Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bedst genanvendelse af husholdningsaffald fås ved kildesortering og -opdeling

05. oktober 2015
Bedst genanvendelse af husholdningsaffald fås ved kildesortering og -opdeling

Miljøstyrelsen har publiceret en rapport som har undersøgt, i hvilken grad de genanvendelige materialer i blandet dagrenovation (restaffald) fra husholdninger reelt kan genanvendes. Undersøgelsen omfatter de tørre affaldsfraktioner dvs. hård og blød plast, papir, pap, metal og glas.

Vurderingen er foretaget af en ekspertgruppe, der har kigget på forskellige prøver fra både kildesorterede materialer, restaffald, kontamineret restaffald, blandet dagrenovation, kildeopdelte affaldsfraktioner mv. Det fremgår ikke af rapporten, hvem der har indgået i ekspertgruppen. De genanvendelige materialer i prøverne er blevet vurderet ift. afsætningspris, egnethed til genanvendelse, miljøbelastning og arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter ikke vurdering af indsamlingsleddet og f.eks. serviceniveau i forhold til borgerne.

Undersøgelsen viser overordnet, at kontaminering af de genanvendelige materialer har stor betydning for, hvor egnede de er til genanvendelse. Det er især kontaminering af madaffald, der er betydende.

Af denne grund har de kildesorterede og -opdelte materialer generelt opnået gode vurderinger på alle parametre, med undtagelse af hård plast, hvor der er nogle forbehold for pris og egnethed til genanvendelse. Den bløde plast fra kildesortering er vurderet højere end blød plast fra restaffald, selvom blød affaldsplast generelt har et ringe potentiale for genanvendelse og en lav afsætningspris.

For kildeopdelt affald er renheden generelt lige så god som de kildesorterede materialer. Forskellen i vurderingerne mellem kildesorteret og kildeopdelt baseres alene på, at kildeopdelte materialer efterfølgende skal sorteres – der finder altså en ekstra sortering sted. Derfor scorer kildeopdeling generelt lidt mindre en kildesortering. Da indsamlingsleddet ikke er omfattet indgår evt. besparelser i dette led ikke i nærværende vurdering.

Overordnet er egnetheden til genanvendelse for blød plast, pap og papir udsorteret fra forskellige restaffaldsfraktioner generelt vurderet som ringe. Dette skyldes, at materialerne bliver kontamineret af det andet affald – især madaffaldet. Pap og papir suger væde og madrester til sig og den bløde plast er også ofte forurenet med madaffald. Vurderingen er derfor, at hvis disse materialer ikke udsorteres gennem kildesortering eller –opdeling egner de sig bedst til at blive brændt med energiudnyttelse.

Hård plast udsorteret fra blandet restaffald vurderes lavt på alle parametre, men dog lidt bedre end blød plast på f.eks. genanvendelsen, da muligheden for at sortere den hårde plast ud i typer er større, hvis overfladet ikke er dækket af andet affald. Hård plast optager f.eks. lugt fra andet affald, hvilket udfordrer behandlingen.

Endvidere er en stor del af plastemballagerne lavet af laminater, som gør dem vanskelige af genanvende.
Metal kan udsorteres fra det blandede restaffald, når det vurderes ud fra pris og egnethed, men arbejdsmiljø og miljø belastes mere end ved genanvendelse af kildesorteret metal.

Glas udsorteret fra blandet dagrenovation vurderes til at være uproblematisk. Kontamineret glas kan uden problemer genanvendes. Dog er der stor risiko for at glasset bliver knust og derfor er forekomsten af hele glas og flasker begrænset.

Ud over ekspertvurderingerne af de forskellige affaldsprøver er der gennemført et litteraturstudie, hvor resultater fra f.eks. Norge viser, at genanvendelse og håndtering af materialer i restaffaldet og genanvendelige materialer, der har været i kontakt med madaffald, påvirker arbejdsmiljøet negativt. Endvidere stiger eksponeringen for mikrober om sommeren, hvor det er varmt og nedbrydningen af affaldet sker hurtigere.

Find Miljøstyrelsen undersøgelse om genanvendeligt affald indsamlet i dagrenovation her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.