Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mejeriforeningen siger officielt ja til kildesorteret organisk dagrenovation på markerne

23. juni 2017
Mejeriforeningen siger officielt ja til kildesorteret organisk dagrenovation på markerne
Mejeriforeningen i Danmark har offentliggjort, at madaffald fra private husholdninger under visse betingelser kan anvendes som gødning på marker, hvor der dyrkes foder til malkekvæg. Betingelserne fremgår af ny rapport offentliggjort af Miljøstyrelsen.

Nu er det officielt gennem en udtalelse fra Mejeriforeningens direktør på hjemmesiden mejeriforeningen.lf. dk , at foreningen har sagt ja til at lade mælkeproducenterne bruge organisk affald fra private husholdninger på deres marker. Mejeriforeningen er nemlig under visse nye forudsætninger sikre på, at det ikke er problematisk at bruge organisk gødning af organisk dagrenovation. Samtidigt har Miljøstyrelsen offentliggjort den rapport, som fremlægger undersøgelserne og forudsætningerne, der er baggrunden for Mejeriforeningens nyhed.

Allerede på DAKOFAs konference den 9. maj om genanvendelse af organisk dagrenovation blev Mejeriforeningens afgørelse og de tilknyttede nye kvalitetskrav fremlagt. Det fremgik af oplæg fra henholdsvis Foreningen Biogasbranchen og Miljøstyrelsen. En kommende revidering -  forventet ultimo 2017 - af bekendtgørelsen of anvendelse af affald til jordbrugsformål (”slambekendtgørelsen”) vil indarbejde det ønskede krav fra mejeriforeningen om at opstille en grænseværdi for maksimalt indhold af fysiske urenheder i kildesorteret organisk dagrenovation til biologisk behandling (de facto en grænseværdi for biopulp madaffald til biogasanlæg).

Kravene er nærmere beskrevet i rapporten ”Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg”, som blev offentliggjort af Miljøstyrelsen den 16. juni. Her fremgår, at forbehandlingsanlæggene gennem en regelmæssig egenkontrol for forekomst af fysiske urenheder skal sikre, at den forbehandlede pulp har en tilstrækkelig god kvalitet, før den tilføres biogasanlægget. Egenkontrollen skal suppleres med repræsentative, jævnlige analyse på eksternt laboratorium. Følgende forslag forebygger risikoen for uhensigtsmæssig tilførsel af fysiske urenheder:

  • En test dagligt, hvor forekomsten af fysiske urenheder opgøres gennem udtagning og analyse af en repræsentativ prøve, hvor en visuel vurdering af biopulpen sikrer, at anlægget producerer en pulp af høj kvalitet, som vil afdække eventuelle fejl på forbehandlingens effektivitet på eksempelvis sigter.
  • En opgørelse af fysiske urenheder kan foretages en gang om måneden og kan gennemføres internt med henblik på at kontrollere indholdet af plast og andet uorganisk materiale ud over sten, som skal anvendes til intern kvalitetskontrol. Ved overskridelse skal anlægget følge de procedurer, der er beskrevet i den svenske certificeringsordning SPCR120.
  • Indholdet af fysiske urenheder kontrolleres kvartalsvist af et eksternt laboratorium og anvendes i forbindelse med udarbejdelse af deklarationen af biopulpen til biogasanlægget

Det maksimale indhold af fysiske urenheder (glas, metal, plast og komposit-materialer > 2 mm) i biopulpen skal fastsættes til 0,5 % af biopulp-tørstof og samtidigt må plastindholdet maksimalt udgøre 20 cm2/kg vådvægt-biopulp (ved tørstofindhold i biopulpen på maks. 20 %). Øvrige grænseværdier i "affald-til-jord-bekendtgørelsen" skal naturligvis fortsat overholdes.

Find Mejeriforeningens udtalelse i artiklen "Grønt lys for at bruge madrester som gødning" fra 19. juni 2017 her 

Find rapporten fra Miljøstyrelsen "Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg" fra juni 2017 her 

Find Miljøstyrelsens nyhed "Dine madrester kan blive til gødning på markederne" fra den 16. juni her 

Find DAKOFAs nyhed "Madaffald kan komme i gas-bybusser og på landbrug med malkekvæg" fra den 11. maj og link videre til alle oplæggene fra DAKOFA konferencen den 9. maj "Genanvendelse af organisk dagrenovation" gennem dette link her 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.