Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny bekendtgørelse og ny vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

04. juli 2018
Ny bekendtgørelse og ny vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Fødevarestyrelsens nye bekendtgørelse nr. 574 af 29. maj 2018 om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold trådte i kraft d. 1. juli. Samtidig er der også kommet en ny vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Den nye bekendtgørelse indeholder nye muligheder for behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved "andre specifikke krav", hvilket afspejler de alternative temperaturer og holdetider, som også findes i bilag 3 i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr 843 af 23. juni 2017. De nye muligheder gælder kun, hvis digestatet (nedbrydningsaffaldet, den afgassede biomasse) anvendes i Danmark og kun for de animalske biprodukter køkken- og madaffald, æg og ægprodukter, tidligere fødevarer samt tidligere foder.

Der er fortsat mulighed for at anvende gennemførelsesforordningens behandlingsmuligheder (herunder fx 70 gr i 1 time ved en partikelstørrelse på max. 12. mm) for de fire angivne animalske biprodukter. Øvrige animalske biprodukter end de ovenfor angivne fire har ikke mulighed for lempeligere krav end fastsat i gennemførelsesforordningen (nr. 142 fra 2011) til biproduktsforordningen (nr. 1069 fra 2009).

Vejledningen nr. 9531 af 29. juni 2018 gennemgår de forskellige regler i den nye bekendtgørelse og flere af bestemmelserne i biproduktsforordningen (nr. 1069 fra 2009) og gennemførelsesforordningen (nr. 142 fra 2011). Vejledningen omfatter ikke forordningernes generelle krav om bl.a. kategorisering, sporbarhed, omsætning og transport. Vejledningen omfatter endvidere ikke krav i anden lovgivning, og man skal derfor være opmærksom på, at der kan være yderligere krav i disse. Anden lovgivning kan også anvende en anden terminologi.

Anvendelse af glycerin, som er et eftertragtet input-materiale til biogasanlæg, beskrives grundigt i den nye vejledning. Det fremgår, at glycerin som udgangspunkt skal være kategori 1-glycerin være fremstillet på et biodieselforarbejdningsanlæg i Danmark. Såfremt kategori 1-glycerin stammer fra en anden EU-medlemsstat kræves det, at afsenderen i oprindelseslandet har fået tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at afsende denne type glycerin til et specifikt anlæg i Danmark. Nedbrydningsaffaldet fra et biogasanlæg, der anvender kategori 1-glycerin, må kun anvendes som organisk gødningsmiddel og jordforbedringsmiddel i Danmark. Det er ikke tilladt at importere kategori 1-glycerin fra tredjelande til anvendelse i biogasanlæg, som producerer organiske gødningsmidler og jordforbedringsmidler.

Vejledningen uddyber også kravene til driftsledere, som anvender organiske gødningsmidler og jordforbedringsmidler. Driftsledere, der har ansvaret for disse jordarealer skal sikre, at anvendelsen registreres på Landbrugsindberetning.dk undtagen, hvis der ikke holdes opdrættede dyr på bedriften eller jordarealerne.

Alle, der anvender organiske gødningsmidler og jordforbedringsmidler med animalsk indhold på landbrugsjord, skal føre optegnelser over mængder, datoer og steder for anvendelsen og datoer for, hvornår opdrættede husdyr har fået adgang til de pågældende arealer, eller foderplanter er blevet høstet på de pågældende arealer. Tabel 3 i vejledningen viser for hvilke kombinationer af animalske biprodukter og behandlinger, hvor der ikke er et krav om en 3 ugers "karantæne"-periode fra udbringningen af organisk gødning/jordforbedringsmiddel til, at opdrættede dyr må få adgang til arealerne, eller at der må høstes foderplanter fra arealerne. 

Den nye bekendtgørelse nr. 574 af 29. maj 2018 om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold kan findes her 

Den nye vejledning nr. 9531 af 29. juni 2018 om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold kan findes her  

Yderligere forklaring af reglerne i bioproduktsforordningen vedr. anvendelse af animalske biprodukter i biogasanlæg kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.