Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring: Fosfor fra bioaske skal reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Frist 23. maj.

30. april 2019
Høring: Fosfor fra bioaske skal reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Frist 23. maj.
Fremover må der ikke tilføres 90 kg fosfor/ha hvert 3. år, men max. 30 kg fosfor/ha årligt til en jordbrugsvirksomheds areal. Der kommer også nye begrænsninger for udbringning af bioaske ved åer, søer og kyst. Høringsfrist 23. maj 2019.

Miljø- og Fødevareministeriets departement har sendt bioaskebekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring, så anvendelsen af bioaske fremover skal reguleres på samme måde som husdyrgødning. Den officielle titel for husdyrgødningsbekendtgørelsen bliver fremover ’Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning’.

Fremover ikke fosforgødskning som gennemsnit over tre år

Anvendelse af bioasken vil især blive påvirket af husdyrgødningsbekendtgørelsens fosforregulering og af reglerne forebyggelse af forurening af vandmiljøet med næringsstoffer. Blandt andet kan det blive vanskeligt at anvende bioaske i mindre skove, når der ikke må tilføres mere end 30 kg fosfor/ha årligt til en jordbrugsvirksomheds areal – også selv om det vil være tilladt at tilføre 90 kg fosfor/ha til 1/3 af arealet, hvis det resterende areal ikke tilføres fosfor i samme planperiode.

Der foreslås særlige regler med mulighed for at fratrække fosfor fra bioaske i gødningsregnskabet ved tilførsel til  juletræsplantager og andre produktionsskove, som ikke er omfattet af regler for harmoniarealer. Tilsvarende foreslås en mulighed for at fratrække fosfor i halmaske fra gødningsregnskabet ved tilførsel til jordbrugsvirksomheder, som har leveret halm til fyringsanlægget, som de modtager aske fra.

Flere ændringer i terminologi og definitioner. Fremover skal følgende anvendes:

Jordbrugsvirksomhed: Virksomhed, der er registreret efter § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

Kunstgødning:  Uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning. [Red.: Brug af begrebet 'handelsgødning' ophører og erstattes af 'kunstgødning' med denne nye definition. Det kan sandsynligvis antages, at fx gødningen struvit udvundet fra spildevand og P-gødning udvundet af spildevandsslamaske vil være omfattet af ’kunstgødning’].

Bioaske: Gødningstyper, der hidrører fra forgasning eller forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål og forbrændt husdyrgødning. [Red.: Det kan sandsynligvis antages, at bioaske også omfatter biokoks, med andre ord alle typer af bioaske og biokoks til gødskning og/eller jordforbedring, og som stammer fra forbrænding, brænding, forgasning eller pyrolyse af organisk materiale].

Husdyrgødning: Følgende typer af gødning, i enhver anden form end aske: a) Fast husdyrgødning. b) Flydende husdyrgødning. c) Mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr. d) Bundfald. e) Blandinger af a-d. f) Blandinger af a-e med andre stoffer, produkter og materialer.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stopper med at anvende begrebet ’Forarbejdet husdyrgødning’ (produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere). Bekendtgørelsen stopper også med at anvende begrebet ’Afgasset biomasse’ (tilbageværende materiale efter produktion af biogas, hvor en eller flere af følgende udnyttes: husdyrgødning, vegetabilsk biomasse og affald). Dette stemmer overens med de nye definitioner af bioaske og husdyrgødning.

Der er adskillige andre ændringer end de ovenfor beskrevne. De væsentligste ændringer for bioaske er beskrevet på siderne 28-32 i departementets 46-sider lange høringsbrev. De to ændrede bekendtgørelser, som er sendt i høring nu, skal træde i kraft den 1. august 2019. 

Høringssvar skal være Miljø- og Fødevareministeriets departement i hænde senest den 23. maj 2019

Miljø- og Fødevareministeriets høringsbrev, udkast til ændret bioaskebekendtgørelse og ændret husdyrgødningsbekendtgørelse samt en 'Miljørapport over husdyrgødningsbekendtgørelsen' kan hentes på høringsportalen her 

NB. Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksom på, at der er et yderligere behov for opdatering af den gældende bioaskebekendtgørelse, der er fra 2008. Miljøstyrelsen arbejder på det faglige grundlag herfor, således at et (nyt) udkast til en revideret bioaskebekendtgørelse snarest muligt kan sendes i høring.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.