Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Træflis fra havepark-affald som brændsel – nyt forslag til standard

10. juli 2019
Træflis fra havepark-affald som brændsel – nyt forslag til standard
En ny rapport giver det første danske bud på brændselsspecifikationer og –klasser i et forslag til en branche-anerkendt standard for have-parkaffaldsflis (HPA-flis). Forslaget bygger på aktørernes erfaringer og heraf afledte anbefalinger, som også er beskrevet. Nyere erfaringer er baggrund for udbud af et biomasse-fjernvarmeanlæg ved Sorø til 100% HPA-flis.

Miljøstyrelsen har offentliggjort afrapportering fra et projekt, som havde til formål at understøtte en øget udsortering og oparbejdning af egnede fraktioner af have-parkaffaldet til brændselskvalitet. Projektet beskriver, hvad der står i vejen for en øget produktion af brændsel fra have-parkaffald og giver flere anbefalinger til at løse disse udfordringer, herunder opstiller et forslag til brændselsspecifikationer. Der er vejledende eksempler på konkrete produktionsforhold af forsortering, neddeling og sortering. Årstidsvariation i sammensætning af have-parkaffald og betydningen for håndteringen er også beskrevet. Den gældende danske Ressourceplan for affaldshåndtering forventer, at 22 % af have-parkaffaldet bliver energiudnyttet ved forbrænding. 

Forslag til brændselsspecifikation rettet mod biomasse-fyrede energianlæg

Flis af have-parkaffald har en struktur og partikelstørrelsesfordeling, som er meget forskellig fra skovflis og især træflis. Strukturen har stor indflydelse på skridegenskaberne og volumenbaseret brændværdi. Begge disse forhold kan give anledning til driftsproblemer, hvilket er fokusområder i den videre udvikling af en branchestandard.

I den foreslåede standard er der foretaget en opdeling af HPA-flis i tre kvalitetsklasser, som er valgt på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra branchen (se rapporten side 34-35). Kvalitetsklasserne adskiller sig bl.a. med hensyn til maksimalt tilladt indhold af aske og større sten/metalstykker.

Baggrund for forslaget og beregninger

Opdelingen og specifikationerne skal ses som et første oplæg til branchen til diskussion for en fastlæggelse af den bedst mulige opdeling og de mest anvendelige specifikationer. Der kan trækkes en parallel til Videnblad 160 fra Videncenter for Halm- og Flisfyring omkring specifikation af størrelsesfordeling af flis, som i mange år har været anvendt af værker i hele landet til specifikation af størrelsesfordelingen af træflis. 

Projektet havde dialog (i 2016) med ledende danske aktører, som fysisk håndterer det indsamlede HPA for kommunerne for at udsortere de vedagtige dele til afsætning til energiudnyttelse ved forbrænding. Dette danner baggrund for forslagene i rapporten. Rapporten giver også et overblik ver mængden af have-parkaffald i Danmark og beregner mængden af HPA-flis-kvaliteter, der kan produceres til forskellige typer af energianlæg. 

Nyt fjernvarmeanlæg ved Sorø baseres på HPA-flis

AffaldPlus sendte et nyt biomasse-energianlæg i Sorø i udbud i maj 2019, og anlægget skal erstatte det nuværende naturgasfyrede anlæg hos Sorø Fjernvarme. Det nye Sorø Bioenergi skal som udgangspunkt anvende 100 % neddelt have-parkaffald og kunne supplere med varierende mængde skovflis i perioder.

De oplyste brændselsspecifikationer i udbudsmaterialet svarer nogenlunde til ”Kvalitetsklasse HPA III, dimension P200” i den nye rapports forslag til brændselsspecifikationer, men udbudsmaterialet kræver dog, at det nye anlæg skal kunne håndtere HPA-flis med et askeindhold på op til 20 % (svarende til "worst case" askeindhold for AffaldPlus' HPA-flis - normalt er indholdet lavere).

DAKOFAs netværk for bio- og slambehandling var på besøg hos AffaldPlus i juni måned og fik bl.a. gennemgået produktion af HPA-flis til brændsel. Brændselsproduktionen udgør 30-35 vægt-% af AffaldPlus’ ca. 50.000 tons have-parkaffald/år, mens det resterende finmateriale udbringes på landbrugsjord.

Der er fire tilbud, som er blevet prækvalificerede for det nye Sorø Bioenergi anlæg, og den endelige leverandør forventes offentliggjort til september. Eksempler på eksisterende energianlæg med HPA-flis som primær-brændsel findes i Bogense, Sønderborg og Sindal, og de anvender en særlig forgasningsovns-teknologi fra den danske virksomhed Dall Energy.

Links til rapporten og supplerende materiale 

Miljøstyrelsens rapport ”Have-/parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding”, Miljøprojekt 2091 fra juni 2019, kan hentes her  

FORCE Technology’s oplæg om projektet fra et møde i DAKOFAs Energi- og klimanetværk 7. juni 2016 kan findes på siden her  

Affald Plus’ udbudsmateriale vedr. Sorø Bioenergi fra maj 2019 kan hentes for Særlige betingelser her og for Tekniske specifikationer for ovn, kedel og røggas her 

AffaldsPlus oplæg om håndtering af have-parkaffald mv. fra et møde i DAKOFAs netværk for bio- og slambehandling 19. juni 2019 kan findes på siden her 

Sorø Fjernvarme omtaler det kommende energianlæg til HPA-flis her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.