Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kommunikation

I Danmark er det i høj grad kommunernes opgave at informere og kommunikere til borgerne, hvordan affald skal håndteres og sorteres i husholdningen. I denne vidensbank findes en samling af relevant materiale om erfaringer med affaldskommunikation samt input og gode råd til kommunikatører. 

Opdateret juli 2019

Affaldskommunikation

I forbindelse med ressourcestrategien "Danmark uden affald" fra 2013 oprettedes hjemmesiden genanvend.mst.dk. Portalen er et værktøj til videndeling om affald fra husholdningerne i forbindelse med projekter udført med støtte fra kommunepuljen mellem 2014 og 2017. På portalen findes derfor også en del rapporter og projekter om affaldskommunikation.

Støtten til genanvend.mst.dk sluttede sammen med arbejdet med ressourcestrategien ved udgangen af 2017, og siden opdateres derfor ikke længere. Portalen er dog stadig en god kilde til viden og informationer om husholdningsaffald.

I det følgende er udvalgte projekter og rapporter med fokus på kommunikation og formidling fremhævet.  

Informationskampagner

Der findes et væld af forskellige måder at kommunikere affaldshåndtering på. Kommunikationen skal tilpasses den enkelte kommune, dens geografi, borgergruppe(r) og valg af affaldssystemer. I det følgende er tre projekter som kan fungere som inspiration til måder hvorpå kommunikation og informationskampagner kan håndteres. 

Affald er GULD - Næstved Kommune og Ressource City

Med kampagnen "Affald er GULD" valgte man at fokusere på en anden motivationsfaktor end den vi ofte bruger i affaldskommunikationskampagner. I stedet for udelukkende at slå på det miljømæssige perspektiv med en "skræmmekampagne" om klimaproblematikker, blev der i stedet lagt vægt på de erhvervsmæssige og økonomiske fordele, det har for Næstved kommune som erhvervsklynge at arbejde med genanvendelig affaldsmaterialer. Udover rapporten, som findes i ovenstående link, blev der også produceret en film til kampagnen, som kan findes her

Se og sorter - affaldsguide uden ord

Sorteringsguiden blev udviklet med det formål, at den skulle kunne forstås af alle borgere, uanset sprog og sprogkundskaber. Udelukkende ved brug af billeder - og kun meget lidt tekst - oplevedes der i Hvidovre kommune god effekt af kampagnen. Ideerne og tankerne bag kampagnen kan være anvendelige i områder med mange flersprogede borgere. 

Din affaldsguide - udvikling, test og implementering af dynamisk og generisk værktøj til affaldskommunikation målrettet forskellige brugergrupper

Hos Kerteminde Forsyning ønskede man at skabe et værktøj, som kunne målrette relevant information til forskellige grupper af borgere i kommunen. Værktøjet udmøntede sig en digital affaldshåndbog,(www.digitalaffaldshaandbog.dk) som både kan anvendes af såkaldte almindelige borgere, men som også er tiltænkt affaldsmedarbejdere. Affaldshåndbogen kan ved få klik give brugeren en sorteringsguide, som er tilpasset deres behov. Systemet er bygget således, at det nemt kan tilpasses til andre forsyningsselskabers og kommuners affaldssystem. 

Borgerinddragelse og dialog

Ved forsøg og udrulning af nye affaldssystemer har flere kommuner oplevet en positiv effekt ved at højne fokus på borgerinddragelse og løbende dialog med borgerne. Der er forskellige tilgange til borgerinddragelse og det følgende er blot et udsnit af de tiltag og metoder, der kan bruges til at skabe dialog og inddragelse i kommunikationsprocessen.


Borgermøder, vejmøder og informationsmøder

Inddragende møder hvor relevante fagpersoner møder de indvolverede borgere i øjenhøjde og indlader sig på åben snak og dialog. Herved får borgeren mulighed for at stille spørgsmål og lufte frustrationer og kan dermed føle sig bedre rustet til eventuelle ændringer i affaldshåndteringen. I to projekter fra Albertslund kommune blev borgerne involveret ved forsøg med nye affaldssystemer.

Parcelhusejere går sammen og giver sortering et løft, version1 - når parcelhusejerne selv bliver ansvarlige for den fælles indsamling & Version2 - Indragelse af lokale beboere ved planlægning af miljøstation.

Effekterne af begge projekter har været positive, netop fordi borgerne har været fuldt indforståede med hvad affaldsløsningen gik ud på, og derfor også har følt større ejerskab for affaldssorteringen. 


Doorstepping 
Doorstepping kan være et mere omkostningsfuldt men effektivt middel til at få borgerne i tale og give dem en fornemmelse af service. Med doorstepping møder en ambassadør eller medarbejder personligt op hos personligt og tager en snak med den enkelte. Med denne metode er der større chance for at få alle de berørte borgere i tale.

