Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Offentliggjort miljøprojekt om forbehandlet biopulp til biogasanlæg

15. marts 2019
Offentliggjort miljøprojekt om forbehandlet biopulp til biogasanlæg
Miljøstyrelsen har offentliggjort et miljøprojekt, som fremlægger baggrundsmaterialet for de opstillede grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp og kompost. Grænseværdierne blev indarbejdet i Affald-til-jord-bekendtgørelsen i sommeren 2018.

Formålet med projektet var at undersøge hvilke yderligere krav, der bør stilles til kvaliteten af den forbehandlede biopulp med fokus på indholdet af fysiske urenheder, inden den leveres til biogasanlæg og i givet fald hvilke parametre og metoder, prøverne skal udtages og analyseres efter.

Fysiske urenheder anvendes som en fælles betegnelse for den totale mængde af uønskede materialer i biopulpen. Det er materialer som f.eks. sten, jord, metal, glas, plast mv. Herudover har projektet undersøgt hvilke parametre, der i dag undersøges for samt om de biogasanlæg, der modtager den forbehandlede biopulp, stiller yderligere krav til kvaliteten af biopulpen.

Udover at undersøge de eventuelle danske krav, er det også undersøgt hvilke krav til fysiske urenheder i biopulpen, der stiller i andre lande (Tyskland, England, Sverige, Norge, Finland og Østrig) samt hvilke andre parametre, der undersøges for i de nævnte lande.

Som led i projektet blev der udtaget 6 prøver af biopulp fra hvert af fire forbehandlingsanlæg i slutningen af 2016, og prøverne blev analyseret med forskellige metoder for indhold af fysiske urenheder (se tabeller 9.1 - 9.3).

De opstillede danske grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp bygger også på analyser af areal og vægt af plastaffald i ca. 100 biopulp-prøver, som forbehandlingsanlæggene selv fik gennemført i 2016 og 2017. Desuden har løbende diskussioner i brancheforeningen Genanvend Biomasse haft væsentlig betydning for tolkning og uddybning af bedst egnede metoder. Dette er beskrevet i 'Kapitel 10 Efterskrift', som bestemt også bør læses. Det blev konkluderet, at der er en række elementer, som ikke kunne forudses ved især de svenske analysemetoder. Det væsentligste er, at der ikke kun anvendes arealmål for indholdet af plast, målt pr. liter, men at der også anvendes en vægtafhængig grænse for plast, målt i forhold til tørstof.

Ud fra anlæggenes egne biopulp-prøver er den gennemsnitlige rumvægt for plastaffald beregnet til 0,012 g/cm2 (standardafvigelse på 0,009 g/cm2). Der blev anbefalet en rumvægt på 0,015 gram/cmfor at komme fra en arealbaseret grænseværdi (som den svenske) til en vægtbaseret grænseværdi for max indhold af plast i biopulp. Desuden bør de danske grænseværdier gælde for biopulp inden tilførsel til biogasanlægget, mens de svenske grænseværdier gælder for output fra biogasanlægget. Denne omregningsfaktor blev valgt ud fra anbefaling fra brancheforeningen Genanvend Biomasse, hvis medlemmer også deltog i følgegruppemøder under udarbejdelse af selv miljøprojektet. For 78 % af biopulp-prøverne er rumvægten af plast lavere end den foreslåede omregningsfaktor.

Find Miljøstyrelsens rapport "Organisk Affald. Forbehandlet biopulp til biogasanlæg. Miljøprojekt nr. 2072" her 

Find DAKOFA's tidligere nyhed "Biopulp - ny vejledning til prøvetagning og analysemetoder" (med link videre til vejledningen og affald-til-jord-bekendtgørelsen) fra den 10. august 2018 her  

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.