Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Europa-Kommissionens forslag til en tekstilstrategi er lanceret

30. marts 2022
Europa-Kommissionens forslag til en tekstilstrategi er lanceret
Strategien foreslår bl.a. introduktion af et udvidet producentansvar, reduktion af overforbrug- og produktion, markant øget fokus på genbrug og reparation samt adressering af udfordringer ved eksport af tekstilaffald.

I dag præsenterede Europa-Kommissionen et forslag til en ny fælles EU-strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Forslaget bygger først og fremmest på en ambitiøs vision for, hvordan EU’s tekstiløkonomi ser ud i 2030 (hvilket vel at mærke er om otte år!):

I 2030 er de tekstilprodukter, der sættes på EU-markedet, langtidsholdbare og genanvendelige, i betydeligt omfang produceret med genanvendte fibre, fri for skadelig kemi og produceret med hensyn til sociale rettigheder og miljø. Forbrugerne drager i længere tid fordel af tekstilprodukter af en høj kvalitet til en overkommelig pris, fast fashion er umoderne, og genbrugs- og reparationsydelser, som er økonomisk rentable, er bredt tilgængelige. Producenterne tager ansvar for deres produkter gennem hele værdikæden i en konkurrencedygtig, robust og innovativ tekstilsektor – også når produkterne er blevet til affald. Det cirkulære økosystem for tekstiler blomstrer og er drevet af tilstrækkelig kapacitet for innovativ fiber-til-fiber genanvendelse, mens forbrænding og deponering af tekstiler er reduceret til et minimum.

På baggrund af denne vision præsenterede Kommissionens udspil 13 konkrete initiativer under tre hovedoverskrifter:

Et nyt mønster for Europa – primære tiltag for bæredygtige og cirkulære tekstiler:

 • Obligatoriske eco-design krav
 • Stop for destruktion af usolgte eller returnerede tekstilprodukter
 • Håndtering af forurening med mikroplast
 • Introduktion af informationskrav og digitale produktpas
 • Grønne anprisninger for bæredygtige tekstiler
 • Udvidet producentansvar samt boost af genbrug og genanvendelse af tekstilaffald

Morgendagens industri – at skabe de vilkår, der muliggør omstillingen:

 • Lanceringen af ”Vejen til omstilling” for fremtidens tekstile økosystemer
 • Omstille overproduktion og overforbrug af tøj – at gøre fast fashion umoderne
 • At sikre fair konkurrence og efterlevelse af reglerne på et velfungerende indre marked
 • Understøttende forskning, innovation og investeringer
 • Udvikling af de færdigheder, som kræves, i den grønne og digitale omstilling

At binde de bæredygtige, globale tekstilværdikæder sammen:

 • Due diligence for miljømæssig og social retfærdighed
 • Adressering af udfordringer i forbindelse med eksport af tekstilaffald

Fokus på hele værdikæden
Den nye strategi er baseret på en idé om, at hele værdikæden adresseres, hvorfor initiativerne hænger sammen og påvirker hinanden på kryds og tværs og strategien kan derfor med fordel læses i sin fulde længde sammenhæng. I det følgende har vi dog forsøgt at bringe et par highlights. Vær i øvrigt også opmærksom på, at en hel del af forslagene tager udgangspunkt i andre strategier og rammesæt, som Kommissionen har præsenteret gennem den senere tid:

Obligatoriske eco-design krav
Initiativet tager udgangspunkt i, at øget levetid for tekstilprodukter er den mest effektive vej til en betydelig reduktion af miljø- og klimabelastningen fra tekstilprodukter. I den forbindelse henviser Kommissionen til, at bedre design skal spille en central rolle. Der findes allerede frivillige ordninger som eksempelvis EU’s miljømærkekriterier og EU’s kriterier for offentlige indkøb, men Kommissionen ønsker nu at indføre bindende produkt-specifikke miljøkrav med henblik på at øge tekstilernes levetid, genbrugsegnethed, reparérbarhed, fiber-til-fiber genanvendelighed, indhold af genanvendte fibre, samt at minimere indholdet og øge sporbarheden af problematiske stoffer og at reducere de negative klima- og miljøpåvirkninger. Kommissionen ønsker ligeledes bl.a. at indføre obligatoriske krav for offentlige indkøb.

Stop for destruktion af usolgte eller returnerede tekstilprodukter
Kommissionens forslag henviser her til et forslag om et obligatorisk krav om øget gennemsigtighed fra større virksomheder, således at disse skal offentliggøre antallet af produkter, som de bortskaffer eller destruerer samt disses videre skæbne. Samtidig foreslår Kommissionen også et egentligt forbud mod destruktion af usolgte eller returnerede tekstilprodukter (hvilket dog allerede er gældende lov i flere EU-medlemsstater).

Introduktion af informationskrav og digitale produktpas
Kommissionen ønsker også at sikre mere tydelig og bedre information gennem et digitalt produktpas for tekstiler, der indeholder informationskrav for bl.a. cirkulære og bæredygtige dimensioner med henblik på brug gennem hele værdikæden. I den forbindelse vil man også revidere den nugældende mærkningslovgivning, hvor der stilles krav til bl.a. fiberindhold.

