigtsmæssig stor restgæld, når et forbrændingsanlæg lukker.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. juli 2023.

Evt. høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 14. marts 2023.

Læs mere her

Du finder høringsmaterialet her på høringsportalen 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.