Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Biopulp - ny vejledning til prøvetagning og analysemetoder

10. august 2018
Biopulp - ny vejledning til prøvetagning og analysemetoder
Miljøstyrelsen har offentliggjort vejledningen i prøvetagning for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp, som er neddelt madaffald til anvendelse i biogasanlæg. Vejledningen supplerer den nye bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Den nye vejledning beskriver, hvordan der skal udtages daglige prøver af biopulpen (madaffaldet efter neddeling og frasigtning af fysiske urenheder). Dagprøverne samles til en månedsprøve, som analyseres.

Mindst en gang i kvartalet, skal analysen udføres af et akkrediteret laboratorium efter én af tre anbefalede metoder:

 1. Svensk metode jf. Avfall Sverige Raport U2014:13 (se evt. her
 2. Teknologisk Insituts analysemetode KB01/1 (udførligt beskrevet i den nye vejledning) 
 3. Særlig tørring ved 65 gr. C Methods Book for Analysis of Compost, FCQAO (se evt. her

DAKOFA omtalte den nye, reviderede Affald-til-jord-bekendtgørelse i en kortfattet nyhed den 6. juli (se evt. her). Bekendtgørelsens omtale af de nye krav til max. indhold af fysiske urenheder fremgår af følgende bestemmelser:

 • § 7. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal overholde grænseværdierne i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.
 • § 10. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal være analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2. Undtaget herfra er animalske biprodukter, der ikke er blandede med andre typer affald, og som tilføres direkte til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller biogasanlæg i øvrigt.

  • Stk. 2 Affald, der gennemgår forbehandling, skal være analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2. Straks en analyse viser en overskridelse af de gældende grænseværdier, skal tilførslen af det forbehandlede affald til biogasanlægget stoppes.
  • Stk. 3. Affaldsproducenten og forbehandlingsanlægget skal foranledige, at prøverne udtages og analyseres af laboratorier eller virksomheder, der er akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's - European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, jf. dog stk. 4.

 • Bilag 2

  • E. Grænseværdier for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp

   • Grænseværdien for fysiske urenheder (plast, glas og kompositmaterialer) større end 2 mm er 0,5 vægtprocent/tørstof.
   • Grænseværdien for indhold af plast større end 2 mm er 0,15 vægtprocent/tørstof og 1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp.

  • F. Grænseværdi for fysiske urenheder i kompost

   • Max. indhold i kompost: 0,5% af tørstof

  • G. Overholdelse af grænseværdier for fysiske urenheder

   • Hvert enkelt analyseresultat skal overholde grænseværdierne under punkt E og F.

Den reviderede bekendtgørelse kræver også, at hvis der er mistanke om forekomst af PCB i spildevandsslam (fra offentlige spildevandsanlæg eller fra private renseanlæg til behandling af husspildevand), så skal slammet analyseres for PCB og må max. indholde 0,2 mg PCB7 pr. kg. tørstof, før det må anvendes til jordbrugsformål. 

Miljøstyrelsens gennemgang og reaktion på de modtagne høringssvar under høringen af udkastet til den reviderede Affald-til-jord-bekendtgørelse kan findes på Høringsportalen i styrelsens høringsnotat, dateret 2. maj 2018, her . Notatet giver en god gennemgang og forklaring på ændringerne i nyreviderede bekendtgørelse, som nu populært kaldes "Affald-til-jord-bekendtgørelsen".

Find Miljøstyrelsens nye Vejledning i prøvetagning for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp, nr. 9609 fra 24. juli 2018, her 

Find Miljøstyrelsens nyreviderede Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1001 fra 27. juni 2018, her  

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.