Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Madaffald kan komme i gas-bybusser og på landbrug med malkekvæg

11. maj 2017
Madaffald kan komme i gas-bybusser og på landbrug med malkekvæg
Kommende kvalitetskrav gør, at gødningen fra biogasanlæg med kildesorteret organisk dagrenovation også kan anvendes af mælkebønder. Bedre økonomi for tilslutning til gasnettet og nye udbud af bybusser giver lokale muligheder for grøn transport.

Anvendelse af slutprodukterne fra biogasanlæg med madaffald var blandt hovedtemaerne på DAKOFA konference den 9. maj om genanvendelse af organisk dagrenovation. En kort opsummering af pointerne fra dette tema fra konferencen findes nedenfor.

Miljøstyrelsen fortalte om kommende kvalitetskrav til biopulpen fra forbehandlet madaffald – krav som vil gøre det muligt at afsætte digestat fra gyllebaserede biogasfællesanlæg med organisk dagrenovation til de danske mælkebønder. Ny analysemetode og grænseværdier for max indhold af fysiske urenheder (plast, metal, glas) > 2 mm forventes indført i en kommende revidering omkring årsskiftet af Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Hermed vil digestatet få mulighed for at leve op til Mejeribrugets brancheaftale fra efteråret 2016 om, at mælkebønderne kan modtage denne organiske gødning på visse betingelser.

De danske økologiske landmænd efterspørger i stadig større omfang digestat fra biogasanlæggene. De vil, ifølge deres interne stramme regler, fortsat kunne anvende ikke-økologisk biogasgylle, hvis der også indgår madaffald e. lign. i digestatet. Men det er vigtigt, at hele værdikæden arbejder sammen for at få bedst mulig kvalitet af slutprodukterne. Kommunerne skal stille krav i deres udbudsmateriale, når de indfører kildesortering, borgerne skal hjælpes med at få gode kildesorteringsvaner, renovatørerne bør udføre ’kvikcheck’ af sorteringen, forbehandlingsanlæggene skal være effektive og biogasanlæggene kvalitetsbevidste.

Biogas kan få en nøglerolle i omstillingen til det fossilfrie samfund og spiller godt sammen med de fluktuerende vedvarende energikilder vind og sol. Når madaffaldet anvendes i de gyllebaserede biogasfællesanlæg er det samtidigt med til at nedsætte drivhusgasemissionen fra landbruget og fremme husdyrgødningens rolle i fremtidens energisystem. Beregninger viser, at biogas er en samfundsøkonomisk billigere løsning til den tunge transport end bioethanol.

Ændring af betalingsreglerne for tilslutning til naturgasnettet har gjort det mere fordelagtigt at koble biogasfællesanlæggene på nettet. Og de nye, stadig større biogasanlæg kan udnytte de økonomiske storskalafordele, som findes ved opgraderingsanlæg for biogas til naturgaskvalitet. Biogascertifikater er derfor på vej til at blive mere og mere udbredt i forbindelse med krav i udbud af busruter og affaldsindsamling. En rentabel gas-tankstation kræver i dag 30-40 store køretøjer, og der er mange nye udbud på vej i 2018 og et par år frem af bybus-ruter. Den allerstørste mulighed for gas til tung transport synes dog at være i city-transporten, hvor varer omlastes fra transportcentrene efter langdistance-transport og distribueres videre ud til bycentrene i landet. 

Alle præsentationer fra DAKOFA konferencen 'Genanvendelse af organisk dagrenovation. Indsamling, sortering, kvalitet og køretøjer', som blev afholdt den 9. maj 2017, kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.