Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring: Nyt udkast til ’Affald til jord bekendtgørelsen’ – frist 2. marts.

05. februar 2018
Høring: Nyt udkast til ’Affald til jord bekendtgørelsen’ – frist 2. marts.
Miljøstyrelsen har sendt ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring. Grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp og kompost er indsat, og der er optaget to nye affaldstyper, som kan udbringes uden forudgående §19 tilladelse fra kommunen. Høringsfristen er 2. marts.

Den reviderede bekendtgørelse skal erstatte bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Populærtitlen "affald til jord bekendtgørelsen" træder istedet for populærtitlen "slambekendtgørelsen".

Hovedformålet med revideringen er at indsætte parameteren "fysiske urenheder", der anvendes som en fælles betegnelse for alle uønskede materialer i affaldet, som ikke er kemiske. Der indsættes grænseværdi for indhold af (sum af) fysiske urenheder større end 2 mm i den forbehandlede biopulp på max. 0,5 vægtprocent/tørstof og for indhold af plast på max. 0,15 vægtprocent/tørstof (antages at det er vægtprocent i tørstof, og det svarer til max. 5 gram fysiske urenheder pr kg tørstof og heraf max. 1,5 gram plast pr kg tørstof). Der skal prøvetages for fysiske urenheder, inden biopulpen går videre til biogasanlæggene.

Grænseværdien for fysiske urenheder på 0,5 vægtprocent/tørstof gælder også for kompost omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde. Bilag 5 indeholder retningslinjer for "fysiske urenheder" mht. prøvetagning, analysehyppighed og analysemetoder. Det foreslås endvidere at indsætte en grænseværdi for PCB7 i spildevandslam på max. 0,2 mg. pr. kg tørstof, men der skal kun analyseres for PCB7 ved indikation.

Der er derudover tale om en ændring af bekendtgørelsens anvendelsesområde, idet listen i bilag 1 over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen, foreslås udvidet med to nye affaldstyper, nemlig ”inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg” og ”proteolyseret processpildevand baseret på biologisk materiale”.

Samtidigt er animalske biprodukter blevet fjernet fra bilag 1 samt fra de hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald i bilag 3 , idet animalske biprodukter er reguleret efter EU's animalske biproduktsforordning. Der er andre tilrettelser og forenklinger i bilag 3. 

Den endelige bekendtgørelse skal notificeres ifølge EU’s informationsprocedure, hvilket indebærer en stand-still periode på mindst 3 måneder. Den nye bekendtgørelse forventes derfor tidligst at træde i kraft august 2018.

Fristen for høringssvar til Miljøstyrelsen er den 2. marts 2018.

Find styrelsens høringsbrev og udkast til nye bekendtgørelse på høringsportalen her 

Se også invitation til dialogmøde om høringen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.