Grønne anprisninger for bæredygtige tekstiler
Dette initiativ hænger tæt sammen med det andet initiativ, som Kommissionen har præsenteret på området, hvor man bl.a. ønsker at sikre, at forbrugere får (mere) information om produkternes holdbarhed og muligheder for reparation. Man ønsker ligeledes at sætte særligt fokus på den stigende anvendelse af genanvendt polyester i tekstiler, idet fibrene som oftest stammer fra genanvendte PET-flasker snarere end fra tekstiler. Ét er at kommunikationen i relation hertil kan være vildledende for forbrugerne, men andet er, at det ikke er i tråd med de cirkulære principper for PET-flasker, idet de bør holdes i et lukket kredsløb for materialer, der er egnet til kontakt med fødevarer i stedet for at blive anvendt til produktion af tekstil. Kommissionen ønsker således at sætte særligt fokus på denne udvikling. Dels i sig selv med henblik på at fremme egentlig fiber-til-fiber genanvendelse for tekstiler, men også i regi af Initiativet for grønne anprisninger samt revisionen af Ecodesign kriterierne for tekstiler og sko.

Udvidet producentansvar samt boost af genbrug og genanvendelse af tekstilaffald
I sit udspil foreslår Kommissionen også, at der introduceres et fælles EU- krav om introduktion af et udvidet producentansvar for tekstiler med en indbygget miljøgradueret afgiftsstruktur. Kommissionen foreslår at kravet indføres i forbindelse med den kommende revision af Affaldsrammedirektivet, som forventes at blive fremsat i 2023. Målet skal være at etablere økonomi for indsamling, sortering, genbrug, forberedelse mhp. genbrug og genanvendelse samt at skabe incitament til at producenter og brands designer deres produkter under hensyntagen til cirkulære principper. I denne forbindelse foreslår Kommissionen bl.a. at en betydelig del af indtægterne fra producentansvaret dedikeres til initiativer for affaldsforebyggelse og forberedelse mhp. genbrug.

Kommissionen overvejer også at stille krav om, at booste forberedelse mhp. genbrug, genbrug og reparation ved stille krav herom som et første skridt efter indsamlingen. Endelig vil Kommissionen også præsenteret et særskilt studie, der skal danne grundlag for et forslag om obligatoriske mål for forberedelse mhp. genbrug samt genanvendelse af tekstilaffald, som kan introduceres som en del af den forventede revision af affaldsreglerne i 2023.

Lanceringen af ”Vejen til omstilling” for fremtidens tekstile økosystemer
Kommissionen vil i løbet af andet kvartal af 2022 igangsætte en proces, der skal ”sam-skabe” ”vejen til omstilling”, relevante aktører imellem. Processen skal resultere i en fælles vision for hele det tekstile økosystem og præsentere konkrete løfter om eksempelvis cirkularitet, cirkulære forretningsmodeller og aktiviteter, der kan styrke den bæredygtige konkurrenceevne og bringe sektoren i mål med den vision for 2030, som Kommissionen har præsenteret. I den forbindelse har Kommissionen lanceret en høring, hvor relevante aktører kan kommentere på en række foreslåede scenarier, som er præsenteret i et af baggrundsdokumenterne til strategien. Høringen slutter den 15. maj 2022.

Omstille overproduktion og overforbrug af tøj – at gøre fast fashion umoderne
Med de forskellige initiativer ønsker Kommissionen også at skabe et nyt paradigme for attraktive alternativer til ”fast fashion”. Virksomhederne skal lede omstillingen og opfordres til at omstille deres forretningsmodeller til at bygge på cirkulære principper, herunder at reducere antallet af årlige kollektioner og reducere klima- og miljøaftryk. For at hjælpe forbrugerne med på rejsen skal virksomhederne bl.a. tilbyde udlejningsmodeller, tilbagetagningsordninger, genbrugskollektioner og reparations-services.

I denne forbindelse har Kommissionen bl.a. også fokus på at understøtte socialøkonomiske virksomheder, som allerede er aktive inden for genbrugssektoren. Dette skal dels ske ved at understøtte partnerskaber med øvrige aktører og dels ved at medlemsstaterne understøtter aktiviteterne, herunder eksempelvis gennem fordelagtig beskatning eller momsregulering for genbrugs- og reparationssektoren.

Adressering af udfordringer i forbindelse med eksport af tekstilaffald
I Kommissionens nylige forslag om eksport af affald til ikke-OECD-lande ”Vores affald – vores ansvar”  adresserede Kommissionen bl.a. eksport af tekstiler, idet man foreslog, at eksport kun skal være tilladt, hvis modtagelandet adviserer Kommissionen med et ønske herom samt demonstrerer deres evne til at behandle affaldet på en bæredygtig måde. For at undgå at tekstilaffald eksporteres som genbrug i et forsøg på at undgå affaldsreglerne, overvejer Kommissionen i tillæg at udarbejde specifikke EU-kriterier for, hvordan man skelner mellem genbrugsegnede tekstiler og tekstilaffald. Et udbud under LIFE-puljen skal samtidig forbedre sporbarheden for eksport af brugte tekstiler og tekstilaffald.

Næste skridt
Kommissionens forslag vil nu blive debatteret af hhv. Europa-Parlamentet samt Rådet i henhold til den sædvanlige procedure i EU.

Læs mere
Du kan læse meget mere om det nye udkast på Kommissionens nye hjemmeside for den nye tekstilstrategi. Her kan du finde selve forslaget, baggrundsdokumenter, links til tilknyttede strategier, en tidslinje og meget andet.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.