Elektronikskrot/WEEE

Elektronikaffald og WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) er en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i Europa med op mod 9 millioner tons genereret i 2005 og en forventet stigning til mere  end 12 millioner tons i 2020. WEEE er en kompleks blanding af materialer og komponenter, som kan skabe store miljømæssige problemer, men samtidig indeholder fraktionen en lang række værdifulde materialer og jordarter. Produktionen af moderne teknologi kræver også brug af dyre og knappe ressourcer. Eksempelvis bliver ca. 10 %, af det guld der findes i verden, brugt til produktion af elektronik.

Opdateret marts 2018

Rammebetingelser for WEEE

EU rammebetingelser

EU-reglerne om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af WEEE-direktivet, som senest er revideret i 2012. Læs hele direktivet her. [direktivet er netop nu under revision og forventes offentliggjort i foråret 2018].

WEEE-direktivet pålægger alle EU medlemslande at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra elektrisk udstyr. Det er herefter producenter og importører, der afholder alle udgifter til håndtering og behandling af elskrot.

Alle der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr skal registreres i nationalstatens producentregister. De skal årligt indberette:

  • Markedsførte mængder,
  • Tilbagetagne mængder og
  • behandlede mængder

- til det nationale register. Alle omfattede produkter skal mærkes med piktogrammer med en overkrydset skraldespand. Alle udgifter, til håndtering af udtjent elektrisk udstyr, skal afholdes af producenterne, ligesom der skal stilles sikkerhed for fremtidige udgifter til håndtering.

Her kan du læse om EU's beregningsmetode for den årlige indsamlingsprocent  

Rammebetingelser i Danmark

WEEE-direktiver er implementeret i Danmark ved ændring af Lov om Miljøbeskyttelse (MBL) og Elskrotbekendtgørelsen med senere ændringer. Administration af reglerne og varetagelse af det nationale producentregister blev tildelt organisationen WEEE-system, som i dag hedder DPA-System, og blev oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven (MBL).

Elskrotbekendtgørelsen blev senest ændret i februar 2018. Klik her for at læse bekendtgørelsen.

I Danmark er kommunerne ansvarlige for: At indsamle elskrot fra borgerne (husholdninger) samt at sikre, at elskrottet bliver sorteret i 5 fraktioner, opgaven med at stille opsamlingsmateriel til rådighed, samt at varetage behandlingen af elskrot på nationalt plan. Producenterne kan vælge at opfylde producentansvarets krav ved at være medlem af en kollektiv ordning, som producenter kan overlade dele af sine forpligtigelser til. En kollektiv ordning er en privat virksomhed, hvor producenterne kan købe en løsning af visse af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

De kollektive ordninger i Danmark, er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus afhængig af typen af elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres. En kollektiv ordning skal give producenter og importører lige adgang til at være medlem og skal behandle alle medlemmer på lige vilkår.

Læs mere om reglerne for elektronikaffald og producentansvar i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside

WEEE-systemet i Danmark (DPA-System)

DPA-System (tidligere WEEE-System) er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og senere også udtjente biler

Producentansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler, skal organiseres og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

DPA-Systems formål er at oprette og drive et producentregister samt udforme og administrere en enkel og konkurrence neutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører. På DPA-systems hjemmeside er det muligt at finde mere information om systemet.

På DPAs hjemmesider findes bl.a. en beskrivelse af historikken bag implementering af lovgivningen i Danmark. Se historikken ved at klikke her.
Se også DPA-systems aktørmodel ved at klikke her.
Find en oversigt over de kollektive ordninger der findes i Danmark ved at klikke her.

Ressourcestrategiens initiativer

Ressourcestrategien Danmark uden affald 2013 udgør sammen med ressourceplanen for 2013-2018 styringsgrudlaget for affaldshåndtering i Danmark.

Ressourcestrategien indeholder et spor for elektronikaffald. I strategien fremgår det, at når affaldet er indsamlet, skal det sikres, at genanvendelsespotentialet udnyttes, og at kvaliteten i genanvendelsen bliver god. Ressourcestrategien har en række initiativer, hvoraf det ene er etableringen af det strategiske samarbejde. Det strategiske samarbejde etableres med fokus på genanvendelse af elektronikaffald, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af ny teknologi til forbehandling af elektronisk affald. I strategien gøres det klart, at der er brug for at udvikle nye initiativer, der motiverer til at aflevere udtjent elektronik, ved at sikre at det kan gøres på en let og enkel måde. Også partnerskabet for indsamling er et initiativ under ressourcestrategien. Alle WEEE-initiativerne i ressourcestrategien kan ses her


Det strategiske samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald (WEEE)

Det overordnede mål for det strategiske samarbejde er at bringe relevante parter sammen med henblik på at identificere nye udviklings- og forretningspotentialer i relation til teknologier til genanvendelse af elektronikaffald.

Klik her for at læse mere om partnerskabets forskellige faser

Den Frivillige Aftale

Den frivillige aftale er indgået mellem miljøministeren og industrien i oktober 2013. Deltagere i aftalen er DI, DI Handel, DI Itek, FEHA, BFE og de kollektive ordninger elretur, ERP og LWF. Aftalens har fokus på at finde løsninger til, hvordan miljørigtigt design af elektronikprodukter kan fremmes.
Klik her og læs resultaterne fra den frivillige aftale.

Partnerskabet om Indsamling

Partnerskabet skal kortlægge, hvilke affaldstyper og produktgrupper en øget indsamling og kortlægning af elektronikaffald skal fokusere på. Desuden skal partnerskabet komme med forslag til initiativer, der kan øge indsamlingen af elektronikaffald. Partnerskabet skal bidrage til at nå ressourcestrategiens indsamlingsmål for elektronikaffald.
Klik her og læs mere om partnerskabet på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Danmark uden affald II (2015): Forebyggelsesstrategiens initiativer for elektronik

Regeringens målsætning er at gøre det nemmere at genbruge og genanvende elektronik og elektronikaffald, så levetiden på produkterne forlænges, og de i højere grad kan indgå i cirkulære kredsløb. På nuværende tidspunkt findes der ikke en relevant og operationel indikator for genbrug af elektronik og forebyggelse af elektronikaffald. Regeringen vil følge det internationale arbejde med at udvikle indikatorer inden for området. For at understøtte regeringens målsætning vil arbejdet med genbrug af elektronik fokusere på at tilvejebringe mere viden samtidig med, at der i EU arbejdes for at fremme ressourceeffektivitet og reducere antallet af problematiske stoffer i nye elektronikprodukter, så de lettere kan genbruges og genanvendes.

Regeringen prioriterer derfor en række initiativer, som kan ses her på side 45 i strategien.

Visning
loading
Flere

"Det Strategiske Samarbejde" om genanvendelse af elektronikaffald

Miljøstyrelsen igangsætte i 2014 et strategisk samarbejde (partnerskab) for genanvendelse af elektronikaffald. Formålet med det strategiske samarbejde var at etablere et samarbejdsforum, hvor nye parter kunne mødes med henblik på at fremme udviklingen af effektive og konkurrencedygtige løsninger til genanvendelse af elektronikaffald.

Læs mere om samarbejdet her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.