Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Kommende EU-regler om certificering af kulstoffjernelse – giv input til kommissionen senest 2. maj

07. marts 2022
Kommende EU-regler om certificering af kulstoffjernelse – giv input til kommissionen senest 2. maj
Kommissionens ”Meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb” fra december 2021 nævnte, at et forslag om en EU-lovramme for certificering af kulstoffjernelse vil blive fremlagt inden udgangen af 2022. Der er derfor igangsat en høring, hvor kommissionen søger input til en konsekvensanalyse om dette. Der forventes en EU-forordning gældende for både industriel kulstoffangst og for kulstofbinding i jordbruget. Deadline for input til kommissionen om de kommende regler for certificeringen er 2. maj 2022.

Den 15. december 2021 vedtog kommissionen en meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb. Meddelelsen har fokus på kortsigtede tiltag til i) at opskalere kulstofbindende dyrkning som en forretningsmodel, der tilskynder til praksis for økosystemer, som øger kulstofbindingen, og ii) til at fremme nye industrielle værdikæder for bæredygtig opsamling, genanvendelse, transport og lagring af kulstof.

En væsentlig hindring for opskalering af kulstoffjernelsen er manglen på en fælles EU-standard. Ved certificeringen af kulstoffjernelse er der en række tekniske udfordringer, fordi der i forbindelse med kulstoffjernelse er en fare for ukontrolleret genudledning og for måle- og overvågningsvanskeligheder, især for kulstofbinding i naturlige økosystemer. Det er også muligt, at der bør udvikles forskellige målemetoder og standarder for industriel kulstoffjernelse og for økosystemernes fjernelse af kulstof fra atmosfæren.

Den igangværende høring

En kommende certificeringsramme skal beskrive de forskelige typer af kulstoffjernelse og fastsætte krav til kvaliteten af måling, overvågning og verifikation. Den skal også sikre en miljømæssige integritet i forhold til at mindske biodiversitetstab og forurening samt være socialt forsvarlig.

Den igangværende høring skal være med til at vurdere, om en EU-certificeringsramme bør fastsætte fælles minimumsstandarder eller fastsætte omfattende regler for certificeringen af enhver type kulstoffjernelse. Det skal også vurderes, om verifikation af kulstoffjernelsen bør udføres af private operatører eller offentlige myndigheder. Det forventes, at initiativet vil munde ud i et forslag til en forordning.

Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb

Meddelelsen omhandler bl.a. muligheden for at fremme en kulstofbindende dyrkning som en forretningsmodel for sundere økosystemer. For støtte dette vil kommissionen bl.a. stille en model til rådighed for landbruget med en ”digital CO2-navigator” og med retningslinjer for fælles veje til en kvantitativ beregning af drivhusgasemissioner og -optag for jordbrugerne.

Industriel opsamling, anvendelse og lagring af CO2 er også en væsentlig del af kommissionens meddelelse. Der indgår bl.a. et mål om, at senest i 2030 skal mindst 20 % af det kulstof, der anvendes i kemiske produkter og plastprodukter, stamme fra bæredygtige, ikke-fossile kilder. To år inden, fra 2028, er det planen, at al industriel CO2-fangst, anvendelse og lagring skal indberettes og opgøres fordelt på henholdsvis fossil, biogen elelr atmosfærisk oprindelse.

Kæmpe mængder af CO2 skal certificeres fremover

Kommissionens meddelelse angiver hvilke store mængder kulstof, der er tale om. EU brugte ca. 1 mia. ton biogent (45 %) og fossilt (54 %) kulstof til at drive sin økonomi i 2018. Kulstoffet anvendes til at levere fødevarer (25 %), energi (56 %) og materialer (19 %), og kun en meget lille del af det kulstof, der anvendes i dag, stammer fra genanvendelse (1 %). Ud over at dekarbonisere sit energisystem med henblik på at gøre det klimaneutralt senest i 2050 vil EU også være nødt til at genoverveje, hvordan kulstof tilvejebringes som råvare til industriproduktionen. Det fossile kulstof bør erstattes af mere genanvendt kulstof fra affald, bæredygtig biomasse (bl.a. til byggeri) og direkte fra atmosfæren.

Målet om et klimaneutralt EU vil kræve, at der senest i 2050 opsamles mellem 300 mio. ton og 500 mio. ton kuldioxid fra disse kilder. EU's økonomi vil bruge det til produktion af syntetiske brændstoffer, plast, gummi, kemikalier og andre materialer, der kræver kulstof som råmateriale, selv når en fuldstændig og velfungerende cirkulær økonomi vil minimere indvirkningen fra disse produkter, når de er udtjente. Den opsamlede CO2 kan også lagres enten permanent ved geologisk lagring eller i nye langtidsholdbare produkter, der kan muliggøre industriel kulstoffjernelse af op til 200 mio. ton CO2 frem til 2050.

Du kan afgive høringssvar til og med 2. maj 2022 via høringssiden ”EU-regler om certificering af kulstoffjernelse” her 

Find Kommissionens meddelelse ”Bæredygtige kulstofkredsløb”, COM (2021) 800 final, fra 15. december 2021 her 

Se evt video fra Kommissionens online ”Sustainable Carbon Cycles Conference” afholdt den 31. januar 2022 her

Find Kommissionens pressemeddelelse ”Den europæiske grønne pagt: Kommissionens forslag om at fjerne, genanvende og lagre kulstof på en bæredygtig måde” her 

Find Kommissionens memo ”Spørgsmål og svar om bæredygtige kulstofkredsløb” fra 15. december 2021 her 

Find Kommissionens faktaark "Bæredygtige kulstofkredsløb" her 

Find Kommissionens "Staff working document Sustainable carbon cycles for a 2050 climate-neutral EU Technical Assessment Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Sustainable Carbon Cycles”,  SWD/2021/451 final, her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.