Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vores affald – vores ansvar

24. november 2021
Vores affald – vores ansvar
Sådan lyder overskriften på en ny meddelelse fra Europa-Kommissionen, der præsenterer et forslag til en ændring af transportforordningen, som regulerer grænseoverskridende overførsler af affald.

Det helt overordnede mål med det nye forslag er at sikre, som det også er indikeret i overskriften, at EU’s medlemsstater, i langt højere grad end det før har været tilfældet, tager ansvar for sit eget affald. Forslaget bygger på en erkendelse af, at de nuværende regler ikke i tilstrækkelig grad har sikret en miljømæssigt acceptabel behandling. Det nye forslag skal dermed sikre, at affaldshåndteringen fremover baseres på affaldshierarkiet, at det sker på en gennemskuelig og lovlig måde men også, at affaldshåndteringen på sigt sikrer råvarerne til EU’s fremtidige cirkulære økonomi.

På vej mod ”gode cirkler”
Forslaget byder på en lang række af ændringer, der placerer sig inden for tre hovedkategorier:

  • Frigørelse af potentialet i Unionens indre marked, herunder forslag om bl.a. meget strengere regler for overførsel af affald bestemt til deponering eller forbrænding i en anden medlemsstat, overgang til digitale løsninger vedrørende udstedelse og udveksling af de oplysninger og dokumenter, der kræves i forbindelse med overførsel af affald mellem EU-medlemsstaterne, en forbedring af fast-track-proceduren for overførsel af affald samt en mere harmoniseret klassificering af affald, der overføres inden for Unionen.
  • Stop for eksport af EU’s affaldsproblem til tredjelande, herunder forslag om bl.a. begrænsning af eksport af alt affald til ikke-OECD-lande, intensiveret overvågningen af EU-affald, der eksporteres til OECD-lande, krav om at eksporterende EU-virksomheder kan påvise, at deres eksport er bæredygtig samt fastsættelse af klare kriterier for at hindre, at affald bevidst fejlagtigt eksporteres som "brugte varer"
  • Mere effektiv imødegåelse af ulovlige overførsler af affald, herunder forslag om at der oprettes en EU-håndhævelsesgruppe for overførsel af affald, som skal øge samarbejdet om og koordineringen af bekæmpelsen af ulovlige overførsler af affald, at Kommissionen bemyndiges til at støtte EU-medlemsstaternes tværnationale efterforskning af ulovlig handel med affald samt at de eksisterende regler om administrative sanktioner mod ulovlig overførsel af affald styrkes.

Den foreslåede revision af reglerne samt overgangen til digitale løsninger forventes, ifølge Kommissionen, at tilskynde til, at flere overførsler af affald sendes til forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse i Unionen, og skabe incitamenter til at mindske affaldsproduktionen. Dette skal understøtte den cirkulære økonomi, herunder føre til bedre forsyningssikkerhed for de industrielle økosystemer i Unionen, mindske deres afhængighed af brugen af primære og kritiske råmaterialer, tilskynde til, at de fuldt ud integreres i cirkulære modeller, og endelig også mindske deres klimagasudledning.

Baggrund
Det omfattende forslag bygger på et længerevarende arbejde, der har skullet kortlægge den nuværende situation. Her kunne man bl.a. erfare, at kun 12 % af de råmaterialer, der anvendes i EU-industrien, på nuværende tidspunkt kommer fra genanvendelse. Og til trods for, at andelen har været stigende i det seneste årti, bliver alt for mange affaldsmaterialer stadig ikke forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt i nye produkter inden for EU’s grænser, hvilket udgør et betydeligt tab for Unionens cirkulære omstilling.

Materialet viser udermere at der hvert år eksportes ca. 33 mio. ton affald ud af EU, hvilket svarer til ca. 16 % af den samlede globale handel med affald. Unionens eksport af affald er steget med 75 % siden 2004, hvoraf næsten halvdelen er rettet mod ikke-OECD-lande. Her ender affaldet ofte på åbne lossepladser eller forbrændes i fri luft, hvor de forurener luft og vand, skader folkesundheden og udleder betydelige mængder drivhusgasser. Ifølge Kommissionen udgør dette ikke blot et globalt miljøproblem, men også en særlig problematik i udviklingslandene og vækstlandene, som allerede står over for betydelige udfordringer i forbindelse med håndteringen af deres eget husholdningsaffald, og som forventes at opleve den største vækst i affaldsproduktionen i fremtiden.

I tillæg pointeres det, at ulovlig handel med affald er en af de alvorligste former for miljøkriminalitet og et område, hvor organiserede kriminelle netværk opererer i forbindelse med overførsler af affald både inden for og uden for EU. Ifølge Kommissionen fremgår det af koordinerede håndhævelseskampagner, at mellem 15 % og 30 % af affaldsoverførslerne kan være ulovlige, hvilket svarer til, at det ulovlige affaldsmarked i EU genererer en indtægt på 9,5 mia. EUR om året.

Læs mere
Du kan finde alle de relevante dokumenter i forbindelse med præsentationen af det nye forslag her på Europa-Kommissionens hjemmeside 

Du kan også finde en dansk version af den nye meddelelse COM(2021) 708 her i EUR-Lex (link: )  samt selve forslaget COM(2021) 709 (fra side 36) her

Endelig kan du også læse mere om udfordringerne med ulovlige handel med plastaffald i denne tidligere DAKOFA-nyhed

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.