Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Det Strategiske Samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald (WEEE)

I 2014 igangsatte Miljøstyrelsen et strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald.
Formålet med et strategisk samarbejde var at skabe rammerne for, at relevante aktører kunne mødes, med henblik på at disse, uden for samarbejdets rammer, kunne udvikle, afprøve og implementere konkrete ideer til teknologiudvikling i relation til genanvendelse af elektronikaffald. Samarbejdet skulle endvidere bidrage til at øge deltagernes viden om ressourcer i elektronikaffald, fremtidige forretningsmuligheder samt komme med input til, hvordan gode rammer for teknologisk innovation fremadrettet kunne sikres.

Forprojekt
De tre hovedaktører i den gyldne trekant

Forprojekt

Forud for etablering af samarbejdet blev der udarbejdet et forprojekt ”Undersøgelse af muligheder for etablering af et partnerskab under Program for Grøn Teknologi”, som havde til formål at undersøge interesse samt mulighederne for oprettelse af et eventuelt strategisk samarbejde.

Forprojektet kan findes her (2014)

I forprojektet blev tre hovedaktører, den såkaldte gyldne trekant, identificeret som værende essentiel for at skabe de rette ramme for udvikling. Den gyldne trekant er illustreret ved billedet til højre.
Vigtigheden af samspillet og dialogen imellem aktørerne i Den gyldne trekant udelukker dog ikke øvrige vigtige aktører i branchen, så som fx myndigheder, kollektive ordninger og aftagere af eventuelle genvundne ressourcer, men i et strategisk samarbejde for udvikling blev Den gyldne trekant identificeret som værende essentiel for den ønskede udvikling.

Den gennemførte undersøgelse viste, at der var grundlag for at etablere et partnerskab for genanvendelse af ressourcer i elektronikaffald. Aktørerne i værdikæden var enige om, at der ligger uhøstet markedsmuligheder for Danmark, når det kommer til udvikling af teknologi til genkendelse og udsortering af ressourcer fra elektronikaffald. Derudover pegede undersøgelsen på, at vi i Danmark har eksisterende styrkepositioner for udvikling af avanceret teknologi, der kan udnyttes på dette område. Endeligt blev der peget på, at for at et partnerskab skulle have succes var der behov for at et grundigt forarbejde, herunder en kortlægning af ressourcepotentialet, teknologibehovet og teknologiudviklingsvirksomheder/forskningsmiljøer

Etablering og opgaver for Det Strategiske Samarbejde

På baggrund af den gennemførte forundersøgelse besluttede Miljøstyrelsen at afsætte midler til et strategisk samarbejde, herunder midler til en videnopbygning og facilitering af et strategisk partnerskab. DAKOFA har haft sekretariatsfunktion under hele projektet om Det Strategiske Samarbejde. Projektet kan deles op i 4 faser:

Fase 1: Etableringsfasen

Det førnævnte forprojekt var en del af etableringsfasen for samarbejdet. Derudover blev der afholdt en kick-off-konference, hvor de i forprojektet identificerede vigtige aktører blev personligt inviteret. Endvidere var konference åben for alle interesserede. Konferencen formål var at få de implicerede aktørernes forslag og inputs med i projektet, for netop at forankre løsninger og outputs direkte i aktørkæden.

Læs mere om konference her (februar 2014)


Fase 2: Vidensopbygning

I denne fase blev der udarbejdet et vidensprojektet, som har været en central del af arbejdet under Det Strategiske Samarbejde og indebar bl.a. forskellige workshops. Vidensprojektet udgjorde grundlaget for at udpege de danske forretningsmuligheder, som blev identificeret i denne fase.
I forbindelse med fase 2 blev der udarbejdet to rapporter om forretningsmulighederne i WEEE

  • Danish WEEE Market - A study of market, actors and technologies in treatment of WEEE in Denmark
  • Nye muligheder for forretning med elektronikaffald - Analyse af værdier, aktører og teknologier med henblik på identificering af forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald

