Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-forslag om ingen nye benzin- og dieselbiler fra 2035 og CO2-skat på import af visse energikrævende produkter

04. august 2021
EU-forslag om ingen nye benzin- og dieselbiler fra 2035 og CO2-skat på import af visse energikrævende produkter
Europa-Kommissionen fremlagde den 14. juli 2021 en pakke kaldet ”Klar til 55” (aka ”Fit for 55”), som indeholder 13 nye initiativer for at gøre EU's politikker inden for klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning klar til at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet. Det er EU-klimamålet for 2030 i den nye, europæiske klimalov.

Forslagene kombinerer: anvendelse af emissionshandel i nye sektorer og strammere regler i det eksisterende emissionshandelssystem, øget brug af vedvarende energi, større energieffektivitet, hurtigere udrulning af transportformer med lave emissioner og af infrastruktur og brændstoffer til at understøtte dem, tilpasning af skattepolitikkerne til målene i den europæiske grønne pagt, foranstaltninger til forebyggelse af kulstoflækage og værktøjer til at bevare og øge vores naturlige kulstofdræn. 

"Klar til 55"-pakken indeholder i alt 13 initiativer:

Otte forslag med ændringer til eksisterende EU-lovgivning

 • en revision af EU's emissionshandelssystem (EU ETS), herunder dets udvidelse til at omfatte skibsfart, revision af reglerne for luftfartsemissioner og indførelse af et særskilt emissionshandelssystem for vejtransport og bygninger
 • en revision af forordningen om indsatsfordeling vedrørende medlemsstaternes reduktionsmål i sektorer uden for EU ETS
 • en revision af forordningen om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)
 • en revision af direktivet om vedvarende energi
 • en omarbejdning af direktivet om energieffektivitet
 • en revision af direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer
 • en ændring af forordningen om fastsættelse af CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne
 • en revision af energibeskatningsdirektivet

Fem forslag til ny EU-lovgivning/-strategier

 • en CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM)
 • ReFuelEU Aviation med henblik på bæredygtige brændstoffer til luftfart
 • FuelEU Maritime med henblik på et grønt europæisk havområde
 • en social klimafond
 • en EU-skovstrategi

Yderligere forslag og ændringer forventes i slutninger af 2021, herunder en revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne samt nye retningslinjer for klima-, energi – og miljøstatsstøtte.

Nogle af de 13 initiativer uddybes i det følgende.

Intet salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2035

 • Der er behov for en kombination af foranstaltninger for at tackle de stigende emissioner fra vejtransport som supplement til emissionshandelen. Strengere standarder for CO2-emissioner for personbiler og varevogne vil fremskynde overgangen til emissionsfri mobilitet ved at kræve, at de gennemsnitlige emissioner fra nye biler reduceres med 55 % fra 2030 og 100 % fra 2035 i forhold til 2021-niveauet. Alle nye biler, der registreres fra og med 2035, vil således være nulemissions-køretøjer af drivhusgasser.
 • For at sikre, at førerne kan oplade eller optanke deres køretøjer på et pålideligt netværk i hele Europa, vil der med den reviderede forordning om infrastruktur for alternative brændstoffer blive stillet krav om, at medlemsstaterne udvider opladningskapaciteten i overensstemmelse med salget af nulemissionskøretøjer og etablerer ladestandere og tankstationer med regelmæssige mellemrum på større motorveje: hver 60 km for elektrisk opladning og hver 150 km for brintpåfyldning.

Skibe og fly skal bruge mere miljørigtige drivmidler

 • Flybrændstof og skibsbrændstoffer forårsager betydelig forurening og kræver også en særlig indsats som supplement til emissionshandelen. I forordningen om infrastruktur for alternative brændstoffer stilles der krav om, at fly og skibe skal have adgang til ren elforsyning i større havne og lufthavne.
 • Med initiativet ReFuelEU Aviation forpligtes brændstofleverandører til at blande stadig større mængder af bæredygtige flybrændstoffer i jetbrændstof, der tankes i EU's lufthavne, herunder syntetiske brændstoffer med lavt kulstofindhold, også kendt som e-brændstoffer. Med initiativet FuelEU Maritime fremmes udbredelsen af bæredygtige skibsbrændstoffer og nulemissionsteknologier på lignende måde ved at fastsætte en øvre grænse for indholdet af drivhusgasser for den energi, som anvendes af skibe, der anløber europæiske havne.

CO2-skat på import af visse energikrævende produkter

 • Endelig vil en ny CO2-grænsetilpasningsmekanisme (carbon border adjustment mechanism, the ‘CBAM’) sætte en kulstofpris på import af et målrettet udvalg af produkter for at sikre, at en ambitiøs klimaindsats i Europa ikke fører til kulstof-lækage. Dette vil sikre, at europæiske emissionsreduktioner bidrager til et globalt fald i emissionerne i stedet for at skubbe kulstofintensiv produktion ud af Europa. Mekanismen har også til formål at tilskynde industrien uden for EU og vores internationale partnere til at tage skridt i samme retning.
 • Kommissionen foreslår produktgrupperne jern og stål (undtagen jernskrot), cement, kvælstofholdige kunstgødninger, aluminium og elektricitet som relevante kandidater til CO2-beskatning ved import (jf. bilag 1 side 62-64 og de indledende bemærkninger nr 29-46).

 

Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal nu i gang med at forhandle om de nye forslag fra kommissionen.

Europa-Kommissionens omtale af klimapakken ”Klar til 55” fra 14. juli 2021 og med link til de forskellige forslag kan findes her 

Klimaminister Dan Jørgensens kommentarer i forbindelse med EU's klimapakke "Klar til 55" kan læses her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.