Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU sætter endnu en gang høje ambitioner på klimaområdet

18. september 2020
EU sætter endnu en gang høje ambitioner på klimaområdet
Europa-Kommissionen har netop præsenteret en ny meddelelse om styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030. Ambitionen er et emissionsreduktionsmål på 55% inden 2030.

I den nye meddelelse understreger Europa-Kommissionen endnu en gang, at den betragter klimakrisen som den vigtigste udfordring i vor tid. Kommissionens formand har gjort den europæiske Green Deal til sin vigtigste politiske prioritet i sit arbejde, med henblik på at gøre EU til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. I den nye meddelelse foreslår Kommissionen derfor at ændre den nuværende emissionsreduktionskurs mod klimaneutralitet inden 2050 samt at indarbejde dette i forslaget til en europæisk klimalov.

Helt konkret foreslår Kommissionen et mål for reduktion af drivhusgasemissioner i hele EU og økonomien som helhed inden 2030 i forhold til 1990 på mindst 55 %, omfattende både emissioner og optag. I tillæg foreslår Kommissionen en foreløbig beskrivelse af en række foranstaltninger, der kræves på tværs af alle sektorer i økonomien, samt de mest relevante lovgivningsinstrumenter bliver revideret, hvis det højere ambitionsniveau skal kunne nås.

Fokus på affaldssektoren og den cirkulære økonomi
I følge den nye meddelelse er CO2-emissioner fra forbrænding af fossile brændstoffer i øjeblikket den største kilde til drivhusgasemissioner i EU, hvilket understreger, at EU’s primære fokus er på energisystemet. Der er imidlertid også fokus på andre kilder til drivhusgasudledninger, herunder især ikke-CO2- emissioner fra landbrug og affald.

I forhold til sidstnævnte pointeres det i meddelelsen, at affaldssektoren allerede forventes at reducere sine emissioner kraftigt under de eksisterende politikker og initiativer. I den forbindelse henvises der især til de nyeste affaldsregler, hvor det bl.a. bliver et krav at introducere særskilt indsamling af bioaffald fra 2024 ligesom et forbud mod deponering af bioaffald også bliver en realitet. Ifølge meddelelsen vil reduktionerne imidlertid afhænge meget af, at den eksisterende lovgivning håndhæves fuldt ud.

Meddelelsen pointerer også flere steder, at den cirkulære omstilling i Unionen er et vigtigt led i det samlede arbejde med at reducere emissioner i hele den industrielle værdikæde og at udviklingen, hvor affald omdannes til en ressource, er en væsentlig del heraf. Særligt er fokus på landbrugssektoren, hvor det påpeges, at bl.a. en effektiv anvendelse af gødningsstoffer samt anvendelse af anaerob nedbrydning til produktion af biogas og nyttiggørelse af organisk affald er eksempler på eksisterende teknologier, der skal være med til at nedbringe udledningen af klimagasser.

Læs mere
Du kan finde hele den nye meddelelse COM(2020) 562 ” Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 - Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for borgerne” (på dansk) her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.