Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny dansk biomasseanalyse

19. maj 2020
Ny dansk biomasseanalyse

Energistyrelsen har netop i dag offentliggjort en ny biomasseanalyse. Analysen beskriver det danske forbrug af fast biomasse til energi, eksisterende rammebetingelser samt relaterede problemstillinger vedrørende ressourcegrundlag og bæredygtighed.

Klimaeffekten, dvs. biomasseforbrugets påvirkning af indholdet af CO2 i atmosfæren, er et væsentligt aspekt af bæredygtigheden og er det, der primært fokuseres mest på i denne rapport. Analysen fokuserer især på træbiomasse, som afbrændes til ren varmeproduktion og til kraftvarmeproduktion.

Det fremhæves, at bioenergi er et bredt emne, og derfor er mange aspekter udeladt. F.eks. nævnes anvendelse af biomasse til biogas, biobrændstoffer og forgasning, brug af træbiomasse til andre formål end energi f.eks. byggematerialer, møbler og andre trævarer, eller som indgår i en bredere bioøkonomisk ressourceanvendelse samt alternative elproduktionsteknologier. Endvidere nævens det, at mulighederne for en fremtidig anvendelse af træbiomasse til andre formål end afbrænding dog spiller en rolle i forhold til rammerne for brug af biomasse til el og varme, da træbiomasse er en begrænset ressource.

Det konkluderes at fast biomasse i form af træ, halm og bionedbrydeligt affald stod for 64 pct. af den vedvarende energi (VE), som blev brugt i Danmark i 2018. Halm, træpiller og træflis har i stort omfang erstattet kul i el- og varmesektoren. Herudover bruges træbiomasse til individuel opvarmning og til procesformål i produktionsvirksomheder. I 2018 udgjorde fast biomasse 64 pct.

Ud af den samlede VE i 2018 udgjorde fx bionedbrydeligt affald 9%, træ 48% og biogas 5%. Det påpeges, at generelt er udledningerne små for skovrestprodukter, tyndingstræ, industrielt resttræ og affaldstræ, da disse biomasser ofte alligevel ville være rådnet i løbet af en kort periode og derved have udledt CO2 .

Rapporten vurderer, at brug af biomasse til energi i mange tilfælde er en fordel for klimaet. Det gælder f.eks., når restprodukter fra produktion af gavntræ erstatter fossile brændsler. Omvendt kan det bidrage mere til klimaforandringer, end hvis man havde brugt kul, hvis større træer f.eks. fældes til energiproduktion og ikke genplantes.

Du kan downloade hele rapporten her på Energistyrelsens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.