Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: Det udvidede producentansvar for emballage i Danmark set i lyset af Lov 898 – hvem har hvilke roller i fremtiden?

Det udvidede producentansvar for emballage i Danmark set i lyset af Lov 898 – hvem har hvilke roller i fremtiden?

På dette seminar tager vi temperaturen på producentansvarets mulige implementering og debatterer, hvordan systemet vil passe ind i reglerne for affaldssektorens organisering i fremtiden.

Det nye program tager udgangspunkt i, hvordan det kommende emballageproducentansvar kan indrettes under de nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttigørelse mv. (jf. Miljøbeskyttelsesloven og Forsyningstilsynsloven ændret ved Lov 898 af 21. juni 2022) og den reviderede Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 938 af 20 juni 2022. 

I den nationale udmøntning skal der overordnet set tages stilling til følgende, som derfor også vil blive temaerne på seminaret:

  • hvilken rolle kommuner og producenter/kollektive ordninger skal have ift. håndtering af affald fra husholdninger og virksomheder.
  • regulering af producenternes kollektive ordninger.
  • model for fastlæggelse af serviceniveau og producenternes økonomiske kompensation af kommunal opgaveløsning.
  • kriterier mv. for miljøgraduering af medlemsbidrag i kollektive ordninger.
  • organisering af understøttende administration og finansiering af tilsyn.
  • omkostningsopgørelse- og fordeling i oprydningsansvaret, samt ansvarsfordeling mellem havne, kommuner og producentansvar ift. fiskeredskaber af plast.

Hjemlen til at udarbejde reglerne for producentansvaret er allerede delvist implementeret i Miljøbeskyttelsesloven, og der arbejdes derfor nu på at finde et politisk kompromis, der kan danne rammen for implementeringen af de detaljerede regler. Miljøministeren har tidligere, ifm spm. 13 under forhandlingerne om Lovforslag 112/Lov 807, svaret, at:

”Principper for organisering og finansiering af det udvidede producentansvar for emballage fremgår af lovforslagets generelle bemærkninger. Det fremgår bl.a., at udgangspunktet for udmøntningen er den til enhver tid gældende organisering af affaldssektoren, samt organisering af de øvrige producentansvars­ordninger. Dette med henblik på at sikre en strømlinet affaldssektor med en klar rolle- og ansvars­fordeling, som er enkel at forstå og benytte for borgere og virksomheder, samt enkel at føre kontrol og tilsyn med. Det fremgår, at der vil blive fastsat krav til indsamlingsordninger ift. hvilke fraktioner emballage­affaldet skal indsamles i. Dette med henvisning til affaldsdirektivets krav til særskilt indsamling af affald. Det fremgår også, at der skal være en enkel administration med henblik på færrest mulige administrative omkostninger, samt at EU-vejledninger vedrørende minimumskravene vil blive fulgt i udmøntningen. Dette med henblik på så stor grad af harmonisering i udmøntningen på tværs af EU som muligt. Det fremgår desuden, at der i udmøntningen kan blive taget hensyn til affaldsdirektivets mulighed for at fravige kravet om, at producen­terne finansierer alle nødvendige omkostninger.

Emballageaffald udgør en væsentlig andel af det genanvendelige affald fra husholdninger, og det er nødvendigt med yderligere analyser og fortsat inddragelse af interessenterne for at kunne fastlægge de nærmere detaljer mht. organisering og finansiering.”

Regeringen nedsatte et samarbejdsforum for producentansvar (SAF) med repræsentanter fra erhvervsorganisationer og kommuner. SAF havde til formål at give anbefalinger og løsningsforslag til udmøntning af de nye producentansvarsordninger i Danmark. SAF fremlagde anbefalinger i juni 2021. Anbefalingerne kan læses her. Efterfølgende har regeringen udarbejdet sine anbefalinger, der netop nu er til forhandling. 

EU’s emballagedirektiv stiller krav om, at alle medlemslandene skal have implementeret et udvidet producentansvar for emballage senest 1. januar 2025. Dette producentansvarssystem skal leve op til affaldsdirektivets krav, der gælder for alle producentansvarsordninger i EU.

Danmark er ét af de få lande, der ikke tidligere har haft et udvidet producentansvar for emballage og kan derfor implementere alle de nye regler uden at ændre på en tidligere ordning. De fleste andre EU-lande er forpligtet til at ændre deres eksisterende systemer, så de fremadrettet lever op til affaldsdirektivets regler.

Deltag på seminaret og få et overblik over processen, de mange spørgsmål, der skal besvares og de nødder, der skal knækkes inden den endelige implementering bliver til virkelighed.

Læs evt. også:

  • DAKOFAs nyhed fra 28. juni 2022 "”Affaldsaktørbekendtgørelsen m.fl. samt høringsnotatet er offentliggjort”  her 
  • DAKOFAs nyhed fra 9. juni 2022 ”Folketinget har vedtaget L153, som træder i kraft 1. juli” her
  • DAKOFAs nyhed fra 5. juni 2020 "Lovforslag 112 om producentansvarsordningerne for emballage og elektronik - nu vedtaget" her 

Program

9.00 - 9.30 Kaffe og registrering

9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
9:45-10:15
En kommende organisering af det udvidede producentansvar for emballage - hvad er de nuværende muligheder?
10:15-10:40
Organiseringen af det nye producentansvar for emballage - hvordan forbereder vi os bedst?
Johnny Bøwig, Dansk Producentansvar (DPA)
Johnny Bøwig
10:40-11:00
Pause
11:00-11:25
En ny kollektiv ordning for emballage – hvem er vi og hvad bliver vores rolle fremover?
Karin Klitgaard, DI
Karin Klitgaard

Bestyrelsesformand for Dansk Emballage Producentansvar

11:25-11:50
Elreturs udvidelse til emballage – en eksisterende kollektiv ordning udvider til også at være kollektivordning for emballageproducenter
Morten Harboe-Jepsen, Elretur
Morten Harboe-Jepsen
11:50-12:15
Hvordan vil producentansvaret passe ind i reglerne for affaldssektorens organisering i fremtiden og hvilke udfordringer er der evt. hermed?
Inge Werther, NIRAS
Inge Werther
12:15-12:30
Opsamlende spørgsmål og afrunding

DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

30. august 2022
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Online via Zoom og YouTube og fysisk hos DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8. 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
23. august 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.