Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Farligt affald: Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om HP 14 ”økotoksisk”

22. januar 2019
Farligt affald: Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om HP 14 ”økotoksisk”

Den 5. juli 2018 blev det obligatorisk at tillægge kriterierne for økotoksicitet (HP 14) betydning ved klassificering af farligt affald. Dette skete, da forordningen 2017/997 trådte i kraft. HP 14 kriterierne forventes at betyde, at mere affald klassificeres som farligt affald, og at nogle fraktioner som følge heraf skal behandles på andre anlæg end hidtil, samt at der er anlæg, som må ansøge om godkendelse til at modtage farligt affald til behandling. Miljøstyrelsen har nu udarbejdet en vejledende udtalelse, som har til formål at beskrive de nye kriterier, samt vejlede i fremgangsmåden for anvendelse af kriterierne.

Under Fareegenskaben HP 14 ”økotoksisk” henhører seks forskellige fareklasser- og kategorikoder. For hver af disse er der fastsat koncentrationsgrænser - over eller lig hvilke, affaldet klassificeres som farligt affald. Med forordningen 2017/997 introduceredes endvidere et nyt sæt summeringsregler for HP 14. Til summeringsreglerne er der knyttet afskæringsværdier for hver fareklasse- og kategorikode. Såfremt et stofs koncentration er lig med eller overskrider afskæringsværdien, skal stoffets koncentration medregnes i summeringerne. Dette er opsummeret i tabel 1 og boks 1 i den vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Det er endvidere muligt at vurdere affaldets økotoksiske egenskaber ved hjælp af biotests, men det fremgår ikke fra EU Kommissionens side, hvilke metoder der anbefales anvendt, eller hvordan testresultater finder anvendelse i forbindelse med klassificering af farligt affald. 

Miljøstyrelsen anbefaler følgende fremgangsmåde i forhold til at vurdere, om affaldet skal klassificeres som farligt affald med fareegenskaben HP 14:

  1. Ved kendt kemisk sammensætning kan stoffernes klassificering findes ved opslag i ECHA’s database (CL Inventory)
  2. Ved kemiske analyse for de stoffer, som vurderes at være relevante. Ofte er det ikke muligt at bestemme hvilken stofforbindelse f.eks. et metal indgår i, og i dette tilfælde bør man, jf. den vejledende udtalelse, tage udgangspunkt i at anvende en konservativ tilgang i forhold til klassificeringen og antage, at stofferne forekommer på deres farligste form. 
  3. Biologiske tests kan anvendes til at vurdere affaldets økotoksiske egenskaber, hvis den kemiske sammensætning ikke kendes. Men der gøres opmærksom på, at der mangler erfaringer med hensyn til anvendelse af biologiske tests i relation til klassificering af farligt affald. Miljøstyrelsen opfordrer derfor kommunerne til at orientere Miljøstyrelsen om eventuelle testresultater med henblik på at indsamle og udveksle erfaringer.

DAKOFA har på vidensbanken om farligt affald samlet relevante vejledninger og andet materiale i relation til klassificering af farligt affald. Her får du en samlet oversigt over vejledninger – både fra Miljøstyrelsen, EU Kommissionen og DAKFOA samt andet relevant materiale

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.