Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Klimaministeriets kommissorium for klyngesamarbejder om CO2

02. maj 2022
Klimaministeriets kommissorium for klyngesamarbejder om CO2
De store punktkilder for CO2, herunder affaldsforbrændingsanlæg, findes ved en række større byer, og her kan der være fordele ved at samtænke håndtering af CO2. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er med til at initiere såkaldte klyngesamarbejder i disse byer om udvikling af infrastruktur til og transport af CO2, og ministeriet har offentliggjort et kommissorium for dette samarbejde.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets kommissorium for klyngesamarbejderne opremser nogle emner, som der er behov for at belyse, når der skal etableres faciliteter til bl.a. transport af CO2’en fra punktkilden til et mellemlager, mellemlageret, udskibningsfaciliteter eller rørføring til egnet lagerudviklet. Den lokale infrastruktur til CO2 er et nødvendigt led i Carbon Capture and Storage (CCS)-værdikæden og dermed også en nødvendig betingelse for, at der kan skabes reduktioner via CCS. Derudover er infrastrukturen også en vigtig del ifm. anvendelse af CO2 til Power-to-X (PtX) produktionen. 

"Koordinatorer" i 6 byer er udgangspunktet for klyngesamarbejdet:

 • Esbjerg: Business Esbjerg
 • Fredericia: Business Fredericia
 • København: C4
 • Odense: Odense kommune
 • Aalborg: Green Hub Denmark
 • Aarhus: Kredsløb

Klyngesamarbejdernes organisering tilrettelægges i de enkelte klynger og sammensættes af relevante repræsentanter fra bl.a. de største punktkilder, kommunerne i området, evt. lokale havne, vidensinstitutioner, mulige investorer samt evt. andre interessenter med viden og interesse for udviklingen af infrastruktur til transport og mellemlagring af CO2. Dette initiativ er også ment som støtte til udbygningen af allerede eksisterende partnerskaber, der arbejder på at fange CO2 og lagre/udnytte denne CO2 (og som måske agter at søge tilskud til CO2-fangst fra den statslige CCUS-puljen nu i maj måned). 

KEFM vil facilitere et samlet opstartsmøde for de seks klyngeformænd ("koordinatorer") og vil løbende være tilgængelig i forhold til opklarende spørgsmål m.m. Formændene bedes oversende klyngesamarbejdets endelige anbefalinger til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet senest d. 2. januar 2023 med henblik på offentliggørelse efterfølgende.

Klyngesamarbejdernes opgaver 

Klyngesamarbejderne får til opgave at udarbejde anbefalinger og rådgive om den mest hensigtsmæssige udvikling af bl.a. nedenstående emner:

 • Kortlægning af eksisterende punktkilder og forventningerne til deres fremtidige udledninger.
 • Hvordan en transportinfrastruktur for CO2 kunne se ud i lokalområdet.
 • Hvilke infrastrukturelementer, der giver bedst mening i den pågældende klynge fx lastbil, rør, skib, mellemlager.
 • Hvilke væsentlige barrierer, der er for udviklingen af infrastrukturen i den pågældende klynge.
 • Hvilken ejerskabsstruktur forventes at være bedst, og hvilke muligheder eksisterer der for at finansiere infrastrukturen.
 • Hvordan samspillet til de andre geografiske klynger påtænkes.
 • Hvordan samspillet til evt. anden relevant infrastruktur eller anden teknologiudvikling såsom anvendelse af CO2 til PtX-produktion, CO2-lagring m.v. påtænkes.
 • Hvordan samspillet til andre lande mhp. import og eksport af CO2 evt. påtænkes.

Anbefalingerne bør både afspejle handlepunkter for lokalaktører, industrien og det politiske-niveau med henblik på at udvikle CO2 transport- og infrastrukturløsninger mest hensigtsmæssigt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets "Kommissorium for klyngesamarbejder om udvikling af infrastruktur til og transport af CO2", marts 2022, kan hentes på ministeriets side om "Interessentforum for CCUS" her .

På samme side kan ses en video (på dansk) fra offentliggørelsen den 2. maj 2022 af første udbudsrunde med tilskudsmidler til kulstoffangst- og lagring jf. den politiske aftale fra december 2021.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.