Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny undersøgelse viser, at bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne ikke er uforurenet

10. juni 2014
Ny undersøgelse viser, at bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne ikke er uforurenet
Dansk Affaldsforening har sammen med 11 medlemskommuner gennemført en ny undersøgelse af bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne.

Det konkluderes i undersøgelsen, at bygge- og anlægsaffaldet fra er forurenet med forskellige miljøfremmede stoffer, og at det ikke kan karakteriseres som uforurenet.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald defineres ifølge ”restproduktbekendtgørelsen” (BEK 1662:2010) således:

”Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.”

En naturlig følge af undersøgelsens resultater og den gældende definition på uforurenet må være, at det fremadrettet er vanskeligt at fastholde, at bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne håndteres og disponeres som uforurenet til fri genanvendelse.

Undersøgelsens omfang
Der er udtaget prøver til analyse fra bygge- og anlægsaffald (tegl, beton og rent træ) fra 11 forskellige affaldsselskaber og kommuner. Prøverne er analyseret for stofindhold, og for enkelte prøver er stofudvaskningen også bestemt. Undersøgelsen har omfattet følgende stoffer; sum af PCB-7, total kulbrinter, PAH, tungmetaller, klorparafiner og phthalater.

Manglende grænseværdier
Der findes under gældende lovgivning ikke egentlige kriterier for, hvornår bygge- og anlægsaffald er uforurenet. I undersøgelsen har man derfor anvendt jordkvalitetskriterierne og restproduktbekendtgørelsens kategori 1, 2 og 3-kriterier som sammenligningsgrundlag (BEK 1662:2010). Kriterierne er i høj grad fastlagt med henblik på beskyttelse af jord og grundvand mod spredning af miljøfremmede stoffer. Det giver derfor god mening at benytte disse kriterier, som et første bud til vurdering af forureningsniveauet i bygge- og anlægsaffaldet.

De problematiske stoffer
Resultaterne af undersøgelsen viser, at indholdet af kulbrinter i prøver af beton og tegl ikke sjældent overskrider jordkvalitetskriterierne. Det er primært tunge kulbrinter, som overskrider kriterierne. Også stoffer som benz(a)pyren, sum af 7-PAH, PCB-total og Pb er fundet i koncentrationer, der overskrider kriterierne. Koncentrationsniveauet for PCB er op til 0,5 mg PCB-total/kg. Der er ikke fundet klorparafiner eller phthalater i prøverne.

Udvaskningstest udført på prøver af beton og tegl viste, at udvaskningen af Cr, Cu og Ni overskrider kriterierne for kategori 1 jf. Restproduktbekendtgørelsen.

Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at beton og tegl fra genbrugspladserne ikke umiddelbart vil kunne overholder grænseværdier, som er gældende for nyttiggørelse af andre materialer (jord og restprodukter). Samtidig er det værd at bemærke, at nogle af de stoffer, der overskrider grænseværdierne ikke er påført materialerne under opførelse og drift af bygningerne, men er tilført beton/teglen under produktion, dvs. iboende egenskaber, som ikke umiddelbart bliver håndteret gennem miljøkortlægning og miljøsanering af bygninger og anlæg før nedrivning.

3 prøver af rent træaffald
Der er i undersøgelsen analyseret 3 prøver af uforurenet træaffald modtaget på en genbrugsplads. Der blev påvist et meget højt indhold af kulbrinter i prøverne. Analyseresultaterne skal dog tages med et vist forbehold, da naturlige kulbrinter i prøverne formentlig indgår som en væsentlig del af resultatet. Der blev fundet lave koncentrationer af PCB i prøverne (op til 0,085 mg PCB-total/kg ts).

Find rapporten fra Dansk Affaldsforening her

Restproduktbekendtgørelsen BEK 1662:2010

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.