Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Danmark og emballagerne - Miljøstyrelsen udgiver emballagestatistik for 2015

17. april 2018
Danmark og emballagerne - Miljøstyrelsen udgiver emballagestatistik for 2015
Hvordan producerer, importerer, eksporterer, anvender, indsamler og genbruger vi emballager i Danmark? Miljøstyrelsens nyligt udsendte statistik for emballager 2015 giver svar!

Emballageforbrug: 

I 2015 var emballageforbrug i Danmark 882.445 tons eller 154 kg per indbygger. Der importeres netto ca. 20% svarende til ca 170.000 tons, hovedparten som tom emballage. Det samlede danske forbrug af emballager har været relativ stabilt de seneste 5 år. 

Statistikken viser, at den overordnede fordeling på materialer er: 43% papir og pap, 22% plast, 18% glas, 12% træ og 4% jern og metal. 

Emballageanvendelse: 

Statistikken viser, at 68% af al emballage anvendes som salgsemballage (den emballage forbrugeren i de fleste tilfælde tager med sig hjem). Dette varierer voldsomt mellem de enkelte materialer, hvor for eksempel al emballage af metal og glas samt 91% af al plastemballage anvendes som salgsemballage, mens 87% af træemballagen anvendes som transportemballage i form af fx paller. 

Salgsemballagen har typisk kun én forbrugscyklus, hvilket giver store økonomiske tab i nogle fraktioner. EU’s anslår i sin plaststrategi, at 95% af værdien af plastemballager går tabt efter kun én forbrugscyklus. Dette svarer til et tab, på EU-niveau, på mellem 70 og 105 mia. euro om året.

Emballageindsamling: 

Emballagestatistikken indeholder ikke opgørelser over de faktiske genanvendte emballagemænger; blot mængderne indsamlet med henblik på genanvendelse. 

Emballageindsamlingen i 2015 var på 652.394 tons, svarende til 74%. Her er der også betydelige variationer mellem de enkelte materialer. Hvor 72-95% af de øvrige materialer indsamles, sker det kun for 31% af emballager af plast. Til gengæld er indsamlingsprocenten af emballager af plast, papir/pap, jern/metal og træ stigende, mens den er faldende for glasemballager. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at forbruget af glasemballage er stigende i samme periode. 

Forskellen mellem forsyningsmængden og den indsamlede mængde skyldes, ifølge rapporten, en kombination af manglende udsortering og forkert klassifikation af emballageaffald. 

Rapporten viser, at Danmark opfylder Emballagedirektivets genanvendelsesmål for de enkelte emballagetyper. 

Genbrugsemballager: 

En opgørelse, i emballagestatistikkens bilag 1, af genbrugsemballage i 2014 viser, at Danmark har en beholdning på 184 mio. stk. genbrugsemballage, som tilsammen har cirkuleret omkring 825 mio. gange. Drikkevareindustrien tegner sig for 86%, hvoraf størstedelen udgøres af flasker. Hvis der i stedet skulle anvendes engangsemballager af samme materialer, ville den samlede emballageaffaldsmængde stige med ca 1,6 mio tons årligt. 

Det er dog sandsynligt, at en del af emballagerne ville blive erstattet af lettere materialer. Eksempelvis kunne man forestille sig glasflasker erstattet af plastflasker og plastkasser erstattet af papkasser. 

Mængden af genbrugsemballager til drikkevarer er i øvrigt faldende grundet stigende brug af engangsemballager. 

 

Den samlede emballagestatistik 2015 kan læses her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.