Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny teknisk rapport om End-of-Waste kriterier for aggregater offentliggjort

19. september 2014
Joint Research Center i Sevilla har nu publiceret en teknisk baggrundsrapport om mulighederne for at etablere End-of-Waste (EoW) for aggregater til brug for bygge- og anlægsarbejde.

Aggregater omfatter således et bredt spektre af affaldsmaterialer, herunder knust beton, knust tegl og keramik, knust glas, slagger fra kulforbrænding og forbrænding af husholdningsaffald, flyveasker, stålslagger, shreddede dæk osv.

Fokus på miljø og sundhed
Undersøgelsen fokuserer primært på de miljø- og sundhedsmæssige aspekter i forhold til at opstille EoW kriterier for aggregaterne. I undersøgelsen er der lagt vægt på:

• at identificere og vurdere hvilke stoffer der kan udgøre en forureningsrisiko ved anvendelse af aggregater baseret på affald

• at gennemgå, hvordan brugen af aggregater i dag er reguleret i EU med hensyn til at undgå forurening

• at vurdere behovet for at inddrage grænseværdier for forurenende stoffer i EoW-kriterier;

• at vurdere hvilke former for grænseværdier, der er bedst egnet til formålet

• at vurdere metoder til at opstille grænseværdier for forurenende stoffer;

• at foreslå en tilgang til at vurdere om grænseværdier er overholdt samt forslag til testmetoder

De miljø- og sundhedsmæssige aspekter er blot et ud af flere kriterier for, at et materiale kan opnå EoW-status. Rapporten er således ikke en fuldstændig vurdering af mulighederne for at opstille EoW-kriterier for aggregater, men skal ses som en teknisk udredning, hvad angår de sundheds- og miljømæssige aspekter.

Miljøbeskyttelseskriterier som en del af EoW
Hvis et affaldsbaseret aggregat opnår EoW-status, vil materialet ophører med at være affald og i stedet for overgå til den relevante produktlovgivning, som i dette tilfælde vil være byggevareforordningen samt eventuelle nationale kriterier for anvendelsen af aggregater i bygge- og anlægsarbejde. Kun Holland og Tyskland har på nuværende tidspunkt etableret miljøbeskyttelseskriterier for anvendelsen af aggregat-produkter i bygge- og anlægsarbejder.

Der er derfor ifølge rapportens forfattere et udtrykt behov for, at miljøbeskyttelseskriterier inddrages som en vigtig del af EoW-kriterierne. Da byggevareprodukter handles frit over grænserne og anvendes uden miljømæssige restriktioner, vil det være nødvendig med en forholdsvis konservativ tilgang til at definere kriterier for EoW - med mindre det er muligt som en del af EoW-kriterierne at definere visse restriktioner på anvendelsen af de affaldsbaserede produkter. I rapporten har man derfor både arbejdet med en metodik uden restriktioner på anvendelsen og en metodik med restriktioner på anvendelsen.

Det anbefales i rapporten, at hvis der udvikles EoW kriterier for aggregater, bød disse omfatte udvaskningsbaseret grænseværdier med henblik på at beskytte jord, overfladevand og grundvand. Af sundhedsmæssige hensyn bør der endvidere sættes grænseværdier for visse stoffer baseret på faststofindholdet i materialerne.

Meget viden samlet
Ud over omfattende tekniske udredninger om stofudvaskning fra aggregater, testmetoder til at bestemme stofudvaskning og metoder til at fastlægge udvasknings- og risikobaseret grænseværdier indeholder rapporten også meget konkret viden. Det være sig f.eks. viden om, hvilke stoffer der kan være problematiske i forhold til anvendelsen af aggregater eller viden om, hvordan anvendelsen af aggregater på nuværende tidspunkt er reguleret i de enkelte EU-lande.

Hent hele rapporten om End of waste for aggregater – ”Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive

Find artikel 6 om End of waste status i Affaldsrammedirektivet her

Find JRCs rapport om hvilke affaldstyper, der er End of waste kandidater her

Find JRCs rapport om metodologi til etablering af End of waste kriterier her

Find DAKOFAs portal om End of waste her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.