Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Virkemidler for øget genanvendelse af husholdningsaffald

20. juli 2020
Virkemidler for øget genanvendelse af husholdningsaffald
Nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen viser veje til og fordele ved øget genanvendelse; også dem med miljømæssige bagsider.

Miljøprojekt 2145, som er udformet som et virkemiddelkatalog og udarbejdet for Miljøstyrelsen af COWI, har til formål at give et indblik i, hvordan en række forskellige virkemidler kan bidrage til at understøtte EU-målsætningerne for genanvendelse. Desuden er formålet at beskrive de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af indførelsen af virkemidlerne.

I denne analyse er der set på 11 udvalgte virkemidler, der har til formål at kunne øge genanvendelsen. De beskrevne virkemidler spænder bredt fra krav om henteordninger, oplysningskampagner, krav om særskilt indsamling, krav i udbud (om begrænsede tabsrater), krav ift. sortering til justering af biomasseaffaldsbekendtgørelsen.

Resultatet viser, at stort set alle virkemidlerne har miljømæssige fordele, idet den øgede genanvendelse medfører en reduceret miljøbelastning pga. substitution af nye materialer.

Der er dog enkelte miljøeffekter, hvor gennemførelse af virkemidlet medfører miljømæssige belastninger. Dette skyldes primært, at fald i energi fra affaldsforbrænding antages delvist at blive erstattet med fossile energikilder. Imidlertid viser resultaterne, at der samlet set kan flyttes ca. 430.000 tons fra forbrænding til genanvendelse ved at igangsætte alle virkemidler. I overslaget er der taget højde for, at enkelte virkemidler kan være indbyrdes afhængige, og at der vil være overlappende effekter. Derimod er der ikke taget højde for teknologisk udvikling, adfærdsændring samt øvrig regulering som f.eks. udvidet producentansvar for emballage.

Analysen opstiller de miljø- og klimamæssige resultater, og der foretages en samfundsøkonomisk værdisætning af klimaeffekter og partikelforurening.

Der er dog en række forhold, som det er nødvendigt at bemærke. Nogle af virkemidlerne reducerer borgernes tidsforbrug og besvær med at håndtere deres affald, f.eks. færre ture til genbrugsplads, eller at en henteordning erstatter en kubeordning – vel at mærke med uændret eller forbedret genanvendelse til følge.

Andre virkemidler øger genanvendelsen ved at øge antallet af beholdere og tømninger hos borgeren. Dette må alt andet lige forventes at øge de samfundsøkonomiske gevinster ved øget genanvendelse. Effekten af nye henteordninger målt i ton genanvendelse er dog relativt begrænset, og det er en væsentlig årsag til de høje skyggepriser for disse virkemidler.

Herudover skal en række forbehold og usikkerheder tages i betragtning:

  • Den økonomiske analyse er baseret på en barmarksantagelse. Det vil sige, at der ikke er indregnet omkostninger til omstilling af den nuværende affaldshåndtering.
  • Der er i analyserne ikke taget hensyn til evt. lokale forhold, der kan gøre et virkemiddel mere eller mindre hensigtsmæssigt i den konkrete sammenhæng.
  • Der er indregnet tab i forbindelse med genanvendelsesprocessen. Tabet for de enkelte affaldstyper er fortsat usikkert. Størrelsen på tabet i genanvendelsesprocessen kan have stor indvirkning på effekten og omkostningerne ved de enkelte virkemidler.
  • Betydningen af, at virkemidlerne kan medføre en mere ensartet indsamling eller medfører stordriftsfordele, er ikke vurderet.
  • Den samfundsøkonomiske analyse omfatter effekter, der finder sted i Danmark. Værdien af et reduceret ressourcetræk og mindre udvinding af råmaterialer indgår således ikke i den samfundsøkonomiske vurdering.

Der er et stort potentiale for at øge genanvendelsen ved at øge sorteringseffektiviteten af det indsamlede husholdningsaffald. Lav indsamlingseffektivitet og fejlsorteringer kan skyldes uvidenhed hos borgeren, uhensigtsmæssige sorteringsvejledninger, eller fordi besværet overstiger den oplevede nytte. En del af disse udfordringer kan i princippet løses med bedre information til borgeren.

Endelig vil den teknologiske udvikling sandsynligvis med tiden kunne bidrage med løsninger både ift. øget sorteringseffektivitet og reduceret tab i sorteringsprocessen. Sortering af restaffald hører under teknologiske løsninger, der vil kunne bidrage til, at en væsentlig del af de genanvendelige materialer, som borgerne ikke får udsorteret, alligevel i sidste ende går til genanvendelse.

Du kan læse hele Miljøprojekt 2145 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.