Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af bilskrotbekendtgørelsen

26. august 2022
Høring af bilskrotbekendtgørelsen

Graduering af bidraget til de kollektive producentansvarsordninger samt sikkerhedsstillelse for finansiering er hovedelementer i ændringsforslaget. Høringsfrist er 12. september 2022.

Miljøstyrelsen har med baggrund i Parlamentets og Rådets direktiv 2018/851/EU udsendt et bekendtgørelsesudkast, som implementerer direktivets artikel 8a om generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar for udtjente køretøjer. Herudover indeholder bekendtgørelsesudkastet ændringer, der anses for "strengt nødvendige".

Bekendtgørelsesudkastet indeholder blandt andet følgende elementer:

  • Indførsel af regler om sikkerhedsstillelse for finansiering af håndtering af udtjente køretøjer. Hertil er der indført regler om tildeling af udtjente køretøjer, som er en forudsætning for beregning af sikkerhedsstillelse.
  • Indførsel af regler om egenkontrol og mulighed for registrering af repræsentant.
  • Udmøntning af Dansk Producentansvars pligt til at gemme oplysninger, som har betydning for en sag eller sagsbehandling i øvrigt.
  • Indførsel af regler om gradueret bidrag, der skal sikre, at kollektive ordninger graduerer medlemmernes bidrag til den kollektive ordning for affaldsbehandling af de tildelte udtjente køretøjer. Kriterierne for graduering af det graduerede bidrag er formuleret bredt, således at det overlades til den kollektive ordning at graduere bidraget så vidt muligt. Det bemærkes, at den kollektive ordning ikke skal graduere bidrag, hvis der ikke betales et bidrag til den kollektive ordning. [red.: formuleringerne i bekendtgørelsen og høringsbrevet læner sig dermed meget tæt op ad affaldsdirektivets artikel 8a, stk. 4, litra b].

    • Der er i bekendtgørelsens bilag 6 opstillet fire generelle kriterier for denne graduering: 1. Holdbarhed, 2. Reparerbarhed, 3. Genbrugelighed og genanvendelighed samt 4. Tilstedeværelse af farlige stoffer.
    • Kriterierne skal gælde for henholdsvis personbiler og varebiler.
    • Den kollektive ordnings medlemmer skal opdeltes i to grupper, en som overholder kriterierne og en der ikke gør. Hvis kriterierne ikke overholdes, så skal producenten betale 20 % mere for affaldshåndteringen end de øvrige producenter med udtjente køretøjer i den samme kategori (personbiler eller varebiler), som ikke overholder kriterierne. Merprisen for den ene gruppe skal dermed være med til at finansiere de lavere udgifter for affaldshåndteringen i den anden gruppe. 

Du kan læse Miljøstyrelsens høringsbrev og finde de relevante dokumenter ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.