Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye EU-regler for import og eksport af plastaffald

14. januar 2021
Nye EU-regler for import og eksport af plastaffald

Ændring af EU's transportforordning betyder, at det fra 1. januar 2021 blev forbudt at eksportere plastaffald fra EU til ikke-OECD-lande med undtagelse af rent plastaffald sendt til genanvendelse.

Europa-Kommissionen vedtog den 22. december 2020 nye regler om eksport, import og forsendelse af plastaffald inden for EU. De nye regler forbyder eksport af plastaffald fra EU til ikke-OECD-lande, dog undtaget rent plastaffald sendt til genanvendelse. Eksport af plastaffald fra EU til OECD-lande og import til EU vil også blive strengere kontrolleret. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2021. De gælder for eksport, import og overførsel af plastaffald inden for EU.

I følge EU-Kommissionens omtale af de nye regler betyder det bl.a. følgende:

Eksport fra EU

 • Eksport af farligt plastaffald og plastaffald, der er svært at genanvende, fra EU til ikke-OECD-lande vil blive forbudt.
 • Eksport af rent, ikke-farligt affald (som er forudsat anvendt til genanvendelse) fra EU til ikke-OECD-lande vil kun være tilladt under specifikke forhold. Importlandet skal oplyse til EU-Kommissionen, hvilke regler der gælder for en sådan import. Eksport fra EU vil da kun være tilladt på de betingelser, der er fastsat af importlandet. For lande, der ikke giver information om deres juridiske ordning, gælder "proceduren for forudgående anmeldelse og samtykke".
 • Eksport af farligt plastaffald og plastaffald, der er svært at genanvende, fra EU til OECD-lande vil være underlagt "proceduren for forudgående anmeldelse og samtykke". I henhold til denne procedure skal både import- og eksportlandet godkende forsendelsen.

Import til EU

 • Import af farligt plastaffald og plastaffald, der er svært at genanvende, til EU fra tredjelande, er underlagt "proceduren for forudgående anmeldelse og samtykke". I henhold til denne procedure skal både import- og eksportlandet godkende forsendelsen.

Forsendelser inden for EU

 • "Forudgående anmeldelse og samtykke-procedure" gælder også for overførsler inden for EU af farligt plastaffald og ikke-farligt plastaffald, der er vanskeligt at genanvende.
 • Alle forsendelser inden for EU af ikke-farligt affald til nyttiggørelse er undtaget fra disse nye kontroller.

Særlige lister over plastaffald i den nye forordning

Forordningen har i listerne EU3011 og B3011 medtaget følgende typer af plastaffald og forudsætter, at plastaffaldet er beregnet til genanvendelse på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald: 

 • Plastaffald, som næsten udelukkende består af en ikke-halogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyren (PS), Acrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polyethylenterephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Polyethere.
 • Plastaffald, som næsten udelukkende består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser: Ureaformaldehydharpikser, Phenolformaldehydharpikser, Melaminformaldehydharpikser, Epoxyharpikser, Alkydharpikser.
 • Plastaffald, som næsten udelukkende består af en af følgende fluorpolymerer: Perfluorethylen/propylen (FEP), Perfluoralkoxyalkaner: Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)  Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA), Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylidenfluorid (PVDF), [Kun i Bilag III, Del 1, litra g, dvs. vedr. overførsel indenfor unionen: EU3011 indeholder også Polytetrafluoroethylen (PTFE)]
 • [Kun i Bilag III, Del 1, litra g, dvs. vedr. overførsel indenfor unionen: EU3011 også indeholder Polyvinylklorid (PVC)]
 • [Kun i Bilag V, Del 1, Liste B, afsnit B3: B3011 indeholder også 'Blandinger af plastaffald bestående af polyethylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyethylenterephthalat (PET), forudsat, at de er beregnet til separat genanvendelse af hvert materiale på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald']

Genanvendelse er defineret lidt bredt i fodnoterne til denne forordnings Bilag V, Del 1, Liste B, afsnit B3, nemlig som ”Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B) …” Der angives således også genvinding af organiske stoffer og det må betyde, at kemisk genanvendelse også indgår og sandsynligvis også anvendelse af den genvundne olie til energiudnyttelse. Denne brug af 'genanvendelse' i dette afsnit i forordningen vedrører EU's regler for visse overførsler af affald. Affaldsdirektivet fastsætter, hvad der må medregnes i forhold til EU's mål for genanvendelse af affald (DAKOFA komm., ovenstående oplistning og denne kommentar er opdateret 26. jan.) 

 

Find den nye ”Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2174 af 19. oktober 2020 om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald”, som blev offentliggjort i EU-tidende den 22. december 2020, her 

EU-Kommissionens omtale (på engelsk) fra 22. december 2020 af de nye regler i den delegerede forordning, som ændrer transportforordningens regler for import og eksport af plastaffald, kan læses her

Miljøstyrelsens omtale fra 18. december 2020 af den endnu ikke endeligt vedtagne delegerede forordning – og styrelsens midlertidige vejledning i den forbindelse – kan læses her

Miljøstyrelsen fortalte på DAKOFAs konference den 19. november 2019 om de nye regler i Baselkonventionen vedr. overførsler af plastikaffald, som reglerne fremstod ved vedtagelsen på mødet blandt konventionens partnere i maj 2019. Miljøstyrelsens oplæg kan ses her 

DAKOFA har bl.a. i en nyhed fra 11. november 2019 sat ændringerne i FN’s Basel-konvention vedr. eksport af plastaffald ind i et bredere perspektiv. Læs nyheden her 

Find Transportforordningen "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald" her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.