Doorstepping som metode har været afprøvet hos Hillerød Forsyning med projektet Afprøvning af ny kommunikationsform - doorstepping til at fremme ny bringeordning


"Kampagnevogne"

Hos AVV indgår "sorteringsbillen" som et led i informationsindsatsen ved indførelse af kildesortering i Hjørring og Brønderslev. At møde borgerne der hvor de er og færdes i dagligdagen, er med til at skabe forståelse og motivation for affaldshåndteringen. Sorteringsbillen er en ombygget autocamper, som kan køres ud og placeres netop der, hvor der er behov. Medarbejderne i sorteringsbillen indgår her i dialog med specielt børn og børnefamilier via kreative aktiviteter for at sætte fokus på, hvordan husholdningerne kan sortere bedre. Projektet har yderligere fokuseret på at skabe noget pædagogisk materiale, som medarbejderne kan bruge, når de er ude og møde borgerne.

Læs mere om sorteringsbillen her 

I Gribskov Kommune har man også arbejdet med en kørende kampagnevogn, men i langt mindre skala. Her ønskede man at skabe mere opmærksomhed samt øge sorteringen på de over 80 minigenbrugspladser som kommunen har. En kampagne som løber henover sommeren 2018 indebærer, at to personer kører ud til  loppemarkeder, torvedage og festivaler på en ladcykel, og med medbragt materiale, går i dialog med borgerne omkring brugen af minigenbrugspladserne og sortering i kommunen generelt.

Læs en artikel om kampganen her 


Uddannelse af pladsmedarbejderen på genbrugspladsen

Pladsmedarbejdere på genbrugspladser landet over, er nogle af de servicemedarbejdere i sektoren som har størst sandsynlighed for at få borgerne i tale, i mens de er i gang med en beslutningsproces omkring deres affalds endeligt. Derfor er pladspersonalets indsats afgørende for, om sorteringen lykkes. Hos Reno Djurs mener man, at det pladsmedarbejderen som på sigt kan påvirke borgeren med viden og motivation - men det kræver at pladsmedarbejderen er uddannet - både fagligt og kommunikativt. 

Reno Djurs udviklede derfor et forløb, der sammen med pladspersonalet skabte værktøjer via workshops, fokusgrupper og fokus på erhvervspsykologi og personlige kompetencer, som ruster pladsmedarbejderen til den kommunikative opgave det er, at skubbe borgerne på genbrugspladsen mod den rette container. 

Læs mere om projektet her

Nudging

Nudging er et begreb indenfor kommunikation og adfærdspsykologi, der handler om at påvirke menneskers adfærd med et kommunikationstiltag, som hjælper dem til at gøre det rigtige - eller i hvert fald det ønskværdige - i en given situation. Nudging som koncept bruges indenfor affaldskommunikation som et redskab til at skabe et fysisk rum, hvor borgere "nudges" til at gøre det ønskede i en situation, hvor de skal håndtere og sortere deres affald. Nudging handler derfor i høj grad også om at skabe fysiske rammer og materiel, som netop er med til at skubbe borgeren i den rigtige retning. Et af de bedst kendte eksempler på nudging, er de grønne fodtrin og de grønne affaldsspande i København.

Nudging - en guide til miljømedarbejderne & Nudging for øget affaldssortering - en praktisk guide til kommunerne 

De to ovenstående guider er udarbejdet af KL og har til formål at give et overblik over, hvad nudging er og hvorfor det er interessant på affaldsområdet. I sidstnævnte findes en oversigt over alle på daværende tidspunkt kendte nudgingtiltag på affaldsområdet. 

Implementering af ny affaldsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hos Lyngby-Taardbæk kommune var nudging en faktor i beslutningsprocessen, da en ny affaldsordning skulle implementeres. Man ville gerne undersøge, om adfærdsregulerende initiativer kunne være med at til at højne sorteringen ude hos borgerne. 

Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent kildesorteret bioaffald

I forsøgsfasen med indsamling af madaffald, fra husstanden, målte Samsø kommune på effekten af nudging tiltagene i projektet. Nudging tiltagene viste sig afgørende for den fremtidige kommunikationsindssats - på godt og ondt. 

Relevante materialer

Viden fra ressourcestrategien

I "En guide til viden fra ressourcestrategien" samles op på kommunepuljeprojekterne udført under ressourcestrategien "Danmark uden affald". Her findes et overblik og gennemgang af projekter samt guides og tips til håndtering af kommunikation ved affaldshåndtering. De projekter, som indeholder aspekter af kommunikation, kan findes i indholdsfortegnelsen under hvert kapitel. Find guiden her

Fælles piktogramsystem

Ideen bag det fælles piktogramsystem er, at alle landets affaldssystemer, på sigt, anvender de samme piktogrammer. Det skal gøre det nemmere for borgere at genkende piktogrammerne og dermed gøre affaldssorteringen lettere, når de bevæger sig rundt i landet. Læs mere og hent piktogrammer hos Dansk Affaldsforening her

Affaldsfotobank

På affaldsfotobank.dk stilles professionelle affaldsfotos til rådighed for kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Fotobanken er gratis. Læs mere om fotobanken her


DAKOFAs netværk for Kommunikation

Netværket er for alle med interesse i formidling af affalds- og ressourcehåndtering

Netværk for Kommunikation

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.