Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: DANMARK’s første affaldsforebyggelsesprogram er en realitet

04. februar 2015
DANMARK’s første affaldsforebyggelsesprogram er en realitet

Affaldsforebyggelsesprogrammet ”Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II” er sendt i høring. Frist for høringssvar er 7. april 2015.

Overordnet er der i forebyggelsesstrategien to tværgående temaer og fem indsatsområder. De to temaer er hhv. ressourceeffektive virksomheder og grønt forbrug, som betragtes at være afgørende for en forebyggelse af affaldsmængderne.

De fem indsatsområder er tøj og tekstil, madspild, elektronik, emballage samt byggeri og anlæg. Indsatsområderne er valgt ud fra en vurdering af, at de største potentialer for affaldsforebyggelse kunne findes her. Ikke overraskende har bl.a. de øvrige nordiske lande også sat fokus på disse områder og Nordisk Ministerråd har igangsat en række projekter om netop disse fokus områder.

Der er ikke fastlagt konkrete mål inden for de 5 områder i forebyggelsesstrategien, men udelukkende beskrevet forskellige virkemidler som f.eks. partnerskaber inden for tekstiler, madspild, emballager og bygge og anlæg, undersøgelser, aftaler, offentlige grønne indkøb, nye forretningsmodeller mv. På side 52 i strategien findes en liste over Regeringens initiativer.

Der skal bl.a. nedsættes en task force, som skal undersøge barrierer for cirkulær økonomi, herunder identificere behov for forenkling af reglerne. Herudover vil det være muligt for virksomheder at søge projektmidler til større ressourceeffektivitet i 2015, hvor 700 mio. kr. fra eksisterende fonde og programmer er blevet afsat til dette formål.

Affaldsforebyggelsesprogrammet skal udarbejdes hvert 6. år og skal ifølge affaldsdirektivets artikel 29 indeholde affaldsforebyggelsesmål, skal beskrive eksisterende forebyggelsesforanstaltninger samt evaluere deres hensigtsmæssighed. Sigtet med sådanne mål og foranstaltninger er at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og miljøbelastning fra affaldsproduktion.

Hvert land fastlægger relevante specifikke kvalitative eller kvantitative benchmarks for affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der vedtages for at overvåge og vurdere resultaterne af foranstaltningerne, og kan fastlægge specifikke kvalitative eller kvantitative mål og indikatorer. På EU plan er der er indtil videre ikke vedtaget indikatorer for affaldsforebyggelsesforanstaltninger, som affaldsdirektivet giver mulighed for.

Find høringsudkastet ”Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II” her

læs artikel fra information om forebyggelsesstrategien her

Læs DAKOFA’s nyhed om EEA gennemgang af 20 vedtagne forebyggelsesprogrammer her

Se CRI’s korte gennemgang af andre landes affaldsforebyggelsesprogrammer her

Find Miljøstyrelsens rapport om affaldsforebyggelsesindikatorer her

Find Nordisk Ministerråds rapport om affaldsforebyggelse her