De to rapporter viser, at det ikke er uvæsentlige værdier, der kan hentes ved behandling af elektronikaffald. Og der kan være et potentiale i, at en større andel af elektronikaffaldet behandles i Danmark. Alt i alt skønner Teknologisk Institut, at der for IT- og teleudstyr er materialer til en værdi af 504 millioner årligt, og for forbrugerudstyr er det 297 millioner kroner årligt inklusive plast, jern og aluminium. Det er de kategorier af elektronikaffald, som indeholder de fleste værdier. Den samlede værdi af de kritiske metaller estimeres til 394 millioner kroner for IT- og teleudstyr og for forbrugerudstyr 131 millioner kroner. Det er vurderet, at hovedparten af de markedsførte produkter ender i affald som indsamles (baseret på data fra DPAs statistikker). Således er de nævnte værdier tilgængelige for genvindingsindustrien. Rapporten fastslår, at der med de nuværende teknologier er der et væsentligt materialetab. Udover at estimere værdierne lister rapporterne en række forretningsmuligheder for den danske genvindingsindustri og viser dermed vejen for hvordan industrien i fremtiden kan høste de identificerede værdier.

Begge rapporter kan findes her:
Forretningsmuligheder i WEEE

Den viden, der er genereret gennem vidensprojekterne er dels fremlagt for deltagerne i samarbejdet i løbet af projektperioden på workshops og møder, dels fremlagt på en konference om elektronikaffald i november 2014.


Fase 3: Strategisk Samarbejde

Formålet med fase 3 var via konferencer og workshops at danne nye samarbejdskonstellationer mellem aktørerne i værdikæden. I denne fase blev der idégenereret hos aktørerne. Bl.a. på:

  • Idéen om et nationalt testcenter - dette med meget stor opbakning fra alle deltagere.
  • Et meget stærkt ønske om at se nærmere på rammebetingelserne

På denne baggrund blev det besluttet at forlænge det strategiske samarbejde med en fase om rammebetingelserne for at forbedre kvalitet i genanvendelsen og teknologiudvikling. Endvidere blev det ligeledes besluttet at afsøge de internationale samarbejdsmuligheder.


Fase 4: Rammebetingelser, international videnopbydning og samarbejde

Denne fase indledtes med en workshop hvor blandt andet Bio-Deloitte fra Frankrig var inviteret til at fremlægge deres rapport til EU-Kommissionen om implementeringen af producentansvaret i udvalgte EU-lande, herunder Danmark.

På DAKOFAs hjemmeside findes programmet for dagen samt et link til rapporten fra Bio-Deloitte.

Udover ovenstående workshop blev det besluttet at gennemføre en interviewrunde med nøgleaktører ang. rammebetingelserne, med henblik på at give Miljøstyrelsen et input til deres kommende arbejde om den fremtidige implementering af WEEE-direktivet i Danmark. Som optakt til interviewrunde med nøgleaktører blev der udarbejdet et notat vedr. en alternativ organisering af WEEE-flowet i Danmark, kaldet produktfamilie konceptet. Notatet, hvor beskrivelsen af konceptet foreligger, kan findes i bilag 6 i den endelige rapport.

En opsummering af interviewrunden om bedre rammebetingelser for teknologiudviklingen i Danmark, kan samles omkring følgende temaer: 

  • Kollektive ordninger – tilsyn og gennemsigtighed
  • Sikkerhed i investeringer i ny teknologi
  • Myndighed – kompetence, forbedret tilsyn og samarbejde
  • Krav om affaldsbehandling hos certificerede behandlingsvirksomheder

Den samlede sammenfatning af interviewrunden findes i den endelige projektrapport, kapitel 5.

Sideløbende blev der udarbejdet en analyse af implementeringen af WEEE-direktivet i udvalgte EU-lande. Dette projekt er udarbejdet af COWI. Rapporten er endnu ikke offentliggjort.

Afsluttende for hele projektet om Det Strategiske Samarbejde blev der afholdt en konference, som samlede op på resultater og konklusioner.

Læs mere om konferencen og se alle oplæg fra konferencen her. (Februar 2016)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.